De enkelte byer

Den Digitale Byport ? Borgervæbninger 1550-1870 ? Rudkøbing

Rudkøbing

Borgervæbninger før 1801

I 1556 angav en mønstringsrulle byens borgervæbning til 84 mand.

I 1737 talte borgervæbningen 90 mand, dens kaptajn var møller Peder Pedersen. Året efter, 1738, fik borgervæbningen udstukket et reglement af stiftamtmanden, således som det fremgår af stiftamtmand Christian Sehesteds ordre og anstalt til byfogeden i Rudkøbing 9. april 1738 (i referat):

For at vedligeholde en god orden under det derværende borgerkompagni har jeg fundet det fornødent – ligesom udi andre købstæder – at foranstalte:
1. Når nogen ej møder til det klokkeslæt, som er tilsagt, betaler han i mulkt for hver timer han udebliver 4 skilling. 2. Bliver han aldeles borte, stiger bøden, for hver gang han udebliver ”efter hans befindende tilstand”, eller også straffes han for sådan ulydighed på vand og brød i 24 timer. Udebliver man med god grund, men uden at varsle det, koster det 1 mark i bøde. 3 Ligeledes bør enhver anskaffe sig behørigt gevær. 4. Ingen må understå sig på eksercer- eller samlepladsen, parade eller nogen vagt at ryge tobak under straf af 1 mark for hver gang, dette overtrædes. 5. Er nogen obstinat mod sin officer og giver onde ord, må det straffes med penge af 1 til 4 mark ”eller rådshuskælderen på visse timer, efter forseelsens beskaffenhed, såsom det er tilbørligt at der sker prompte justits”. 6. Hvis nogen går fra sin post eller på anden måde forser sig på en måde, der ikke er nævnt her, skal det indberettes og straffes behørigt. 7. Bøderne skal betales til brandkassen. Hvilket således behørigt vil iagttages ved den uden for brandværker fornødne samling, eksercits, parade eller vagt, men når kompagniets assistance ved brandvæsenet udkræves, vil forseelser under kompagniet af brandretten, hvorunder kompagniet da sorterer, straffes efter brandordningen [Kilde: Landsarkivet for Fyn: Rudkøbing magistratsarkiv: M. Pk. 134: 1741-1848 Borgervæbningsprotokol.]

I løbet af 1700-tallet forfaldt borgervæbningen, men genoplivedes i 1772. Nu var kaptajnen hr. Boye, premierløjtnant var hr. Basballe, fændrik var hr. Urban Graae, adjudant var Kield Nielsen, 1. sergent var bager Michael Hansen, 2. sergent var farver Krag, 3. sergent var Niels Pilegaard, 4. sergent var Hr. Hyphof. Korporaler var Knud Risting, Christian Nass, kobbersmed Paap og Mathias Bollieu. Derudover var 77 menige. I alt 89 mand.

Litteratur

Borgervæbningen i Danmark og Norge 1803

s. 125-126

Calender over alle ved den kgl. Danske Arme, samt de Vestindiske, Guinesiske og Ostindiske Tropper ansatte Officerer og øvrige Betiente, saavelsom over Borgervæbninger og frivillige Corps.

Kierulf, Herman, 1814-1842

Rudkøbing: Topografi og Bystyre. 4 bind

Kiilsgård, Chr., 1949-1974, s. bd. III: s. 64-65. Bd. IV: s. 86

Oplysninger betræffende Rudkjøbing Kjøbstad, med Bemærkninger om de danske Kjøbstæder i Almindelighed og Øen Langeland, samt med Grundtegning over Rudkjøbing i 1640 og 1849.

Rasmussen, Peder, 1849, s. 106-107

Om Rudkjøbing borgervæbning

Rodhe, I.T., 1915, s. 102-115, Svendborg Amt. Aarsskrift for Svendborg Amts historiske Samfund. Fortsættes som: Fynske aarbøger