De enkelte byer

Den Digitale Byport ? Borgervæbninger 1550-1870 ? Vejle ? Efter 1801

Vejle

1. afdeling

Oprettelsesår

1801 (ældre)

Nedlæggelsesår

1853/1856

Organisation

Optegnelser fra 1803 viser, at 1. afdeling på dette tidspunkt talte 4 overofficerer, 5 underofficerer, 2 tamburer og 58 borgere, i alt 69 mand. Ingen heraf var i mundering, dog sandsynligvis undtaget officererne. Der var 29 geværer med bajonetter, men ingen sabler. Det nævnes, at 40 mand "bruger deres egne uduelige bøsser, hvormed intet kan udrettes". I 1837 udgjordes afdelingen af 4 officerer, 9 underofficerer og hele 12 hautboister (musikere) samt 67 menige, der alle stod "under gevær". Vejles borgervæbning deltog i det glorværdige forsvar af byen under "Slavekrigen" 1848 - men kom i sagens natur ikke i kamp, idet der ikke var andet en indbildt fjende. Der er kildemæssig uenighed omkring årstallet for ophævelsen, men året 1856 er overvejende sandsynligt. Borgervæbningens musikkorps spillede en forholdsvis stor rolle for byen kulturelle liv. Musikkorpsets primære funktion var at følge borgervæbningen, når denne "drog i felten". Men da det var byens eneste musikkorps, sørgede det også underholdning ved øvrige begivenheder, festdage osv. Det bemærkes flere gange, at musikkorpset ikke er specielt fremragende, og at dets repertoire ikke er for stort. I 1843 omorganiseredes musikkorpset og fik bedre instrumenter. Korpset ophævedes samtidig med den øvrige borgervæbning i 1856.

Billeder

1803

Borgerofficer i Vejle Borgervæbnings 1. afdeling
Borgerofficer i Vejle Borgervæbnings 1. afdeling

1842

Vejle Borgervæbnings 1. afdeling
Vejle Borgervæbnings 1. afdeling

Litteratur

Borgervæbningen i Danmark og Norge 1803

p. 249-250

Friderichs Weyle Røde Korh

Alsted, Jakob, p. 82-93

Vejle Borgervæbning gennem tre aarhundrede

Anonym, 1937,

Bidrag til Kundskab om de danske Kiøbstæders Borgervæbning og Deeltagelse i Krigsvæsenet i en Deel af det 16de Aarhundrede

Jacobsen, P.B., 1847, p. 200

Calender over alle ved den kgl. Danske Arme, samt de Vestindiske, Guinesiske og Ostindiske Tropper ansatte Officerer og øvrige Betiente, saavelsom over Borgervæbninger og frivillige Corps.

Kierulf, Herman, 1814-1842,

Borgermusikken i Vejle 1828-1855

Rasmussen, C., 1944, p. 5-6

Vejle Bys Historie : 1327 - 16. august - 1927

red. af C. V. Petersen, udg. af Vejle Kommune, 1927, p. 25