De enkelte byer

Den Digitale Byport ? Borgervæbninger 1550-1870 ? Nakskov ? Efter 1801

Nakskov

1. afdeling

Oprettelsesår

1801

Nedlæggelsesår

1853

Organisation

Ifølge den trykte optegnelse fra 1803 (baseret på indberetning fra stiftsbefalingsmanden 15. maj 1802) talte afdelingen 6 overofficerer, 1 sergent, 9 underofficerer og 173 borgere. I alt 189 mand. I indberetning til Danske Kancelli fra 27. maj 1803 var antallet af menige borgere 142. I indberetning til samme 27. december 1803 oplyses desuden om 73 geværer med bajonetter og sabler til over- og underofficerer. De 60 geværer var lånt af magistraten, mens de 13 var bekostet af borgere, der havde vunder borgerskab siden reglementets bestemmelser herom af 4. juni 1802, og resten var måske betalt af de øvrige borgere. I 1805 blev borgervæbningen stærkt kritiseret af stiftamtmanden, og i de næste ti år blev den fulgt nøje af ham ved gentagne mønstringer. Borgervæbningen kom hurtigt i god stand og vandt hæder ved flere parader for kongelige og andre fremtrædende personer. I 1848 blev der dannet et frikorps i byen til at tvinge en eventuel fjende væk fra Lollands kyster, men der kom som bekendt ikke nogen fjende, og korpset forsvandt igen året efter. 1. afdeling ophævedes ved kgl. resolution af 26. oktober 1853.

Billeder

1803

Borgerofficer i Nakskov Borgervæbnings 1. afdeling
Borgerofficer i Nakskov Borgervæbnings 1. afdeling

1842

Nakskov Borgervæbnings 1. afdeling
Nakskov Borgervæbnings 1. afdeling

Litteratur

Borgervæbningen i Danmark og Norge 1803

p. 131-132

Nakskov Købstads historie (bd. I-III)

Haugner, C.C., 1934-1936, p. I: 144-150, II: 150-158, III: 188-197

Calender over alle ved den kgl. Danske Arme, samt de Vestindiske, Guinesiske og Ostindiske Tropper ansatte Officerer og øvrige Betiente, saavelsom over Borgervæbninger og frivillige Corps.

Kierulf, Herman, 1814-1842,

Den danske Armees Organisation og Sammes Vedkommende

Ræder, J.v., 1837,