De enkelte byer

Den Digitale Byport ? Borgervæbninger 1550-1870 ? Helsingør ? Efter 1801

Helsingør

Borgerligt Artillerikorps (1. og 2. komp.)

Oprettelsesår

1801

Nedlæggelsesår

1870

Organisation

Det borgerlige artillerikorps i Helsingør var organiseret efter eget reglement af 27. november 1801 og altså ikke efter samme reglement som størstedelen af landets øvrige købstæder. Dette korps havde som funktion at bidrage til byen Helsingør og Kronborg fæstnings forsvar samt opretholdelse af almindelig ro og orden i byen. Det bestod af de medlemmer, der ellers var henvist til 2. afdeling i andre byer. Dog kunne borgere fra 1. afdeling og de kongelige embedsmænd vælge at tjene i 2. afdeling, hvis de ville. I de første måneder af 1803 bestod denne afdeling af 5 overofficierer, 2 fyrværkere, 1 sergent, 7 bombarderer, 2 tamburer og 68 borgere, i alt 85 mand. 1. afdeling blev nedlagt 11. marts 1803, og et nyt reglement blev udstukket i 1804. Det Borgerlige Artillerikorps bestod herefter af "hele borgerskabet", dvs. både de, der havde løst borgerskab, og de øvrige værnedygtige mænd i den rette alder. Man kunne dog vælge at henlægge sin tjeneste i brandkorpset. Korpsets opgave var stadig at bidrage til byen Helsingør og Kronborg fæstnings forsvar samt opretholdelse af almindelig ro og orden i byen, bl.a. ved ildebrande. I 1840 havde det borgerlige artilleri 2 kompagnier, 13 officerer, 2 mellemstabsfolk, 334 mand.

Billeder

1803

Borgerofficer i Helsingør Borgervæbning: Borgerligt Artillerikorps (1.  og 2. komp.)
Borgerofficer i Helsingør Borgervæbning: Borgerligt Artillerikorps (1. og 2. komp.)

1842

Helsingør Borgervæbning: Borgerligt Artillerikorps (1.  og 2. komp.)
Helsingør Borgervæbning: Borgerligt Artillerikorps (1. og 2. komp.)

Litteratur

Borgervæbningen i Danmark og Norge 1803

p. 12

Den danske Stat eller Kongeriget Danmark med tilhørende Bilande, samt Hertugdømmerne Slesvig, Holsteen og Lauenborg, betragtet geograph. og statist., især fra et militairt Standpunkt

Baggesen, A., 1862, p. 161-162.

Den danske Stat eller Kongeriget Danmark med tilhørende Bilande, samt Hertugdømmerne Slesvig, Holsteen og Lauenborg, betragtet geograph. og statist., især fra et militairt Standpunkt

Baggesen, A., 1862, p. 162

Helsingør omkring Midten af forrige Aarhundrede : Studier og Erindringer

Galschiøt, M., 1960 (2. Udg.), p. 296-314

Helsingør Bymuseum (vejl.)

Helsingør Bymuseum, redaktion: Aase Faye og Kenno Pedersen, 1977, p. 24

Bidrag til Kundskab om de danske Kiøbstæders Borgervæbning og Deeltagelse i Krigsvæsenet i en Deel af det 16de Aarhundrede

Jacobsen, P.B., 1847, p. 199

Calender over alle ved den kgl. Danske Arme, samt de Vestindiske, Guinesiske og Ostindiske Tropper ansatte Officerer og øvrige Betiente, saavelsom over Borgervæbninger og frivillige Corps.

Kierulf, Herman, 1814-1842,

Den danske Armees Organisation og Sammes Vedkommende

Ræder, J.v., 1837, p. 150

Helsingør i Sundtoldstiden 1426-1857 (2 bind)

ved Laurits Pedersen, med Bidrag af Louis Bobé, Chr. A. Jensen, Hugo Mathiessen og Fr. Weilbach, 1926-29, p. bd. II: 260-261, 346, 412-417