De enkelte byer

Den Digitale Byport ? Borgervæbninger 1550-1870 ? Faaborg ? Efter 1801

Faaborg

Faaborg frivilligt oprettede Jægerkorps

Oprettelsesår

1801

Nedlæggelsesår

1803

Organisation

Øverskommanderende for dette korps (også kaldet Lette Corps) var Peder Stokkemarck Fog, søn af byens sognepræst. Korpset blev oprettet som det første korps i byen, før det på et rådstuemøde blev bestemt at oprette en egentlig borgervæbning, allerede inden udstedelsen af reskriptet 17. februar 1801 om tilskyndelsen til dannelsen af borgervæbninger. Der var dermed to borgervæbninger i Faaborg. Korpset fik ret til toldfrit at indføre 30 sabler og 30 geværer. Det frivillige "Lette Corps" bestod i marts 1803 af 1 officer, 4 underofficerer, 1 valdhornist og 28 mand. Alle havde sabler, geværer og jægerhorn, men afdelingen havde ingen fane. I indberetning til kancelliet 1803 oplyses, at det bestod af unge mennesker, mest håndværkersvende, hvoraf nogle altid var bortrejst. De betalte selv for korpset, mundering og udstyr. Da løjtnant Fog døde i 1802, opstod der en del stridigheder om, hvem der skulle efterfølge ham og med hvilke beføjelser, idet kancelliet havde tillagt korpsets chef retten til at bære en borgerkaptajns "distinktioners epaulette". Herefter brød en strid ud mellem lederen af de to borgervæbninger, de to købmænd Voigt og Hempel, sidstnævnte chef for borgervæbningen. Disse stridighed stoppede først i 1802, da den kgl . forordning om borgervæbningernes reglement kom. Heri gøres det klart, at der kun måtte findes en borgervæbning i hver by, hvorfor det "Lette Corps" ophævedes igen, og dets medlemmer blev lagt ind i den egentlige borgervæbning.

Overordnede befalingsmænd

RolleNavnPeriode
Løjtnant Peder Stokkemarck Fog 1801-1802
Løjtnant Købmand L.P. Voigt 1802-1803
Oberjæger Købmand Johan Voigt 1802-1803

Billeder

1803

Menig i Faaborg Borgervæbning: Faaborg frivilligt oprettede Jægerkorps
Menig i Faaborg Borgervæbning: Faaborg frivilligt oprettede Jægerkorps

Litteratur

Borgervæbningen i Danmark og Norge 1803

p. 111-112

Faaborg Bys Historie. 2 bind.

Blomberg, Aage F., 1955-1956, p. bd I: s. 86, 199, 213. Bd. II: s. 33, 98-103, 197

Efterretninger om Faaborg Kjøbstad

Jørgensen, Stephan, 1877, p. 67-68

Calender over alle ved den kgl. Danske Arme, samt de Vestindiske, Guinesiske og Ostindiske Tropper ansatte Officerer og øvrige Betiente, saavelsom over Borgervæbninger og frivillige Corps.

Kierulf, Herman, 1814-1842,

Borgervæbningen i Faaborg

Pedersen, Børge E., 1984, p. 42-47

Meddelelser om Faaborg fra ældre og nyere tid

Schrøder, August, 1866, p. 255