De enkelte byer

Den Digitale Byport ? Borgervæbninger 1550-1870 ? Helsingør

Helsingør

Borgervæbninger før 1801

Den ældste bevarede mønstringsrulle er fra 1583 (223 mand foruden rådet og byfogeden, 9 personer; i alt 223 mand, men andre 220 mand var ved mønstringen blevet sorteret fra pga. fattigdom og alder, og andre fordi de var stenhuggere, murermestre eller en anden form for håndværk). Mønstringsruller fra 1626 og 1634 angiver byens borgervæbning til henholdsvis 767 og 545 mand. Borgervæbningen var delt op under tre faner; hver afdeling havde 1 hauptmand (chef), 1 løjtnant og 1 fændrik. Tilsammen havde de tre afdelinger i 1626 570 musketerer (skytter), 40 mand med harnisk og spids, 14 mand med slagsværd og 143 med hellebarder. Borgervæbningens funktioner omfattede bl.a. vagttjeneste, der gik på omgang mellem væbningens medlemmer, tjeneste på Kronborg i krigstid samt ceremonielle pligter såsom parader ved kongeligt besøg. I den lange fredsperiode efter Store Nordiske Krig mistede borgervæbningen betydning. Den genoplivedes i slutningen af 1700-tallet, da der igen var fare for krig. Om brandkompagniet oplyses til Danske Kancelli i 1803, at opretttelsestiden ikke kendes. Men i 1793 blev det organiseret af byfoged Biørnsen, der også i sin egenskab af byfoged havde overkommandoen.

Litteratur

Borgervæbningen i Danmark og Norge 1803

s. 12

Den danske Stat eller Kongeriget Danmark med tilhørende Bilande, samt Hertugdømmerne Slesvig, Holsteen og Lauenborg, betragtet geograph. og statist., især fra et militairt Standpunkt

Baggesen, A., 1862, s. 161-162.

Den danske Stat eller Kongeriget Danmark med tilhørende Bilande, samt Hertugdømmerne Slesvig, Holsteen og Lauenborg, betragtet geograph. og statist., især fra et militairt Standpunkt

Baggesen, A., 1862, s. 162

Helsingør omkring Midten af forrige Aarhundrede : Studier og Erindringer

Galschiøt, M., 1960 (2. Udg.), s. 296-314

Helsingør Bymuseum (vejl.)

Helsingør Bymuseum, redaktion: Aase Faye og Kenno Pedersen, 1977, s. 24

Bidrag til Kundskab om de danske Kiøbstæders Borgervæbning og Deeltagelse i Krigsvæsenet i en Deel af det 16de Aarhundrede

Jacobsen, P.B., 1847, s. 199, Nyt Historisk Tidsskrift, s. 129-236

Calender over alle ved den kgl. Danske Arme, samt de Vestindiske, Guinesiske og Ostindiske Tropper ansatte Officerer og øvrige Betiente, saavelsom over Borgervæbninger og frivillige Corps.

Kierulf, Herman, 1814-1842

Den danske Armees Organisation og Sammes Vedkommende

Ræder, J.v., 1837, s. 150

Helsingør i Sundtoldstiden 1426-1857 (2 bind)

ved Laurits Pedersen, med Bidrag af Louis Bobé, Chr. A. Jensen, Hugo Mathiessen og Fr. Weilbach, 1926-29, s. bd. II: 260-261, 346, 412-417