De enkelte byer

Den Digitale Byport ? Borgervæbninger 1550-1870 ? Nakskov ? Efter 1801

Nakskov

2. afdeling

Oprettelsesår

1801

Nedlæggelsesår

1822

Organisation

Optegnelser fra 1803 angiver 2. afdeling til 4 overofficerer, 1 sergent, 6 underofficerer og 120 mand. Ialt 131 mand. Samme tal fremgår af indberetning 27. december 1803 til Danske Kancelli. Kun officererne havde mundering og sabler, mens der var 20 geværer til afdelingen. Geværerne var leverede af magistraten.
2. afdeling blev som i så mange andre købstæder ophævet ved kgl. resolution i 1822.

Billeder

1803

Borgerofficer i Nakskov Borgervæbnings 2. afdeling
Borgerofficer i Nakskov Borgervæbnings 2. afdeling

Litteratur

Borgervæbningen i Danmark og Norge 1803

p. 131-132

Nakskov Købstads historie (bd. I-III)

Haugner, C.C., 1934-1936, p. I: 144-150, II: 150-158, III: 188-197

Calender over alle ved den kgl. Danske Arme, samt de Vestindiske, Guinesiske og Ostindiske Tropper ansatte Officerer og øvrige Betiente, saavelsom over Borgervæbninger og frivillige Corps.

Kierulf, Herman, 1814-1842,

Den danske Armees Organisation og Sammes Vedkommende

Ræder, J.v., 1837,