De enkelte byer

Den Digitale Byport ? Borgervæbninger 1550-1870 ? Århus ? Efter 1801

Århus

2. afdeling

Oprettelsesår

1803?

Nedlæggelsesår

1870

Organisation

Det er uklart, hvornår 2. afdeling blev grundlagt. I korrespondance med Danske Kancelli i marts 1803 nævner stiftamtmanden, at byens artilleri- og jægerkorps blev opfattet som to selvstændige korps, men også at der var delte meninger derom. Selv ønskede han, at de skulle udgøre 2. afdeling. I så fald ville de blive væsentligt forøgede med de handels-, håndværks- og gårdskarle, der ikke var i noget korps. I modsætning til borgervæbningens 2. afdeling i de fleste andre danske købstæder bestod 2. afdeling i Århus efter 1822.

Overordnede befalingsmænd

RolleNavnPeriode
Kaptajn Johannes Georg Holstebro o. 1829-
Premierløjtnant Søren Laurentin o. 1829-
Sekondløjtnant Magnus Christian Popp Barberg o. 1829-
Sekondløjtnant Adolf Friderich Elmquist [1814]-1816
Kaptajn Adolf Friderich Elmquist 1816-o. 1829

Litteratur

Borgervæbningen i Danmark og Norge 1803

p. 211-212

Den danske Stat eller Kongeriget Danmark med tilhørende Bilande, samt Hertugdømmerne Slesvig, Holsteen og Lauenborg, betragtet geograph. og statist., især fra et militairt Standpunkt

Baggesen, A., 1862, p. 162

Aarhus gennem Tiderne

Birkelund, Palle og E. Sejr m. fl. (red.), 1941, p. 61-80

Blade af Aarhus Bys Historie

Hoffmeyer, J., 1911, p. 45-48 (bd. 2)

Nogle Textile Minder fra Borgervæbningen i Aarhus

Holm, Petra Julie, 1948, p. 35-46

Nogle Textile Minder fra Borgervæbningen i Aarhus II

Holm, Petra Julie, 1950, p. 47-56

Calender over alle ved den kgl. Danske Arme, samt de Vestindiske, Guinesiske og Ostindiske Tropper ansatte Officerer og øvrige Betiente, saavelsom over Borgervæbninger og frivillige Corps.

Kierulf, Herman, 1814-1842,

Jylland i det 16. Århundrede

Madsen, Emil, 1914,

Aarhus i Fyrrerne

Nielsen, Rasmus, 1901, p. 42-47

Den danske Armees Organisation og Sammes Vedkommende

Ræder, J.v., 1837, p. 151-152

Borgervæbningen i Aarhus i det 18. årh.

Søgaard, Helge, 1938, p. 277-289