De enkelte byer

Den Digitale Byport ? Borgervæbninger 1550-1870 ? Odense

Odense

Borgerofficer i Odense Borgervæbnings 1. afdeling
Odense Borgervæbnings 1. afdeling
Odense Borgervæbnings 2. afdeling
Borgerofficer i Odense Borgervæbnings 2. afdeling: De Unges Karles Corps
Grenader i Odense Borgervæbnings 2. afdeling: De Unges Karles Corps
Mening i Odense Borgervæbnings 2. afdeling: De Unges Karles Corps
Gardist i Odense Borgervæbning: Odense Borgerlige Ridende Korps
Gardist i Odense Borgervæbning: Odense Borgerlige Ridende Korps

Litteratur

Borgervæbningen i Danmark og Norge 1803

s. 91-92

Odense borgerlige Korps i det 19. Aarhundrede. Illustreret Erindringsskrift i Anledning af Odense faste Brandkorps' 25 Aars Jubilæum 1898

Andersen, F. Moreau, 1898

Den danske Stat eller Kongeriget Danmark med tilhørende Bilande, samt Hertugdømmerne Slesvig, Holsteen og Lauenborg, betragtet geograph. og statist., især fra et militairt Standpunkt

Baggesen, A., 1862, s. 162

Odense Bys historie

Engelstoft, C. T., Reprografisk genudgivet. 1978, s. 256, 299, 374-375, 571

Bidrag til Kundskab om de danske Kiøbstæders Borgervæbning og Deeltagelse i Krigsvæsenet i en Deel af det 16de Aarhundrede

Jacobsen, P.B., 1847, s. 199, Nyt Historisk Tidsskrift, s. 129-236

Calender over alle ved den kgl. Danske Arme, samt de Vestindiske, Guinesiske og Ostindiske Tropper ansatte Officerer og øvrige Betiente, saavelsom over Borgervæbninger og frivillige Corps.

Kierulf, Herman, 1814-1842

Den danske Armees Organisation og Sammes Vedkommende

Ræder, J.v., 1837, s. 153