De enkelte byer

Den Digitale Byport ? Borgervæbninger 1550-1870 ? Svendborg ? Efter 1801

Svendborg

1. afdeling

Oprettelsesår

1801

Nedlæggelsesår

1847

Organisation

I 1801 talte denne afdeling 127 mand. Den officielle optegnelse fra begyndelsen af 1803 viser, at 1. afdeling på dette tidspunkt talte 7 overofficerer, 13 underofficerer, 3 tamburer og 94 borgere. I alt 117 mand. I indberetning til Danske Kancelli december 1803 opregnes 112 mand i alt inklusive over- og underofficerer, 3 tamburer og 1 piber. Sidstnævnte havde som de eneste uniformer, hvorimod afdelingen samlet havde 70 musketter med bajonetter og 20 sabler.

Overordnede befalingsmænd

RolleNavnPeriode
Kaptajn Gregers Hjort Simonsen [1814]-[1842]
Premiereløjtnant Lorenz Rasch [1814]
Sekondløjnant Friderich Kaas [1814]
Sekondløjnant Andreas Høgwald [1814]

Billeder

1803

Borgerofficer i Svendborg Borgervæbnings 1. afdeling
Borgerofficer i Svendborg Borgervæbnings 1. afdeling

Litteratur

Borgervæbningen i Danmark og Norge 1803

p. 115-116

Forsøg til en Beskrivelse over Svendborg Kjøbstæd

Begtrup, J., 1823, p. s. 188-189

Svendborg købstads historie. 2 bind

Bro-Jørgensen,J.O. og Ove Marcussen, 1959-1961, p. bd. I: s. 372-375, bd. II: s. 590-604

Bidrag til Kundskab om de danske Kiøbstæders Borgervæbning og Deeltagelse i Krigsvæsenet i en Deel af det 16de Aarhundrede

Jacobsen, P.B., 1847,

Kriminalitet og politi i 200 år på sydfyn

Jansen, Henrik M., 1979,

Calender over alle ved den kgl. Danske Arme, samt de Vestindiske, Guinesiske og Ostindiske Tropper ansatte Officerer og øvrige Betiente, saavelsom over Borgervæbninger og frivillige Corps.

Kierulf, Herman, 1814-1842,

Svendborg Bys historie

Olsen, Johannes, 1919, p. s. 485-490