De enkelte byer

Den Digitale Byport ? Borgervæbninger 1550-1870 ? Nyborg ? Efter 1801

Nyborg

2. afdeling

Oprettelsesår

1801

Nedlæggelsesår

1870?

Organisation

Ifølge optegnelser fra 1803 talte 2. afdeling 3 overofficerer, 3 underofficerer, 1 tambur og 60 borgere. I alt 67 mand. I indberetning til Danske Kancelli december 1803 fremgår i alt 60. Kun officerer og tamburer havde uniformer, førstnævnte tillige sabler, men i 1803 var nogle af 2. afdelings medlemmer begyndt selv at anskaffe sig uniformer. Der var 60 geværer og musketter til begge afdelinger i byen. 2. afdeling eksisterede fortsat efter 1822.

Litteratur

Borgervæbningen i Danmark og Norge 1803

p. 95-96

Den danske Stat eller Kongeriget Danmark med tilhørende Bilande, samt Hertugdømmerne Slesvig, Holsteen og Lauenborg, betragtet geograph. og statist., især fra et militairt Standpunkt

Baggesen, A., 1862,

Nyborg da voldene stod: livet i en fynsk fæstningsby i 1800-årene

Henningsen, Henning, 1981, p. 113-116

Bidrag til Kundskab om de danske Kiøbstæders Borgervæbning og Deeltagelse i Krigsvæsenet i en Deel af det 16de Aarhundrede

Jacobsen, P.B., 1847, p. 199

Calender over alle ved den kgl. Danske Arme, samt de Vestindiske, Guinesiske og Ostindiske Tropper ansatte Officerer og øvrige Betiente, saavelsom over Borgervæbninger og frivillige Corps.

Kierulf, Herman, 1814-1842,

Jordebog for Nyborg Købstad. 2 bind

Staggemeier, Otto, 1891-1893, p. Bd. 2, s. 58-60