De enkelte byer

Den Digitale Byport ? Borgervæbninger 1550-1870 ? Randers

Randers

Borgervæbninger før 1801

Den ældste mønstringsrulle er fra 1588 med 266 mand. I år 1600 bestod borgervæbningen af 200 mand. Borgervæbning forfaldt i 1600-tallet for så at blive genoplivet i 1700-tallet. Den er fuldt organiseret i 1727. Herefter var borgervæbningens primære funktioner rent ceremonielle. I 1787 udgjorde borgervæbning ca. 150 mand. Det berettes af borgerkaptajn Rasmus Welling 28. februar 1803, at han ikke ved præcis, hvor gammel kompagniet er. Han havde da været officer siden 1787. I dette år "erholdte bogerbevæbningen en ny og bedre indretning end den havde haft i fortiden samt artikler approberede af overøvrigheden, der fastsatte straffe for efterladelse eller overtrædelse af de enhver i tjenesten påliggende pligter. Og denne indretning blev vedligeholdt såvel i min formands tid som i de 5 år, jeg nu har været chef for kompagniet. 1801 erholdte borgerbevæbningen en sådan forbedret organisation, som de udkomne anordninger befalede".

Litteratur

Borgervæbningen i Danmark og Norge 1803

s. 215-216

Randers Borgervæbning

Bay, Hans, 1932, s. 33, Jul i Randers

Bidrag til Kundskab om de danske Kiøbstæders Borgervæbning og Deeltagelse i Krigsvæsenet i en Deel af det 16de Aarhundrede

Jacobsen, P.B., 1847, s. 200, Nyt Historisk Tidsskrift, s. 129-236

Randers i fortid og nutid

Jensen, S., 1917, s. 61-62

Calender over alle ved den kgl. Danske Arme, samt de Vestindiske, Guinesiske og Ostindiske Tropper ansatte Officerer og øvrige Betiente, saavelsom over Borgervæbninger og frivillige Corps.

Kierulf, Herman, 1814-1842

Jylland i det 16. Århundrede

Madsen, Emil, 1914

Borgervæbningen

Michaelsen, M., 1910, s. 118-124, Randers Amts Historiske Samfund, Aarbog

Randers købstads historie

Spreckelsen, Povl v. (red.), 1952, s. 452-456 (bd. 2)

Chorographisk og œconomisk Beskrivelse over Randers Kiøbsted i Nørre Jylland

Stadfeldt, S. A., 1804, s. 363-364