De enkelte byer

Den Digitale Byport ? Borgervæbninger 1550-1870 ? Nyborg

Nyborg

Borgervæbninger før 1801

De ældste bevarede mønstringsruller er fra 1556 (164 mand), 1558 (156 mand) og 1588 (154 mand). I år 1600 udgjorde byens borgervæbning 30 mand med harnisk, 30 mand med hellebarder og 90 skytter. I alt 150 mand.

Litteratur

Borgervæbningen i Danmark og Norge 1803

s. 95-96

Den danske Stat eller Kongeriget Danmark med tilhørende Bilande, samt Hertugdømmerne Slesvig, Holsteen og Lauenborg, betragtet geograph. og statist., især fra et militairt Standpunkt

Baggesen, A., 1862

Nyborg da voldene stod: livet i en fynsk fæstningsby i 1800-årene

Henningsen, Henning, 1981, s. 113-116

Bidrag til Kundskab om de danske Kiøbstæders Borgervæbning og Deeltagelse i Krigsvæsenet i en Deel af det 16de Aarhundrede

Jacobsen, P.B., 1847, s. 199, Nyt Historisk Tidsskrift, s. 129-236

Calender over alle ved den kgl. Danske Arme, samt de Vestindiske, Guinesiske og Ostindiske Tropper ansatte Officerer og øvrige Betiente, saavelsom over Borgervæbninger og frivillige Corps.

Kierulf, Herman, 1814-1842

Jordebog for Nyborg Købstad. 2 bind

Staggemeier, Otto, 1891-1893, s. Bd. 2, s. 58-60