De enkelte byer

Den Digitale Byport ? Borgervæbninger 1550-1870 ? Fredericia ? Efter 1801

Fredericia

1. afdeling

Oprettelsesår

1665

Nedlæggelsesår

1870

Organisation

Borgervæbningens 1. afdeling var organiseret i to kompagnier. Ifølge optegnelser fra 1803 så disse kompagnier således ud: 1. kompagni (Danske Sogn) bestående af 4 officerer, 7 underofficerer, 6 musikere og 77 borgere, i alt 94 mand. 2. kompagni (Tyske Sogn) bestående af 4 officerer, 7 underofficerer, 6 musikere og 58 borgere, i alt 75 mand. Samlet var kun 31 mand (måske forstået som menige) i uniform. Afdelingen angav i en indberetning 1803, at den som helhed manglede 144 geværer med bajonetter og kun havde 5 infanterigeværer. Piberne var borgerbørn. I 1830 blev antallet af kompagnier beskåret til et, men et nyt reglement i 1857 fastsatte, at der skulle være 2 kompagnier, der hver skulle have 1 kaptajn, 1 premierløjtnant, 2 sekondløjtnanter, 1 kommandersergent, 1 fourer og skriver, 1 underofficer for hver 10-12 mand, 2 tamburer eller hornblæsere og indtil 100 menige. Endvidere skulle der være 1 depotsergent, 1 våbenmester, 1 bøssemager og 1 skriver hos væbningens chef. Dette skal ses i lyset af, at flere af de andre korps i byen i mellemtiden var blevet nedlagt. Samtidig bestemtes, at hovedformålet med korpset var at bidrage til opretholdelsen af byens indre orden og sikkerhed; i krigstid kunne det dog også anvendes til under Krigsbestyrelsens (hærledelsens) befaling at modstå fjendtlige overfald på byen. Bortset herfra hørte væbningen udelukkende under de civile myndigheder.

Overordnede befalingsmænd

RolleNavnPeriode
Premierløjtn. (1. Kompagni) Christian Jensen Bull [1814]
Kaptajn, Stadshauptmand Lars Hvalsøe [1814]
Sekondløjtn. (1. Kompagni) Niels Hansen Tolstrup [1814]
Premierløjtn. (2. Kompagni) Palle Larsen [1814]
Sekondløjtn. (2. Kompagni) Johan Repsdorph [1814]

Billeder

1803

Borgerkaptajn i Fredericia Borgervæbnings 1. afdeling
Borgerkaptajn i Fredericia Borgervæbnings 1. afdeling
Borgerkaptajn i Fredericia Borgervæbnings 1. afdeling
Borgerkaptajn i Fredericia Borgervæbnings 1. afdeling

1842

Fredericia Borgervæbnings 1. afdeling
Fredericia Borgervæbnings 1. afdeling

Litteratur

Borgervæbningen i Danmark og Norge 1803

p. 245-246

Den danske Stat eller Kongeriget Danmark med tilhørende Bilande, samt Hertugdømmerne Slesvig, Holsteen og Lauenborg, betragtet geograph. og statist., især fra et militairt Standpunkt

Baggesen, A., 1862, p. 162

Gamle Fredericia-minder: : Af en fredericiansk Borgers Erindringer

Bremerholm, Aage, 1910, p. 60-88

Nogle reglementariske bestemmelser vedrørende borgervæbningen i Fredericia

Bremerholm, Aage, 1919, p. 190-197

Til rigernes forsvar, gavn og bedste : Fredericia som garnisonsby i 300 år, 1679-25.november-1979

Housted, Erik, 1979, p. 122-127

Calender over alle ved den kgl. Danske Arme, samt de Vestindiske, Guinesiske og Ostindiske Tropper ansatte Officerer og øvrige Betiente, saavelsom over Borgervæbninger og frivillige Corps.

Kierulf, Herman, 1814-1842,

Livet i en Provinsby ved Aarhundredets Midte

Lund, Ole, 1899, p. 66-69

Gammelt Fredericia-Liv : Af en gammel Borgers Minder

Mathiessen, Hugo, 1909, p. 60-88

Den danske Armees Organisation og Sammes Vedkommende

Ræder, J.v., 1837, p. 152