De enkelte byer

Den Digitale Byport ? Borgervæbninger 1550-1870 ? Nyborg ? Efter 1801

Nyborg

Sølaugs-kompagniet

Oprettelsesår

1801

Nedlæggelsesår

?

Organisation

Ifølge "Tabel over hele Styrken af det borgerlige Militaire i Danmark", 1803, forrettede kompagniet strandvagter. Det havde da 3 officerer og 71 mand. Der er ikke yderligere oplysninger.

Litteratur

Borgervæbningen i Danmark og Norge 1803

p. 95-96

Den danske Stat eller Kongeriget Danmark med tilhørende Bilande, samt Hertugdømmerne Slesvig, Holsteen og Lauenborg, betragtet geograph. og statist., især fra et militairt Standpunkt

Baggesen, A., 1862,

Nyborg da voldene stod: livet i en fynsk fæstningsby i 1800-årene

Henningsen, Henning, 1981, p. 113-116

Bidrag til Kundskab om de danske Kiøbstæders Borgervæbning og Deeltagelse i Krigsvæsenet i en Deel af det 16de Aarhundrede

Jacobsen, P.B., 1847, p. 199

Calender over alle ved den kgl. Danske Arme, samt de Vestindiske, Guinesiske og Ostindiske Tropper ansatte Officerer og øvrige Betiente, saavelsom over Borgervæbninger og frivillige Corps.

Kierulf, Herman, 1814-1842,

Jordebog for Nyborg Købstad. 2 bind

Staggemeier, Otto, 1891-1893, p. Bd. 2, s. 58-60