De enkelte byer

Den Digitale Byport ? Borgervæbninger 1550-1870 ? Ribe ? Efter 1801

Ribe

2. afdeling

Oprettelsesår

1801

Nedlæggelsesår

1832

Organisation

Ifølge optegnelser fra 1803 talte 2. afdeling på dette tidspunkt 4 underofficerer og 110 borgere, i alt 114 mand. Senere på året var der 94 menige og 90 geværer. Afdelingen kommanderedes af officerer fra 1. afdeling. Afdelingen ophæves i 1832 efter en kongelig forordning. Herefter indtrådte mandskabet i byens brandkorps.

Litteratur

Borgervæbningen i Danmark og Norge 1803

p. 237-238

Ribe Borgervæbning og Politikorps

Christensen, K., 1955, p. 567-579

Bidrag til Kundskab om de danske Kiøbstæders Borgervæbning og Deeltagelse i Krigsvæsenet i en Deel af det 16de Aarhundrede

Jacobsen, P.B., 1847, p. 199-201

Calender over alle ved den kgl. Danske Arme, samt de Vestindiske, Guinesiske og Ostindiske Tropper ansatte Officerer og øvrige Betiente, saavelsom over Borgervæbninger og frivillige Corps.

Kierulf, Herman, 1814-1842,

Jylland i det 16. Århundrede

Madsen, Emil, 1914,

Ribe Bys Historie

Matthiessen, Hugo m. fl., 1929-46, p. 236-246

Ribe Bys Historie

Smith, Otto og Victor Hermansen, 1929-1946, p. 227-231

Ribe i Stiftamtmand Moltkes Tid.

Stemann, G., 1907, p. 16-20

Ribe i April 1848

Stemann, J.D., 1915, p. 1-37