De enkelte byer

Den Digitale Byport ? Borgervæbninger 1550-1870 ? Haderslev ? Efter 1801

Haderslev

Det frivillige Borgerkorps

Oprettelsesår

1833

Nedlæggelsesår

1848

Organisation

Borgervæbningerne i købstæderne i Hertugdømmet var ikke været underlagt samme reglement som borgervæbningerne i kongerigets købstæder. Derfor blev de heller ikke reorganiseret i 1801, men kunne fortsætte, som de altid havde set ud, hvis det var det lokale ønske. Se nærmere under "frivillige korps." Haderslevs frivillige borgerkorps blev oprettet i 1833 på foranledning af en gruppe på ca. 100 borgere, der ønskede en bedre organiseret borgervæbning, end den byen havde i forvejen. Yderligere bestod den gamle borgervæbning primært af borgere fra det højere borgerskab, hvor det frivillige korps kom til at bestå af et mere bredt udsnit af borgerskabet.
I 1837 talte dette korps ifølge Ræder 1 kaptajn, 1 premierløjtnant, 2 sekondløjtnanter, 9 underofficerer, 3 tamburer og 100 menige. I 1840 figurerer det blandt de borgervæbninger, der ifølge Baggesen var organiseret som regulært militær. Det havde da 1 kompagni, 4 officerer og 112 mand. Borgerkorpsene i Haderslev involverede sig i oprøret i 1848. To dage efter oprøret var brudt ud i Kiel, samledes korpsene 26. marts på byens torv. En selvbestaltet oprørstyre forkyndte oprettelsen af en provisorisk regering, men blev sat på plads af den kongetro skomager Rasmussens råb "Fæld gevær!"

Litteratur

Haderslev i gamle dage 1627-1800

Achelis, Th. O., 1926-1929, p. 227, 382-385

Den danske Stat eller Kongeriget Danmark med tilhørende Bilande, samt Hertugdømmerne Slesvig, Holsteen og Lauenborg, betragtet geograph. og statist., især fra et militairt Standpunkt

Baggesen, A., 1862, p. 162

Haderslev bys historie 1800-1945

Fangel, Henrik, 1975, p. 323-326

Den danske Armees Organisation og Sammes Vedkommende

Ræder, J.v., 1837,