De enkelte byer

Den Digitale Byport ? Borgervæbninger 1550-1870 ? Svendborg ? Efter 1801

Svendborg

Det ridende Jægerkorps

Oprettelsesår

1801-1803

Nedlæggelsesår

1823

Organisation

I indberetning til Danske Kancelli december 1803 opregnes 52 mand med officerer. Alle havde rifler og sabler.

Billeder

1803

Borgerofficer i Svendborg Borgervæbning: Det ridende Jægerkorps
Borgerofficer i Svendborg Borgervæbning: Det ridende Jægerkorps
Menig i Svendborg Borgervæbning: Det ridende Jægerkorps
Menig i Svendborg Borgervæbning: Det ridende Jægerkorps

Litteratur

Borgervæbningen i Danmark og Norge 1803

p. 115-116

Forsøg til en Beskrivelse over Svendborg Kjøbstæd

Begtrup, J., 1823, p. s. 188-189

Svendborg købstads historie. 2 bind

Bro-Jørgensen,J.O. og Ove Marcussen, 1959-1961, p. bd. I: s. 372-375, bd. II: s. 590-604

Bidrag til Kundskab om de danske Kiøbstæders Borgervæbning og Deeltagelse i Krigsvæsenet i en Deel af det 16de Aarhundrede

Jacobsen, P.B., 1847,

Kriminalitet og politi i 200 år på sydfyn

Jansen, Henrik M., 1979,

Calender over alle ved den kgl. Danske Arme, samt de Vestindiske, Guinesiske og Ostindiske Tropper ansatte Officerer og øvrige Betiente, saavelsom over Borgervæbninger og frivillige Corps.

Kierulf, Herman, 1814-1842,

Svendborg Bys historie

Olsen, Johannes, 1919, p. s. 485-490