De enkelte byer

Den Digitale Byport ? Borgervæbninger 1550-1870 ? Horsens ? Efter 1801

Horsens

Det frivillige Jægerkorps

Oprettelsesår

1828

Nedlæggelsesår

1860, efter

Organisation

Korpset blev oprettet i 1828, hvor det bestod af 1 kaptajn, 1 løjtnant, 1 kommandersergent, 4 overjægere, 5 spillemænd og 50 jægere. I alt 62 mand. Det havde i 1860 1 kompagni med 2 officerer og 60 mand. Det regnedes dette år med blandt de korps, som ifølge Baggesen var organiseret som et regulært militær (ikke desto mindre var korpset blevet formelt ophævet ved lov af 27. januar 1852).

Billeder

1803

Borgerofficer i Horsens Borgervæbning: Det frivillige Jægerkorps
Borgerofficer i Horsens Borgervæbning: Det frivillige Jægerkorps

1842

Horsens Borgervæbning: Det frivillige Jægerkorps
Horsens Borgervæbning: Det frivillige Jægerkorps

Litteratur

Borgervæbningen i Danmark og Norge 1803

p. 219-220

Den danske Stat eller Kongeriget Danmark med tilhørende Bilande, samt Hertugdømmerne Slesvig, Holsteen og Lauenborg, betragtet geograph. og statist., især fra et militairt Standpunkt

Baggesen, A., 1862, p. 162

Horsens historie indtil 1837

Bay, Svend Aage, 1982, p. 236-237

Bidrag til Kundskab om de danske Kiøbstæders Borgervæbning og Deeltagelse i Krigsvæsenet i en Deel af det 16de Aarhundrede

Jacobsen, P.B., 1847, p. 199-201

Calender over alle ved den kgl. Danske Arme, samt de Vestindiske, Guinesiske og Ostindiske Tropper ansatte Officerer og øvrige Betiente, saavelsom over Borgervæbninger og frivillige Corps.

Kierulf, Herman, 1814-1842,

Jylland i det 16. Århundrede

Madsen, Emil, 1914,

Den danske Armees Organisation og Sammes Vedkommende

Ræder, J.v., 1837, p. 153