De enkelte byer

Den Digitale Byport ? Borgervæbninger 1550-1870 ? Odense

Odense

Borgervæbninger før 1801

Ældste bevarede mønstringsrulle er 1558 (214 mand). I 1588 talte borgervæbningen ifølge mandskabsrullen 78 mand med harnisk, 74 mand med hellebarder og 217 skytter, i alt 369 mand. I år 1600 talte borgervæbningen 64 mand med harnisk, 52 mand med hellebarder og 176 skytter, i alt 292 mand. Under Kalmar-krigen (1611-1613) gik 24 mand fra borgervæbningen vagt i byen hver nat. I 1624 udgjorde borgervæbningen 39 mand med harnisk, 109 mand med hellebarder og 206 skytter, i alt 408 mand. I 1634 ansattes en professionel officer, en stadshauptmand, der fik ansvaret for træningen af borgervæbningens militære færdigheder samt med tilsynet med bevæbning og udrustning.

I 1700 organiseredes borgervæbningen i 3 kompagnier, som efter 1801 blev til 1. afdelings hhv. 1., 2. og 3. kompagni. 2. kompagni blev "fornyet" i 1766. 3. kompagni blev "fornyet" af købmand og borgerkaptajn Jacob Faaborg i 1770. Odense Borgerlige Ridende Corps (også kaldet Det Ridende Grønne Corps) blev også grundlagt ved denne tid, og herom skrev korpschefen til Danske Kancelli i februar 1803: "Det egentlige år, når korpset er oprettet, kan ikke bestemt angives, da derom intet findes iblandt dets papirer. Tradition siger, at det skal være oprettet ved salige dronning Lovises indtog [dronning Louise 1724-1751, gift med den senere Frederik 5., indtoget fandt sted i 1743]. Kun først af året 1764 findes i arkivet de første breve fra daværende stiftamtmand Juel i Odense". Hertil kom De Unge Karles Corps, som der står følgende om i en indberetning til Danske Kancelli 13. februar 1803: "Allerede i Frederik 4.s tid [1699-1730], højlovlig ihukommelse, havde Unge Karles Corps i Odense fri parade ved de kongelige herskabers gennemrejser været organiseret, dets fastere militær konsistence af organisation er fra 1787, nærmere bestemt ved urolighederne i foråret 1801". Korpset udgjordes af håndværkssvende og handelsbetjente.

Litteratur

Borgervæbningen i Danmark og Norge 1803

s. 91-92

Odense borgerlige Korps i det 19. Aarhundrede. Illustreret Erindringsskrift i Anledning af Odense faste Brandkorps' 25 Aars Jubilæum 1898

Andersen, F. Moreau, 1898

Den danske Stat eller Kongeriget Danmark med tilhørende Bilande, samt Hertugdømmerne Slesvig, Holsteen og Lauenborg, betragtet geograph. og statist., især fra et militairt Standpunkt

Baggesen, A., 1862, s. 162

Odense Bys historie

Engelstoft, C. T., Reprografisk genudgivet. 1978, s. 256, 299, 374-375, 571

Bidrag til Kundskab om de danske Kiøbstæders Borgervæbning og Deeltagelse i Krigsvæsenet i en Deel af det 16de Aarhundrede

Jacobsen, P.B., 1847, s. 199, Nyt Historisk Tidsskrift, s. 129-236

Calender over alle ved den kgl. Danske Arme, samt de Vestindiske, Guinesiske og Ostindiske Tropper ansatte Officerer og øvrige Betiente, saavelsom over Borgervæbninger og frivillige Corps.

Kierulf, Herman, 1814-1842

Den danske Armees Organisation og Sammes Vedkommende

Ræder, J.v., 1837, s. 153