De enkelte byer

Den Digitale Byport ? Borgervæbninger 1550-1870 ? Fredericia ? Efter 1801

Fredericia

Artillerikorpset

Oprettelsesår

1801

Nedlæggelsesår

1870

Organisation

I 1803 bestod korpset af 3 officerer, 6 underofficerer og 64 borgere, i alt 73 mand (en anden indberetning samme år opgører antallet til 49 mand, måske forstået som de menige). Alle var i mundering og havde sidegeværer (sabler), men ingen havde geværer. Artillerikorpsets funktion var at bemande og betjene søbatteriet ved Oldenborgs Bastion. I 1840 var der 1 kompagni, 3 officerer, 1 mellemstabsmand og 71 mand.

Overordnede befalingsmænd

RolleNavnPeriode
Kaptajn Lars Slott [1814] - 1825
Premiereløjtnant Jochum Jørgensen [1814] - 1825
Sekondløjtnant Christian Grønning [1814]
Kaptajn Jochum Jørgensen 1825 - [1842]

Billeder

1803

Borgerofficer i Fredericia Borgervæbnings Artillerikorps
Borgerofficer i Fredericia Borgervæbnings Artillerikorps
Menig i Fredericia Borgervæbnings Artillerikorps
Menig i Fredericia Borgervæbnings Artillerikorps

Litteratur

Borgervæbningen i Danmark og Norge 1803

p. 245-246

Den danske Stat eller Kongeriget Danmark med tilhørende Bilande, samt Hertugdømmerne Slesvig, Holsteen og Lauenborg, betragtet geograph. og statist., især fra et militairt Standpunkt

Baggesen, A., 1862, p. 162

Gamle Fredericia-minder: : Af en fredericiansk Borgers Erindringer

Bremerholm, Aage, 1910, p. 60-88

Nogle reglementariske bestemmelser vedrørende borgervæbningen i Fredericia

Bremerholm, Aage, 1919, p. 190-197

Til rigernes forsvar, gavn og bedste : Fredericia som garnisonsby i 300 år, 1679-25.november-1979

Housted, Erik, 1979, p. 122-127

Calender over alle ved den kgl. Danske Arme, samt de Vestindiske, Guinesiske og Ostindiske Tropper ansatte Officerer og øvrige Betiente, saavelsom over Borgervæbninger og frivillige Corps.

Kierulf, Herman, 1814-1842,

Livet i en Provinsby ved Aarhundredets Midte

Lund, Ole, 1899, p. 66-69

Gammelt Fredericia-Liv : Af en gammel Borgers Minder

Mathiessen, Hugo, 1909, p. 60-88

Den danske Armees Organisation og Sammes Vedkommende

Ræder, J.v., 1837, p. 152