De enkelte byer

Den Digitale Byport ? Borgervæbninger 1550-1870 ? Horsens

Horsens

Borgerofficer i Horsens Borgervæbnings 1. afdeling
Borgerofficer i Horsens Borgervæbning: Det frivillige Jægerkorps
Horsens Borgervæbning: Det frivillige Jægerkorps

Litteratur

Borgervæbningen i Danmark og Norge 1803

s. 219-220

Den danske Stat eller Kongeriget Danmark med tilhørende Bilande, samt Hertugdømmerne Slesvig, Holsteen og Lauenborg, betragtet geograph. og statist., især fra et militairt Standpunkt

Baggesen, A., 1862, s. 162

Horsens historie indtil 1837

Bay, Svend Aage, 1982, s. 236-237

Bidrag til Kundskab om de danske Kiøbstæders Borgervæbning og Deeltagelse i Krigsvæsenet i en Deel af det 16de Aarhundrede

Jacobsen, P.B., 1847, s. 199-201, Nyt Historisk Tidsskrift, s. 129-236

Calender over alle ved den kgl. Danske Arme, samt de Vestindiske, Guinesiske og Ostindiske Tropper ansatte Officerer og øvrige Betiente, saavelsom over Borgervæbninger og frivillige Corps.

Kierulf, Herman, 1814-1842

Jylland i det 16. Århundrede

Madsen, Emil, 1914

Den danske Armees Organisation og Sammes Vedkommende

Ræder, J.v., 1837, s. 153