De enkelte byer

Den Digitale Byport ? Borgervæbninger 1550-1870 ? Vejle

Vejle

Borgervæbninger før 1801

De ældste bevarede mønstringsruller er fra 1555 (94 mand), 1556 (102 mand), 1558 (138 mand), 1583 (95 mand) og 1588 (70 mand + 21 svagelige og fattige). Ved taksering i år 1600 talte borgervæbningen 100 mand. I 1641 befalede lensmand Mogens Bille fra Koldinghus, at borgervæbningen i Vejle skulle have tre officerer, nemlig 1 stadshauptmand, 1 løjtnant og 1 fændrik. I 1700-tallet bestod borgervæbningen af 90-100 mand, der ikke var uniformerede. Der var 4 officerer (1 kaptajn, 2 løjtnanter og 1 fændrik), som bar uniform. Et ridende korps ved navn Fridrichs Weyle Røde Kohr blev oprettet i 1788 i anledningen af kronprinsens (senere Frederik 6.) besøg. Korpset bestod af 14 mand, alle med meget flotte uniformer. Korpset blev opløst o. 1795 efter stridigheder med den "almindelige" borgervæbning, kaldet Borgerskabs Compagniet. Tidligere havde de to korps dog kunnet samarbejde om at holde skiveskydningskonkurrencer.

Litteratur

Borgervæbningen i Danmark og Norge 1803

s. 249-250

Friderichs Weyle Røde Korh

Alsted, Jakob, s. 82-93, Vejle Amts årbog

Vejle Borgervæbning gennem tre aarhundrede

Anonym, 1937, Danske Soldater

Bidrag til Kundskab om de danske Kiøbstæders Borgervæbning og Deeltagelse i Krigsvæsenet i en Deel af det 16de Aarhundrede

Jacobsen, P.B., 1847, s. 200, Nyt Historisk Tidsskrift, s. 129-236

Calender over alle ved den kgl. Danske Arme, samt de Vestindiske, Guinesiske og Ostindiske Tropper ansatte Officerer og øvrige Betiente, saavelsom over Borgervæbninger og frivillige Corps.

Kierulf, Herman, 1814-1842

Borgermusikken i Vejle 1828-1855

Rasmussen, C., 1944, s. 5-6, Jul i Vejle

Vejle Bys Historie : 1327 - 16. august - 1927

red. af C. V. Petersen, udg. af Vejle Kommune, 1927, s. 25