De enkelte byer

Den Digitale Byport ? Borgervæbninger 1550-1870 ? Svendborg

Svendborg

Borgerofficer i Svendborg Borgervæbnings 1. afdeling
Borgerofficer i Svendborg Borgervæbning: Det ridende Jægerkorps
Menig i Svendborg Borgervæbning: Det ridende Jægerkorps

Litteratur

Borgervæbningen i Danmark og Norge 1803

s. 115-116

Forsøg til en Beskrivelse over Svendborg Kjøbstæd

Begtrup, J., 1823, s. s. 188-189

Svendborg købstads historie. 2 bind

Bro-Jørgensen,J.O. og Ove Marcussen, 1959-1961, s. bd. I: s. 372-375, bd. II: s. 590-604

Bidrag til Kundskab om de danske Kiøbstæders Borgervæbning og Deeltagelse i Krigsvæsenet i en Deel af det 16de Aarhundrede

Jacobsen, P.B., 1847, Nyt Historisk Tidsskrift, s. 129-236

Kriminalitet og politi i 200 år på sydfyn

Jansen, Henrik M., 1979

Calender over alle ved den kgl. Danske Arme, samt de Vestindiske, Guinesiske og Ostindiske Tropper ansatte Officerer og øvrige Betiente, saavelsom over Borgervæbninger og frivillige Corps.

Kierulf, Herman, 1814-1842

Svendborg Bys historie

Olsen, Johannes, 1919, s. s. 485-490