De enkelte byer

Den Digitale Byport ? Borgervæbninger 1550-1870 ? Rudkøbing ? Efter 1801

Rudkøbing

2. afdeling

Oprettelsesår

1801

Nedlæggelsesår

?

Organisation

I januar 1804 var styrken samlet set 46 mand. Officererne havde som de eneste uniformer og bar sabler. 30 menige havde kårder. Grev Ahlefeldt Laurvig havde skænket 44 militære geværer til afdelingen. Afdelingen havde kun de første år egne officerer (Landsarkivet for Fyn: Rudkøbing magistratsarkiv: M. Pk. 134: 1741-1848 Borgervæbningsprotokol).

Overordnede befalingsmænd

RolleNavnPeriode
Kaptajn Købmand Jesper A. Fahnøe [1801]
Premiereløjtnant Urmager Johansen [1801]
Sekondløjnant Johan Daniel Mohr (erhverv=bødker?) [1801]
Fændrik Knud Christian Olsen Skrædder [1801]
Adjudant og kompagniskriver ? toldfuldmægtig [1801]
Sergent Hans Christian Jørgensen Handskemager og underoff. [1801]
Sergent Johannes Christensen Murermester [1801]
Sergent Anders Volder Smed (eller Svend) [1801]
Sergent Mads Mathiasen Feldbereder [1801]
Sergent Abraham Thomsen Feldbereder [1801]

Litteratur

Borgervæbningen i Danmark og Norge 1803

p. 125-126

Calender over alle ved den kgl. Danske Arme, samt de Vestindiske, Guinesiske og Ostindiske Tropper ansatte Officerer og øvrige Betiente, saavelsom over Borgervæbninger og frivillige Corps.

Kierulf, Herman, 1814-1842,

Rudkøbing: Topografi og Bystyre. 4 bind

Kiilsgård, Chr., 1949-1974, p. bd. III: s. 64-65. Bd. IV: s. 86

Oplysninger betræffende Rudkjøbing Kjøbstad, med Bemærkninger om de danske Kjøbstæder i Almindelighed og Øen Langeland, samt med Grundtegning over Rudkjøbing i 1640 og 1849.

Rasmussen, Peder, 1849, p. 106-107

Om Rudkjøbing borgervæbning

Rodhe, I.T., 1915, p. 102-115