De enkelte byer

Den Digitale Byport ? Borgervæbninger 1550-1870 ? Middelfart

Middelfart

Borgervæbninger før 1801

I år 1558 var der 115 mand i borgervæbningen. I 1600 bestod borgervæbningen af 152 mand; heraf var de 36 bevæbnet med harnisk, 30 mand havde hellebarder, 84 mand var skytter, og 2 mand havde anden bevæbning. Borgervæbningen var tilsyneladende også aktiv i 1700-tallet, og i indberetning til Danske Kancelli 11. marts 1803 nævnes, at der fra gammel tid havde været et borgerkompagni. Et sådant gav parade ved kongens besøg i 1748.

Litteratur

Borgervæbningen i Danmark og Norge 1803

s. 103-104

Fra det gamle Middelfart (bd. I)

Behrendt, Chr., 1938, s. 74, 93-94

Bidrag til Kundskab om de danske Kiøbstæders Borgervæbning og Deeltagelse i Krigsvæsenet i en Deel af det 16de Aarhundrede

Jacobsen, P.B., 1847, s. 200, Nyt Historisk Tidsskrift, s. 129-236

Calender over alle ved den kgl. Danske Arme, samt de Vestindiske, Guinesiske og Ostindiske Tropper ansatte Officerer og øvrige Betiente, saavelsom over Borgervæbninger og frivillige Corps.

Kierulf, Herman, 1814-1842

Den danske Armees Organisation og Sammes Vedkommende

Ræder, J.v., 1837