De enkelte byer

Den Digitale Byport ? Borgervæbninger 1550-1870 ? Roskilde

Roskilde

Borgervæbninger før 1801

Der er ikke bevaret mønstringsruller i Rigsarkivet fra byen fra 1500- eller 1600-tallet. I "Roskilde bys historie 1536-1850", s. 36, nævnes dog, at der jævnligt blev foretaget mønstringer. Det er derfor ikke usandsynligt, at borgervæbningen først oprettedes i 1702, reorganiseredes og fik reglement i 1766. Pastor Chr. Ludvig Strøm, født i Roskilde i 1771, giver i sine erindringer en ikke særlig flatterende beskrivelse af Roskildes borgervæbning, som den tog sig ud i hans barndom. Han skriver bl.a., at borgervæbningen var "….et bedrøveligt Skue". Og at "…deres Præsenteren af Geværer uden Laase eller med itubrukken Skjæft var høist umilitærisk". Dernæst beskriver han den øverstkommanderende, der var en parykmager med "…et alt for blidt Væsen og en meget spæd og læspende stemme. Han sagde derfor aldrig på en kommanderende Maade "Marsch!" men, formodenligt af Frygt for at støde: "Væ's go aa mas" eller "Væ's go aa præsenter Geværet". I indberetning til Danske Kancelli 1803 oplyses det, at borgerne selv anså borgervæbningen for at være over 100 år gammel, "men i de senere 2 år meget forbedret".

Litteratur

Borgervæbningen i Danmark og Norge 1803

s. 27-28

Borgerkorpset i Roskilde

Fang, Arthur, 1926, s. 27-30, Jul i Roskilde

Roskilde bys historie II

Frandsen, Karl-Erik og Claus Bjørn, 1998, s. 36, 152, 177, 179, 242, 252

Roskilde bys historie II

Frandsen, Karl-Erik og Claus Bjørn, 1998, s. 36-37, 152

Bidrag til Kundskab om de danske Kiøbstæders Borgervæbning og Deeltagelse i Krigsvæsenet i en Deel af det 16de Aarhundrede

Jacobsen, P.B., 1847, s. 199, Nyt Historisk Tidsskrift, s. 129-236

Roskilde bys historie III

Karlsson, Per, Jørgen Vogelius og Eva Tønnesen, 1998, s. 181