De enkelte byer

Den Digitale Byport ? Borgervæbninger 1550-1870 ? Helsingør ? Efter 1801

Helsingør

1. afdeling

Oprettelsesår

1801

Nedlæggelsesår

1803

Organisation

Ifølge optegnelser fra 1803 talte 1. kompagni på dette tidspunkt 5 overofficerer, 11 underofficerer, 1 tambur og 79 borgere. I alt 96 mand. 2. kompagni talte 6 overofficerer, 11 underofficerer, 1 tambur og 81 borgere, i alt 99 mand. I 1803 efter kgl. resoultion af 11. marts blev hele borgervæbningen i Helsingør indrettet til artilleri. Tilsammen bestod borgervæbningen på dette tidspunkt af 280 mand.

Billeder

1842

Helsingør Borgervæbnings 1. afdeling
Helsingør Borgervæbnings 1. afdeling

Litteratur

Borgervæbningen i Danmark og Norge 1803

p. 12

Den danske Stat eller Kongeriget Danmark med tilhørende Bilande, samt Hertugdømmerne Slesvig, Holsteen og Lauenborg, betragtet geograph. og statist., især fra et militairt Standpunkt

Baggesen, A., 1862, p. 161-162.

Den danske Stat eller Kongeriget Danmark med tilhørende Bilande, samt Hertugdømmerne Slesvig, Holsteen og Lauenborg, betragtet geograph. og statist., især fra et militairt Standpunkt

Baggesen, A., 1862, p. 162

Helsingør omkring Midten af forrige Aarhundrede : Studier og Erindringer

Galschiøt, M., 1960 (2. Udg.), p. 296-314

Helsingør Bymuseum (vejl.)

Helsingør Bymuseum, redaktion: Aase Faye og Kenno Pedersen, 1977, p. 24

Bidrag til Kundskab om de danske Kiøbstæders Borgervæbning og Deeltagelse i Krigsvæsenet i en Deel af det 16de Aarhundrede

Jacobsen, P.B., 1847, p. 199

Calender over alle ved den kgl. Danske Arme, samt de Vestindiske, Guinesiske og Ostindiske Tropper ansatte Officerer og øvrige Betiente, saavelsom over Borgervæbninger og frivillige Corps.

Kierulf, Herman, 1814-1842,

Den danske Armees Organisation og Sammes Vedkommende

Ræder, J.v., 1837, p. 150

Helsingør i Sundtoldstiden 1426-1857 (2 bind)

ved Laurits Pedersen, med Bidrag af Louis Bobé, Chr. A. Jensen, Hugo Mathiessen og Fr. Weilbach, 1926-29, p. bd. II: 260-261, 346, 412-417