De enkelte byer

Den Digitale Byport ? Borgervæbninger 1550-1870 ? Fredericia ? Efter 1801

Fredericia

2. afdeling

Oprettelsesår

1801

Nedlæggelsesår

1820?

Organisation

I 1803 bestod 2. afdeling af 3 officerer, 1 musiker og 164 borgere, i alt 174 mand (en anden indberetning samme år siger 181 mand). Afdelingen havde da 78 infanterigeværer. Kun kaptajnen og kommandersergenten havde i februar 1803 fået anskaffet sig uniform. Kilderne er uklare om, hvad der skete med 2. afdeling efter 1822. Det nævnes flere steder, at den blev nedlagt 1820 og mandskabet overført til brandkorpset; andre kilder nævner, at afdelingen blev bevaret, men måske reorganiseredes til en del af jægerkorpset.

Overordnede befalingsmænd

RolleNavnPeriode
Kaptajn Mads Pedersen Lund [1814]
Premierløjtnant ? [1814]
Sekondløjnant Jens Jochumsen [1814]

Billeder

1803

Borgerkaptajn i Fredericia Borgervæbnings 2. afdeling
Borgerkaptajn i Fredericia Borgervæbnings 2. afdeling

Litteratur

Borgervæbningen i Danmark og Norge 1803

p. 245-246

Den danske Stat eller Kongeriget Danmark med tilhørende Bilande, samt Hertugdømmerne Slesvig, Holsteen og Lauenborg, betragtet geograph. og statist., især fra et militairt Standpunkt

Baggesen, A., 1862, p. 162

Gamle Fredericia-minder: : Af en fredericiansk Borgers Erindringer

Bremerholm, Aage, 1910, p. 60-88

Nogle reglementariske bestemmelser vedrørende borgervæbningen i Fredericia

Bremerholm, Aage, 1919, p. 190-197

Til rigernes forsvar, gavn og bedste : Fredericia som garnisonsby i 300 år, 1679-25.november-1979

Housted, Erik, 1979, p. 122-127

Calender over alle ved den kgl. Danske Arme, samt de Vestindiske, Guinesiske og Ostindiske Tropper ansatte Officerer og øvrige Betiente, saavelsom over Borgervæbninger og frivillige Corps.

Kierulf, Herman, 1814-1842,

Livet i en Provinsby ved Aarhundredets Midte

Lund, Ole, 1899, p. 66-69

Gammelt Fredericia-Liv : Af en gammel Borgers Minder

Mathiessen, Hugo, 1909, p. 60-88

Den danske Armees Organisation og Sammes Vedkommende

Ræder, J.v., 1837, p. 152