De enkelte byer

Den Digitale Byport ? Borgervæbninger 1550-1870 ? København ? Efter 1801

København

Kongens Livkorps (Studenterkorpset)

Oprettelsesår

1801/1807

Nedlæggelsesår

1864

Organisation

Korpset blev oprettet i marts 1801, da den engelske flåde første gang truede København, men under navnet Kronprinsens Livkorps. Det skete på kronprinsens opfordring. Korpset bestod udelukkende af studenter, heriblandt Adam Oehlenschläger, Rahbek m.fl. Korpset deltog med 900 mand i forsvaret af København 1807. I 1808 blev navnet ændret til Kongens Livjægerkorps. Indtil 1812 var deltagelsen frivillig, men dette år blev det bestemt, at alle, der var indskrevet ved Universitetet som akademiske borgere, havde pligt til at indtræde i korpset. Også H.C. Andersen har aflagt faneed til korpset, hvorimod Søren Kierkegaard blev kasseret. I 1840 bestod korpset af 8 kompagnier, 26 officerer, 8 mellemstabsfolk og omtrent 866 mand. Korpset ophørte med øvelser i 1848 efter indførelsen af den almindelige værnepligt, men blev formelt ophævet i 1864.

Litteratur

Den danske Stat eller Kongeriget Danmark med tilhørende Bilande, samt Hertugdømmerne Slesvig, Holsteen og Lauenborg, betragtet geograph. og statist., især fra et militairt Standpunkt

Baggesen, A., 1862, p. 161-162

Kjøbenhavn i Aarene 1536-1660 : første Del

Nielsen, O., 1881, p. 293-300

Kjøbenhavn i Aarene 1660-1699

Nielsen, O., 1889, p. 458-475

Om borgervæbninger

Ruus, Poul, 1956,

Den danske Armees Organisation og Sammes Vedkommende

Ræder, J.v., 1837, p. 142-145