De enkelte byer

Den Digitale Byport ? Borgervæbninger 1550-1870 ? Svendborg ? Efter 1801

Svendborg

Vagtkorps

Oprettelsesår

1801

Nedlæggelsesår

?

Organisation

Særlig vagttjeneste oprettet i 1801 samtidig med omorgansiering af borgervæbningen. Vagttjenesten bestod af 40 mand og havde til opgave at bemande banken ved Tåsinge Færgested.

Litteratur

Borgervæbningen i Danmark og Norge 1803

p. 115-116

Forsøg til en Beskrivelse over Svendborg Kjøbstæd

Begtrup, J., 1823, p. s. 188-189

Svendborg købstads historie. 2 bind

Bro-Jørgensen,J.O. og Ove Marcussen, 1959-1961, p. bd. I: s. 372-375, bd. II: s. 590-604

Bidrag til Kundskab om de danske Kiøbstæders Borgervæbning og Deeltagelse i Krigsvæsenet i en Deel af det 16de Aarhundrede

Jacobsen, P.B., 1847,

Kriminalitet og politi i 200 år på sydfyn

Jansen, Henrik M., 1979,

Calender over alle ved den kgl. Danske Arme, samt de Vestindiske, Guinesiske og Ostindiske Tropper ansatte Officerer og øvrige Betiente, saavelsom over Borgervæbninger og frivillige Corps.

Kierulf, Herman, 1814-1842,

Svendborg Bys historie

Olsen, Johannes, 1919, p. s. 485-490