De enkelte byer

Den Digitale Byport ? Borgervæbninger 1550-1870 ? Horsens ? Efter 1801

Horsens

2. afdeling

Oprettelsesår

1801

Nedlæggelsesår

1828 (reorganiseret)

Organisation

I 1801 havde afdelingen 2 løjtnanter, 3 underofficerer og 60 menige. Det oplyses i indberetning 19. februar 1803, at der egentlig ikke var nogen decideret 2. afdeling i byen, men at et jægerkorps og en "2. afdeling" var samlet under ét. Denne afdeling havde i december 1803 et ukendt antal geværer med bajonet tilhørende byen. Kun officererne havde sidegeværer. Afdelingen ophævedes ved kongeligt reskript af 10. september 1828 og omorganiseredes til et jægerkorps.

Overordnede befalingsmænd

RolleNavnPeriode
Kaptajn Niels Bille [1814]
Premierløjtnant Friderich Ertner [1814]-1816
Sekondløjtnant Svend Cederquist [1814]
Løjtnant Knud Groth [1816]
Kaptajn Købmand Jacob Rasch 1804-[1814]

Litteratur

Borgervæbningen i Danmark og Norge 1803

p. 219-220

Den danske Stat eller Kongeriget Danmark med tilhørende Bilande, samt Hertugdømmerne Slesvig, Holsteen og Lauenborg, betragtet geograph. og statist., især fra et militairt Standpunkt

Baggesen, A., 1862, p. 162

Horsens historie indtil 1837

Bay, Svend Aage, 1982, p. 236-237

Bidrag til Kundskab om de danske Kiøbstæders Borgervæbning og Deeltagelse i Krigsvæsenet i en Deel af det 16de Aarhundrede

Jacobsen, P.B., 1847, p. 199-201

Calender over alle ved den kgl. Danske Arme, samt de Vestindiske, Guinesiske og Ostindiske Tropper ansatte Officerer og øvrige Betiente, saavelsom over Borgervæbninger og frivillige Corps.

Kierulf, Herman, 1814-1842,

Jylland i det 16. Århundrede

Madsen, Emil, 1914,

Den danske Armees Organisation og Sammes Vedkommende

Ræder, J.v., 1837, p. 153