De enkelte byer

Den Digitale Byport ? Borgervæbninger 1550-1870 ? Middelfart ? Efter 1801

Middelfart

2. afdeling

Oprettelsesår

1801

Nedlæggelsesår

1803/1822

Organisation

Ifølge optegnelser fra 1803 talte 1. afdeling 4 overofficerer, 7-8 underofficerer, 1 tambur, 30 borgere og 106 borgere, men samtidig fremgår det, at 2. afdeling før da havde eksisteret som afdeling for 77 af disse "borgere". Den må altså være blevet nedlagt i løbet af 1803 eller i praksis slået sammen med 1. afdeling. I indberetning til Danske Kancelli 11. marts 1803 oplyses da også, at 2. afdeling med stiftmandens tilladelse er lagt ind under 1. afdeling. Det skyldtes dels, at "et betydeligt Antal ældre Borgere bleve dimitterede ifølge Reglementet af 4de Juni 1802, deels og fordi det blev adskillige Borgere tilladt at indgaae under Jæger Corpset". Ikke desto mindre ophævedes 2. afdeling formelt ved kgl. resolution i 1822 som i så mange andre købstæder. Det kan skyldes, at 2. afdeling genopstod på et tidspunkt under krigen 1807-1814 under navnet "Skarpskyttekorpset" (Behrendt 1938 I, 94).

Litteratur

Borgervæbningen i Danmark og Norge 1803

p. 103-104

Fra det gamle Middelfart (bd. I)

Behrendt, Chr., 1938, p. 74, 93-94

Bidrag til Kundskab om de danske Kiøbstæders Borgervæbning og Deeltagelse i Krigsvæsenet i en Deel af det 16de Aarhundrede

Jacobsen, P.B., 1847, p. 200

Calender over alle ved den kgl. Danske Arme, samt de Vestindiske, Guinesiske og Ostindiske Tropper ansatte Officerer og øvrige Betiente, saavelsom over Borgervæbninger og frivillige Corps.

Kierulf, Herman, 1814-1842,

Den danske Armees Organisation og Sammes Vedkommende

Ræder, J.v., 1837,