De enkelte byer

Den Digitale Byport ? Borgervæbninger 1550-1870 ? Svendborg

Svendborg

Borgervæbninger før 1801

De ældste mønstringsruller er fra 1556 (179 mand) og 1558 (193 + 23 mand, der var for svage til at bære deres rustning). I år 1600 udgjorde borgervæbningen 40 mand med harnisk, 40 mand med hellebarder og 121 skytter; i alt 201 mand. I 1677 og 1700 kaldtes borgervæbningen under våben, sidstnævnte år som følge af en falsk alarm om fjendens ankomst. Efter Store Nordiske Krig (1709-1720) sygnede borgervæbningen hen, men blev genetableret i 1750 i anledning af Frederik 5.s besøg. I 1750 var officererne følgende: Kaptajn: byfogeden; premierløjtnant: byskriver Bech; sekondløjtnant: købmand Hans Thorbjørnsen; fændrik: købmand Christian Graae. Yderligere seks borgere blev udnævnt til enten sergenter eller korporaler. Borgervæbningen var et rent paradekorps. Dette fremgår af oplysninger fra byfogden, der i 1762 oplyste, at borgervæbningen ikke var trænet i våbenbrug.

Litteratur

Borgervæbningen i Danmark og Norge 1803

s. 115-116

Forsøg til en Beskrivelse over Svendborg Kjøbstæd

Begtrup, J., 1823, s. s. 188-189

Svendborg købstads historie. 2 bind

Bro-Jørgensen,J.O. og Ove Marcussen, 1959-1961, s. bd. I: s. 372-375, bd. II: s. 590-604

Bidrag til Kundskab om de danske Kiøbstæders Borgervæbning og Deeltagelse i Krigsvæsenet i en Deel af det 16de Aarhundrede

Jacobsen, P.B., 1847, Nyt Historisk Tidsskrift, s. 129-236

Kriminalitet og politi i 200 år på sydfyn

Jansen, Henrik M., 1979

Calender over alle ved den kgl. Danske Arme, samt de Vestindiske, Guinesiske og Ostindiske Tropper ansatte Officerer og øvrige Betiente, saavelsom over Borgervæbninger og frivillige Corps.

Kierulf, Herman, 1814-1842

Svendborg Bys historie

Olsen, Johannes, 1919, s. s. 485-490