De enkelte byer

Den Digitale Byport ? Borgervæbninger 1550-1870 ? Århus ? Efter 1801

Århus

Jægerkorps

Oprettelsesår

1801

Nedlæggelsesår

1848

Organisation

Bestod i 1803 af 4 overofficerer, 6 underofficerer, 1 hornblæser og 56 jægere. Officererne havde sabler. Korpset havde da 60 geværer tilhørende byen. Korpset blev nedlagt i august 1848 kort efter den kortvarige besættelse af Århus. Det var foranlediget af, at de menige jægere havde nægtet at træde ind i den virkelige hær, mens officererne dog havde meldt sig.

Billeder

1803

Borgerunderofficer i Århus Borgervæbning: Jægerkorpset
Borgerunderofficer i Århus Borgervæbning: Jægerkorpset
Menig i Århus Borgervæbning: Jægerkorpset
Menig i Århus Borgervæbning: Jægerkorpset

Litteratur

Borgervæbningen i Danmark og Norge 1803

p. 211-212

Den danske Stat eller Kongeriget Danmark med tilhørende Bilande, samt Hertugdømmerne Slesvig, Holsteen og Lauenborg, betragtet geograph. og statist., især fra et militairt Standpunkt

Baggesen, A., 1862, p. 162

Aarhus gennem Tiderne

Birkelund, Palle og E. Sejr m. fl. (red.), 1941, p. 61-80

Blade af Aarhus Bys Historie

Hoffmeyer, J., 1911, p. 45-48 (bd. 2)

Nogle Textile Minder fra Borgervæbningen i Aarhus

Holm, Petra Julie, 1948, p. 35-46

Nogle Textile Minder fra Borgervæbningen i Aarhus II

Holm, Petra Julie, 1950, p. 47-56

Calender over alle ved den kgl. Danske Arme, samt de Vestindiske, Guinesiske og Ostindiske Tropper ansatte Officerer og øvrige Betiente, saavelsom over Borgervæbninger og frivillige Corps.

Kierulf, Herman, 1814-1842,

Jylland i det 16. Århundrede

Madsen, Emil, 1914,

Aarhus i Fyrrerne

Nielsen, Rasmus, 1901, p. 42-47

Den danske Armees Organisation og Sammes Vedkommende

Ræder, J.v., 1837, p. 151-152

Borgervæbningen i Aarhus i det 18. årh.

Søgaard, Helge, 1938, p. 277-289