De enkelte byer

Den Digitale Byport ? Borgervæbninger 1550-1870 ? Korsør ? Efter 1801

Korsør

1. afdeling

Oprettelsesår

1801

Nedlæggelsesår

1873

Organisation

Ifølge optegnelser talte 1. afdeling i 1803 1 kaptajn, 2 premierløjtnanter, 1 sekondløjtnant, 1 adjudant, 1 fændrik, 1 sergent, 10 underofficerer, 1 tambur og 40 borgere. I alt 58 mand. Borgervæbningen blev organiseret hurtigt efter forordningen 27. februar 1801, idet det af et rådstuemøde 13. marts fremgår, at endog den fattigste håndværker dagligt lod sig eksercere. Byen udtalte dog ved samme lejlighed stor betænkelighed ved dens evne til at betale for borgervæbningen, men det blev senere pålagt den af amtmanden.

Billeder

1803

Borgerofficer i Korsør Borgervæbnings 1. afdeling
Borgerofficer i Korsør Borgervæbnings 1. afdeling

1842

Korsør Borgervæbnings 1. afdeling
Korsør Borgervæbnings 1. afdeling

Litteratur

Borgervæbningen i Danmark og Norge 1803

p. 35-36

Korsør. Bidrag til egnens, byens og havnens historie

Cour, L. F. la, 1926, p. 90, 311-313, 376-377

Bidrag til Kundskab om de danske Kiøbstæders Borgervæbning og Deeltagelse i Krigsvæsenet i en Deel af det 16de Aarhundrede

Jacobsen, P.B., 1847, p. 199