De enkelte byer

Den Digitale Byport ? Borgervæbninger 1550-1870 ? Svendborg ? Efter 1801

Svendborg

2. afdeling

Oprettelsesår

1801

Nedlæggelsesår

1841

Organisation

I 1801 talte 2. afdeling 97 mand. Den officielle optegnelse fra begyndelsen af 1803 viser, at 2. afdeling på dette tidspunkt talte 7 overofficerer, 13 underofficerer, 3 tamburer og 123 borgere. I alt 146 mand. Derimod fremgår af indberetning til Danske Kancelli december 1803, at der var 121 mand i alt. Afdelingen havde ingen skydevåben eller sabler; de menige havde ifølge indberetning 12. marts 1803 ingen uniformer og "enhver går med hvad han kan har og snart er der flere, snart mindre".

Overordnede befalingsmænd

RolleNavnPeriode
Kaptajn David Meyer [1814]-1821, o.
Sekondløjnant - [1814]
Kaptajn Hans Trabolt 1821, o. -

Litteratur

Borgervæbningen i Danmark og Norge 1803

p. 115-116

Forsøg til en Beskrivelse over Svendborg Kjøbstæd

Begtrup, J., 1823, p. s. 188-189

Svendborg købstads historie. 2 bind

Bro-Jørgensen,J.O. og Ove Marcussen, 1959-1961, p. bd. I: s. 372-375, bd. II: s. 590-604

Bidrag til Kundskab om de danske Kiøbstæders Borgervæbning og Deeltagelse i Krigsvæsenet i en Deel af det 16de Aarhundrede

Jacobsen, P.B., 1847,

Kriminalitet og politi i 200 år på sydfyn

Jansen, Henrik M., 1979,

Calender over alle ved den kgl. Danske Arme, samt de Vestindiske, Guinesiske og Ostindiske Tropper ansatte Officerer og øvrige Betiente, saavelsom over Borgervæbninger og frivillige Corps.

Kierulf, Herman, 1814-1842,

Svendborg Bys historie

Olsen, Johannes, 1919, p. s. 485-490