De enkelte byer

Den Digitale Byport ? Borgervæbninger 1550-1870 ? Køge ? Efter 1801

Køge

Artillerikorps

Oprettelsesår

1808

Nedlæggelsesår

1838?

Organisation

Korpset blev oprettet efter det engelske angreb i 1807. Det fik til opgave at bemande en kanonstilling med to trepundskanoner, der blev udleveret fra det militære arsenal. Korpset talte i 1807 (måske 1808) 1 kaptajn, 1 løjtnant, 6 underofficerer og 62 mand. I indberetning til Danske Kancelli 1803 blev det oplyst, at i året 1802 havde hen ved 8 mand meldt sig til tjeneste, men da ingen af disse ville være officerer, blev der ikke oprettet noget korps på det tidspunkt. Kongen tog flere gange artilleriet i øjesyn og udtrykte sin tilfredshed med dets eksercits, og 19. juni 1811 blev korpsets uniform reglementeret. I 1824 havde korpset 56 mand foruden 4 faste musikere, 6 underofficerer og 3 officerer. Dette år blev kanonerne hentet tilbage til militæret, og artilleristerne måtte herefter klare sig med eksercits, der intet havde med artilleritjeneste at gøre. Der var derfor stærke ønsker blandt korpsets medlemmer om at omdanne det til et politi- og brandkorps.

Litteratur

Kjøges Byes Historie

Anders Petersen, 1888, p. 196-198

Køge Bys Historie

Hermansen, Victor og Povl Engelstoft, 1932, p. 106, 148, 190, 202

Calender over alle ved den kgl. Danske Arme, samt de Vestindiske, Guinesiske og Ostindiske Tropper ansatte Officerer og øvrige Betiente, saavelsom over Borgervæbninger og frivillige Corps.

Kierulf, Herman, 1814-1842,