De enkelte byer

Den Digitale Byport ? Borgervæbninger 1550-1870 ? Odense ? Efter 1801

Odense

Odense Borgerlige Ridende Korps

Oprettelsesår

1748/1752

Nedlæggelsesår

1857

Organisation

Korpset var grundlagt ved midten af 1700-rallet og blev videreført under den nye borgervæbningsordning 1801. I indberetning til kancelliet 28. februar 1803 meddeles, at årsagen var, at "medlemmerne ønskede at blive sammen", og korpset fik herefter "mere fasthed og bestemthed ved af dem forfattede og indbyrdes indgående, formerede og fasterede love og forbindelser". Videre berettes: "Da korpsets medlemmer hver for sig selv munderer og ekviperer sig, så har klæderne aldrig været gjort af eet stykke. Kun ses på så meget muligt at kuløren blev ens, hvorfor ingen prøve af klæder følger" [kancelliet havde foreskrevet, at der skulle indsendes klædeprøver og tegninger af uniformerne]. Der var i 1803 8 over- og underofficerer, 2 trompetere, 42 borgere og gardister. Som sidegeværer anvendtes sølvsabler, uniformerne var overvejende grønne. Chefen var i 1803 (og muligvis før og efter) major ved artilleriet og anvendte derfor armeens felttegn, de øvrige officerer anvendte borgerlige felttegn. Alle i korpset havde pistoler, sabler og patrontasker. Korpset skiftede i 1827 navn til Det Ridende Jægerkorps. I 1840 figurerede det på listen over de borgervæbninger, der ifølge Baggesen var organiseret som et regulært militær. Det havde da 1 kompagni, 3 officerer og 35 mand.

Billeder

1803

Gardist i Odense Borgervæbning: Odense Borgerlige Ridende Korps
Gardist i Odense Borgervæbning: Odense Borgerlige Ridende Korps
Gardist i Odense Borgervæbning: Odense Borgerlige Ridende Korps
Gardist i Odense Borgervæbning: Odense Borgerlige Ridende Korps

Litteratur

Borgervæbningen i Danmark og Norge 1803

p. 91-92

Odense borgerlige Korps i det 19. Aarhundrede. Illustreret Erindringsskrift i Anledning af Odense faste Brandkorps' 25 Aars Jubilæum 1898

Andersen, F. Moreau, 1898,

Den danske Stat eller Kongeriget Danmark med tilhørende Bilande, samt Hertugdømmerne Slesvig, Holsteen og Lauenborg, betragtet geograph. og statist., især fra et militairt Standpunkt

Baggesen, A., 1862, p. 162

Odense Bys historie

Engelstoft, C. T., Reprografisk genudgivet. 1978, p. 256, 299, 374-375, 571

Bidrag til Kundskab om de danske Kiøbstæders Borgervæbning og Deeltagelse i Krigsvæsenet i en Deel af det 16de Aarhundrede

Jacobsen, P.B., 1847, p. 199

Calender over alle ved den kgl. Danske Arme, samt de Vestindiske, Guinesiske og Ostindiske Tropper ansatte Officerer og øvrige Betiente, saavelsom over Borgervæbninger og frivillige Corps.

Kierulf, Herman, 1814-1842,

Den danske Armees Organisation og Sammes Vedkommende

Ræder, J.v., 1837, p. 153