De enkelte byer

Den Digitale Byport ? Borgervæbninger 1550-1870 ? Århus ? Efter 1801

Århus

Artillerikorps

Oprettelsesår

1801

Nedlæggelsesår

1841

Organisation

Optegnelser fra 1803 viser, at artillerikorpset på dette tidspunkt talte 2 kompagnier med 4 overofficerer, 13 overartillerister og 65 borgere. I alt 82 mand. De fleste var jævne håndværkere, daglejere m.fl. Over- og underofficerer havde sabler; alle officerer og 41 menige havde uniformer. Sidstnævnte var til dels betalt ved forskud af borgmester Hviid og kaptajn Due. Korpsets funktion var at bemande byens søbatteri. I 1840 var der 1 kompagni, 3 officerer og 92 mand.

Overordnede befalingsmænd

RolleNavnPeriode
Kaptajn Marcus Galthen Bech o. 1829-
Premierløjtnant Søren Sperling o. 1829-
Sekondløjtnant Andreas Wadum Stigaard o. 1829-
Kaptajn (1. Kompagni) Niels Berg Kiellerup [1814]-o. 1829
Premierløjtn. (1. Kompagni) Christen Lemming [1814]-o. 1829
Sekondløjtn. (1. Kompagni) Peder Christian Raae [1814]-o. 1829
Sekondløjtn. (1. Kompagni) Søren Bugstrup [1814]
Kaptajn (2. Kompagni) Peder Bram [1814]
Premierløjtn. (2. Kompagni) Rasmus Poulsen [1814]
Sekondløjtn. (2. Kompagni) Søren Rigstrup [1814]

Billeder

1803

Borgerofficer i Århus Borgervæbning: Artillerikorpset
Borgerofficer i Århus Borgervæbning: Artillerikorpset
Menig i Århus Borgervæbning: Artillerikorpset
Menig i Århus Borgervæbning: Artillerikorpset

1842

Århus Borgervæbning: Artillerikorps
Århus Borgervæbning: Artillerikorps

Litteratur

Borgervæbningen i Danmark og Norge 1803

p. 211-212

Den danske Stat eller Kongeriget Danmark med tilhørende Bilande, samt Hertugdømmerne Slesvig, Holsteen og Lauenborg, betragtet geograph. og statist., især fra et militairt Standpunkt

Baggesen, A., 1862, p. 162

Aarhus gennem Tiderne

Birkelund, Palle og E. Sejr m. fl. (red.), 1941, p. 61-80

Blade af Aarhus Bys Historie

Hoffmeyer, J., 1911, p. 45-48 (bd. 2)

Nogle Textile Minder fra Borgervæbningen i Aarhus

Holm, Petra Julie, 1948, p. 35-46

Nogle Textile Minder fra Borgervæbningen i Aarhus II

Holm, Petra Julie, 1950, p. 47-56

Calender over alle ved den kgl. Danske Arme, samt de Vestindiske, Guinesiske og Ostindiske Tropper ansatte Officerer og øvrige Betiente, saavelsom over Borgervæbninger og frivillige Corps.

Kierulf, Herman, 1814-1842,

Jylland i det 16. Århundrede

Madsen, Emil, 1914,

Aarhus i Fyrrerne

Nielsen, Rasmus, 1901, p. 42-47

Den danske Armees Organisation og Sammes Vedkommende

Ræder, J.v., 1837, p. 151-152

Borgervæbningen i Aarhus i det 18. årh.

Søgaard, Helge, 1938, p. 277-289