De enkelte byer

Den Digitale Byport ? Borgervæbninger 1550-1870 ? Odense ? Efter 1801

Odense

1. afdeling (3 kompagnier)

Oprettelsesår

1801 (1700)

Nedlæggelsesår

1857

Organisation

Denne afdeling var oprindeligt opdelt i 3 kompagnier, som byggede på ældre kompagnier fra 1700-tallet. I 1817 nedlagdes 3. kompagni og blev indlemmet i de to andre kompagnier.

Indberetninger til Danske Kancelli 1803 viser, at 1. afdelings 1. kompagni på dette tidspunkt talte 1 kompagnichef, 3 løjtnanter, 1 fændrik, 1 mønsterskriver, 9 underofficerer (5 sergenter og 4 korporaler), 2 tamburer og 1 piber samt 72 borgere. I januar 1804 var der 84 "gemene". Fanen var hvid med kong Frederik 5.s ciffertal og med Odense bys våben i hjørnerne. Ved dette kompagni var alle borgere da forsynede med "skydegeværer" uden bajonetter, anskaffet og bekostet for egen regning "tid efter anden": "Disse ere af meget forskellige slags, og ganske ubrugelige ved våbenøvelserne". Der var ingen patrontasker eller bajonetgeværer. Kun over- og underofficererne og 4 "gemene" var i uniform og havde forgyldte sabler. 2. kompagni talte 6 overofficerer (1 kompagnichef, 3 løjtnanter, 1 fændrik og mønsterskriver), 10 underofficerer (5 sergenter og 5 korporaler), 2 tamburer og 1 piber samt 88 "tjenstdygtige" borgere. I januar 1804 var der kun 5 overofficerer, 9 underofficerer, 1 tambur, 1 piber og 60 mand. Fanen var gul, "hvori, foruden adskillige malerier, findes byens våben". Uniformer var kun anvendt af over- og underofficererne, og - hedder det i indberetning til Danske Kancelli 14. marts 1803 – " vil næppe blive anvendte ved borgerne, da enhvers evne ej tillade at udrede de med samme forbundne omkostninger, ej heller er borgerne forsynede med patrontasker, men blive nu efter senere anorodning pålagt enhver ny antagen borger at være forsynet med patrontaske og gevær". I januar 1804 var der 10 mand med brugelige geværer med bajonetter, de øvrige mand havde enten ingen eller ubrugelige geværer. 3. kompagni talte i 1803 6 overofficerer (1 kompagnichef, 3 løjtnanter, 1 fændrik og 1 mønsterskriver), 9 underofficerer (5 sergenter og 5 korporaler), 2 tamburer og 1 piber samt 74 borgere (i januar 1804 dog kun 1 kaptajnløjtnant, 1 premierløjtnant, 1 sekondløjtnant, 1 fændrik, 1 kommandersergent, 4 sergenter, 3 korporaler, 2 tamburer og 1 piber og 61 mand). Fanen var blå med byens våben "og flere tegninger". Kun officererne mv. havde uniformer, og kun 2 mand havde geværer med bajonetter, de øvrige havde dels geværer uden bajonetter, dels "ubrugelige" geværer. Kompagnichefen, kaptajn Niels Saabye, skrev til kancelliet 14. marts 1803. "Ved mit kompagni er borgernes geværer for største delen ikkun i mådelig forfatning og patrontasker ej endnu anskaffede, og vil næppe heller blive, uden hvad den nye anordning ved de for fremtiden antagne borgere vil bevirke. For resten går borgerne med forskellige kulører klæder og for de fleste bruges kårder: Uniformerne bæres derfor for tiden alene af over- og underofficerer…". I 1817 ejede borgervæbningen kun 85 geværer selv, mens den havde lånt andre 95, som i sin tid var blevet kasseret af De Unge Karles Corps. I 1817 reorganiseredes borgervæbningen til 2 kompagnier, hvorefter der altid var 2 premier- og 2 sekondløjtnanter ved hvert kompagni. Væbningen fik også en geografisk inddeling, idet de to kompagnier nu omfattede bestemte gader og kvarterer. I 1857 ophævedes borgervæbningen, og mandskabet indgik herefter i politikorpset.

Overordnede befalingsmænd

RolleNavnPeriode
Kaptajn (1. kompagni) Christian Møller [1814]-o. 1821
Kaptajnløjtnant (1. kompagni) Henrik Brandt [1814]-o. 1821
Premierløjtn. (1. kompagni) Johannes Schmidt [1814]-o. 1821
Sekondløjnant (1. kompagni) Hans Rasmussen [1814]-o. 1821
Fændrik (1. kompagni) Anders Brandt [1814]
Kaptajn (2. kompagni) Salomon Jensen [1814]-o. 1821
Premierløjtn. (2. kompagni) Anders Nielsen Wantinge [1814]-o. 1821
Sekondløjnant (2. kompagni) Jesper Nielsen [1814]-o. 1821
Sekondløjnant (2. kompagni) Andreas Huus [1814]-o. 1821
Fændrik (2. kompagni) Claus Brodersen [1814]-o. 1821
Kaptajn (3. kompagni) Jens Dorch [1814]-o. 1821
Kaptajnløjtnant (3. kompagni) Anders Braadt [1814]-o. 1821
Premierløjtn. (3. kompagni) Diderich Felsing [1814]-o. 1821
Sekondløjnant (3. kompagni) Poul Breinberg [1814]-o. 1821
Fændrik (3. kompagni) Johan Bernhard Lorenzen [1814]-o. 1821
Kaptajn (1. kompagni) Henrich Pflug 1821, o.-
Premierløjtn. (1. kompagni) Peter Sørensen 1821, o.-
Premierløjtn. (1. kompagni) Andreas Lerche 1821, o.-
Sekondløjnant (1. kompagni) Jens Frandsen 1821, o.-
Sekondløjnant (1. kompagni) Ole Erichsen 1821, o.-
Kaptajn (2. kompagni) Poul Breineberg 1821, o.-
Premierløjtn. (2. kompagni) Andreas Brandt Schmidt 1821, o.-
Premierløjtn. (2. kompagni) Johan Bernhard Lorenzen 1821, o.-
Sekondløjnant (2. kompagni) Simon Meibom 1821, o.-
Sekondløjnant (2. kompagni) Jacob Schmidt 1821, o.-
Sekondløjnant, adjudant (2. kompagni) F.L. Dahl 1821, o.-
Sekondløjnant, musikinspektør - 1821, o.-

Billeder

1803

Borgerofficer i Odense Borgervæbnings 1. afdeling
Borgerofficer i Odense Borgervæbnings 1. afdeling
Odense Borgervæbnings 1. afdeling
Odense Borgervæbnings 1. afdeling
Odense Borgervæbnings 2. afdeling
Odense Borgervæbnings 2. afdeling

Litteratur

Borgervæbningen i Danmark og Norge 1803

p. 91-92

Odense borgerlige Korps i det 19. Aarhundrede. Illustreret Erindringsskrift i Anledning af Odense faste Brandkorps' 25 Aars Jubilæum 1898

Andersen, F. Moreau, 1898,

Den danske Stat eller Kongeriget Danmark med tilhørende Bilande, samt Hertugdømmerne Slesvig, Holsteen og Lauenborg, betragtet geograph. og statist., især fra et militairt Standpunkt

Baggesen, A., 1862, p. 162

Odense Bys historie

Engelstoft, C. T., Reprografisk genudgivet. 1978, p. 256, 299, 374-375, 571

Bidrag til Kundskab om de danske Kiøbstæders Borgervæbning og Deeltagelse i Krigsvæsenet i en Deel af det 16de Aarhundrede

Jacobsen, P.B., 1847, p. 199

Calender over alle ved den kgl. Danske Arme, samt de Vestindiske, Guinesiske og Ostindiske Tropper ansatte Officerer og øvrige Betiente, saavelsom over Borgervæbninger og frivillige Corps.

Kierulf, Herman, 1814-1842,

Den danske Armees Organisation og Sammes Vedkommende

Ræder, J.v., 1837, p. 153