De enkelte byer

Den Digitale Byport ? Borgervæbninger 1550-1870 ? Århus

Århus

Borgerofficer i Århus Borgervæbnings 1. afdeling (Vester Kompagni)
Borgerunderofficer i Århus Borgervæbnings 1. afdeling (Vester Kompagni)
Borgerunderofficer i Århus Borgervæbnings 1. afdeling (Vester Kompagni)
Borgerofficer i Århus Borgervæbnings 1. afdeling (Østre Kompagni)
Borgerunderofficer i Århus Borgervæbnings 1. afdeling (Østre Kompagni)
Århus Borgervæbnings 1. afdeling (borgerlige infanteri)
Borgerofficer i Århus Borgervæbning: Artillerikorpset
Menig i Århus Borgervæbning: Artillerikorpset
Århus Borgervæbning: Artillerikorps
Århus Borgervæbning: Ridende Corps
Borgerunderofficer i Århus Borgervæbning: Jægerkorpset
Menig i Århus Borgervæbning: Jægerkorpset

Litteratur

Borgervæbningen i Danmark og Norge 1803

s. 211-212

Den danske Stat eller Kongeriget Danmark med tilhørende Bilande, samt Hertugdømmerne Slesvig, Holsteen og Lauenborg, betragtet geograph. og statist., især fra et militairt Standpunkt

Baggesen, A., 1862, s. 162

Aarhus gennem Tiderne

Birkelund, Palle og E. Sejr m. fl. (red.), 1941, s. 61-80

Blade af Aarhus Bys Historie

Hoffmeyer, J., 1911, s. 45-48 (bd. 2)

Nogle Textile Minder fra Borgervæbningen i Aarhus

Holm, Petra Julie, 1948, s. 35-46, Den Gamle Bys Årbog

Nogle Textile Minder fra Borgervæbningen i Aarhus II

Holm, Petra Julie, 1950, s. 47-56, Den Gamle Bys Årbog

Calender over alle ved den kgl. Danske Arme, samt de Vestindiske, Guinesiske og Ostindiske Tropper ansatte Officerer og øvrige Betiente, saavelsom over Borgervæbninger og frivillige Corps.

Kierulf, Herman, 1814-1842

Jylland i det 16. Århundrede

Madsen, Emil, 1914

Aarhus i Fyrrerne

Nielsen, Rasmus, 1901, s. 42-47

Den danske Armees Organisation og Sammes Vedkommende

Ræder, J.v., 1837, s. 151-152

Borgervæbningen i Aarhus i det 18. årh.

Søgaard, Helge, 1938, s. 277-289, Jyske samlinger