Monumenter i købstaden 1864 - 1920

Søg efter monumenter:

Minebøsser

Der er opstillet minebøsser i mange danske byer, men er de monumenter?

Minebøsse i Marstal, Ærø.
Foto: Marstal Søfartsmuseum

En minebøsse er en sømine – oftest en hornmine - hvor sprængstoffet er taget ud, og der er indsat en indsamlingsbøsse til at komme penge i til f.eks. sømandsenker og lignende formål. De blev især opstillet efter 1. verdenskrig 1914 – 1918 af Sømandsforeningen af 1856 i København i samarbejde med lokale sømandsforeninger eller afdelinger af Danmarks Marineforening. Marineforeningens minebøsser er oftest bemalet i dannebrogsfarver.

Minerne var ægte søminer der uden sprængstof blev doneret af Marineministeriet til opstilling som minebøsser. Formålet var at indsamle penge hvoraf 1/3 ofte gik til Sømandsforeningen af 1856 og resten til den lokale forening. Midlerne brugtes til velgørenhed overfor gamle søfolk, sømandsenker og faderløse børn. De lokale midler kunne også bruges til driften af et sømandshjem eller til vedligeholdelse af fremmede sømænds grave.

Er minebøsserne monumenter?

Vi startede med det indtryk fra litteraturen, at minebøsser i nogle byer ikke kun anvendtes til indsamling af penge til velgørende formål, men at de også var monumenter, der mindede f.eks. de faldne med en indskrift. Dermed skulle de indgå i Dansk Center for Byhistories monumentdatabase, hvis de ellers var opstillet til minde om omkomne fra krigen i 1864, 1. verdenskrig 1914 – 1918 og Genforeningen 1920.

Vi kontaktede derfor Danmarks Marineforening, hvis lokale afdelinger ofte er ejere af de lokale minebøsser, som typisk står ved havnen i havnebyer. Landsforeningen tilbød at udsende et spørgeskema på vores vegne i sommeren 2004 til sine hen ved 80 lokalforeninger rundt omkring i landet for at forespørge, om man nogle steder også anvendte minebøsser som monumenter.

Vi fik bekræftende svar fra en lille håndfuld, som mente, at deres minebøsser også anvendtes som monumenter. I de byer samt hvor vi konkret i bøger havde set det nævnt, at de brugte deres minebøsser til det formål, henvendte vi os efterfølgende direkte og udbad os dels oplysninger om, dels fotos af minebøsserne og deres indskrifter. Ved gennemgangen af svar og billeder blev det imidlertid klart, at ideen om, at minebøsser anvendes som monumenter, var en myte. Vi har ikke kunnet finde en eneste minebøsse, der anvendes sådan.

Minebøsser som uofficielle monumenter

Nogle kommer nok til at tænke på krigsofre til søs når de ser minebøsserne, fordi de ved, hvor dødbringende hornminerne kunne være, og fordi de ved, at man bruger dem til at indsamle penge til sømandsenker m.v. Derved bliver minebøsserne en slags uofficielle monumenter, selvom de ikke er ”rigtige” monumenter med mindeindskrift eller opstillet med et konkret mindeformål.

Da vi endvidere har indsamlet et større materiale om dem, synes vi imidlertid, at folk skal have lov at se de ofte meget velholdte og smukke minebøsser, der står i en del danske kystbyer, så vi viser dem, selvom de ikke er egentlige monumenter.

Det skal understreges, at vi kun har indsamlet information om dem, vi konkret troede, var monumenter, så dem der vises her, er kun en lille del af alle dem, der findes. Et komplet register over dem er under opbygning på hjemmesiden www.cemifor.dk.

Vi vil samtidig gerne benytte lejligheden til at takke Danmarks Marineforenings landskontor og foreningens lokalafdelinger for deres velvilje og hjælpsomhed under denne undersøgelse.

De enkelte købstæders minebøsser

Assens

Bombebøssen i Assens blev opstillet i sommeren 1923. Minebøssen står foran den fredede toldkammerbygning, nu kaldet Toldbodhus, på Assens Havn, hvortil den kom i 1973. Den stod oprindeligt ved Assens-Aarøsund færgelejet på Assens Havn. Minebøssen benyttedes oprindeligt til at indsamle penge til et sømandshjem, men den benyttes ikke længere som indsamlingsbøsse.

Indskriften som er forfattet af Sømandsforeningens daværende næstformand, havnefoged Theodor Jacobsen lyder:

”FØR VOLDTE JEG DØD FRA MIT LUMSKE GJEM, NU HJÆLPER JEG SØMANDEN TIL ET HJEM.

TYSK MINE. UNDER VERDENSKRIGEN (AUGUST 1914 TIL NOVEMBER 1918) UDLAGT I LILLEBELT UDFOR ASSENS. INDBRAGT I ASSENS HAVN I MARTS 1922. OPSTILLET HER AF SØMANDSFORENINGEN SOMMEREN 1923

Minebøssen i Assens i 2004.
Foto: Willemoesgården – Kulturhistorisk Museum og Kunstsamling

Minebøssen i Assens hvor pladen med indskriften ses.
Foto: Willemoesgården – Kulturhistorisk Museum og Kunstsamling

Indskriften på minebøssen
Foto: Willemoesgården – Kulturhistorisk Museum og Kunstsamling

Minebøssen i Assens med omgivelser
Foto: Willemoesgården – Kulturhistorisk Museum og Kunstsamling

Kilde

Assens Marineforening

Willemoesgården – Kulturhistorisk Museum og Kunstsamling

Litteratur

Assens Sømandsforenings jubilæumsskrift 1890 – 1990, p. 12.

Ebeltoft

Ebeltofts første minebøsse

Minebøssen står i dag centralt i byen i Nedergade ved gavlen af byens gamle. Den blev opstillet på stedet i 1922 af Marineforeningen.

Minebøsse ved Ebeltoft Rådhus.
Foto: Ebeltoft Marineforening

Minebøssens indskrift lyder:

SØMINE BENYTTET I VERDENSKRIGEN 1914 – 19 MODTAGER BIDRAG TIL FORUDLYKKEDE SØMÆNDS TRÆNGENDE EFTERLADTE MARINEFORENINGEN 1922

Ebeltofts anden minebøsse

Den blev foræret Marineforeningen i Ebeltoft af Marineforeningen i Århus og ankom 30. oktober 1971 med hjemmeværnskutteren MHV 68. Minen blev båret i land af gaster fra Hjemmeværnet, hvorefter formanden for Århus Marineforening overbragte den til formanden for Marineforeningen i Ebeltoft. Den blev derefter ført i optog til Fregat-pladsen, hvor Fregatten Jylland lå. Formanden for Ebeltoft Marineforening holdt en kort tale, efter at den var blevet anbragt. Mandag den 8. november 1971 blev minen støbt fast på stedet af medlemmer af Marineforeningen.

Minebøsse på havnen i Ebeltoft, som Ebeltoft Marineforening fik af Marineforeningen i Århus i 1971.
Foto: Ebeltoft Marineforening

I 1981 blev minebøssen flyttet til en position foran Havnekontoret, hvor den stod indtil 1992, da den blev flyttet hen foran Marineforeningens lokaler på havnen.

Minebøssens indskrift findes på en metalplade. Den lyder:

SKABT TIL BRUG FOR KRIG OG DØD - LINDRER NU MOD SORG OG NØD

Marineforeningen

Inskription på minebøssen på havnen i Ebeltoft.
Foto: Ebeltoft Marineforening

Litteratur

Under Dannebrog – Marineforeningens medlemsblad, nr. 2, (1997)

Kilde:

Walther Dalhoff, Ebeltoft Marineforening

Frederikshavn

Bombebøssen

Den ene stod oprindelig på hjørnet af Havnepladsen og Læsøgade. Den findes i dag i foyeren til havnekontoret. Det er så vidt vides en bombe fra Englandskrigene 1801-14. Den er formentlig identisk med den, der blev opstillet så tidligt som i 1834 på byens toldkammer. Der blev det år også opstillet en stor bombebøsse på havnen med indskrifter på dansk, tysk og engelsk. Disse minebøsser hørte under en statut, dvs. en slags legat, til opførelse af boliger til ældre sømænd.

Frederikshavns bombebøsse er ældre end minebøssen. Den er så vidt vides fra Englandskrigene 1801-14.
Foto: Asger Møller Nielsen, Frederikshavn

Minebøssen

Den anden er en mere traditionel hornmine, der oprindeligt stod på et græsbevokset areal mellem Krudttårnets nuværende placering og kommandantboligen. Den er nu nedtaget, men vil blive genopstillet.

Frederikshavns minebøsse i de traditionelle rød-hvide farver. Den er nu nedtaget og er i havnens varetægt, men vil senere blive genopstillet.
Foto: Asger Møller Nielsen, Frederikshavn

Ideen om, at byen skulle have en minebøsse, blev fremsat på et bestyrelsesmøde i Frederikshavn Fiskeriforenings i 1946. Der blev nedsat et udvalg til at tage sig af sagen. Man ansøgte derpå Nordjyske Marinedistrikt om en sømine, der egnede sig til at blive ændret til minebøsse. Det var planlagt, at den skulle opstilles i den ældste del af byen, kaldet ”Fiskerklyngen”, som dengang lå ud mod havet. Om de penge, den skulle indsamle, skrev man i forhandlingsprotokollen: ”Midler skulle komme til Gode for Forliste Frederikshavner-Fiskeres Efterladte og værdige gamle trængende Fiskere”.

Søminevæsenet i København besvarede henvendelsen 28. november 1946 og kunne meddele, at der var afsendt en minebøsse. Udvalget blev i tvivl om, hvorvidt den planlagte placering i ”Fiskerklyngen” var rigtig og besluttede i stedet at placere minebøssen ved Langelinie på Frederikshavn Havn. Der blev den anbragt på en stor sten fundet på herregården Knivholts marker. Bronzepladen med indskriften bar forfatteren Johs. Boelsens ord:

FOR PÅ HAV AT SPREDE GRU BLEV I BØLGENS SKØD JEG SÆNKET. FOR AT SPREDE LYS I HU BLEV JEG HER TIL STENEN LÆNKET

Bronzepladen var foroven udsmykket med et lille relief, der viste en mineeksplosion på havet og en solopgang nedenunder. Ornamentikken symboliserede minens forskellige opgaver. Minebøssen blev indviet i 1946, og den første donation udbetaltes i 1948. Da minebøssen i 1976 havde 30 års jubilæum, blev den flyttet til placeringen ved Krudttårnet, der lige var blevet flyttet 300 meter på det tidspunkt. Minebøssen er i dag nedtaget pga. af gentagne tilfælde af hærværk og står nu på havnens materielgård. Den har i dag nedenstående indskrift påmalet med hvid farve

FØR TRUED JEG SØFOLK MED DØDENS LÆNKER NU SAMLER JEG GAVER TIL BØRN OG ENKER

Kilde

Asger Møller Nielsen, Havneformand, Frederikshavns Havn

Carl Frede Haugaard, Frederikshavn Marineforening

Kopi af brev til Frederikshavn Byråd af 31. juli 2002 fra G. Vork

Litteratur

Haugaard, Carl Frede: ”Første donation fra minebøssen var kun 56 kroner”, i; Under Dannebrog, oktober 1999, p. 11

Fåborg

Fåborg fik sin oprindelige minebøsse i 1920 eller 1921. Det var en engelsk sømine, som blev skænket af Marineforeningen i byen. Den stod på Dosseringen ved Langelinie i Fåborg. Den gamle minebøsse blæste imidlertid ned under en storm i 1996 og blev derefter givet til en jernhandler.

I 2004 opstillede Marineforeningen imidlertid en ny mine, der er en lysegrå amerikansk øvelsesmine. Den står på Dosseringen ved Langelinie i Fåborg. Der er også opstillet en flagstang ved minen. Minen fungerer ikke som indsamlingsbøsse og er derfor blot en mine, men egentlig ikke en minebøsse. Den har Danmarks Marineforenings logo som eneste ornamentik.

Minens indskrift er:

MINE TYPE USMK 6. SKÆNKET AF FAABORG MARINEFORENING DEN 25. JUNI 2004 VED 775 ÅRS BYJUBILÆUM

Minen blev indviet ved en ceremoni 26. juni 2004 hvor 1. viceborgmester Grethe Justesen foretog indvielsen.

Den nye mine i Faaborg opstillet i 2004 bruges ikke som indsamlingsbøsse til indsamling af penge og er derfor ikke en minebøsse, men blot en mine.
Foto: Faaborg Byhistoriske Arkiv

Faaborgs nye mine med omgivelser herunder den flagstang der er opstillet i forbindelse med den.
Foto: Fåborg Marineforening

Litteratur

Fyns Stiftstidende 27. juni 2004

Ugeavisen Faaborg uge 27, 2004.

Faaborg Posten 29. juni 2004.

Kilde

Faaborg Byhistoriske Arkiv

Faaborg Marineforening

Grenå

Grenås første minebøsse

Marineforeningen i Grenå indviede sin første minebøsse søndag den 26. september 1920 på havnepladsen i Grenå. Sømandsforeningen af 1856 havde givet den gratis til Marineforeningen mod at den fik 1/3 af de indkomne beløb.

Indskriften var:

HJÆLP MIG AT LINDRE SORG OG SAVN SOM FØR JEG BRAGTE I KRIGENS NAVN K.F.B.B. SEPTEMBER 1920

Minebøssen var omkranset af 4 gamle støbejernskanoner med en ankerkæde imellem. Ved indvielsen talte forhenværende sømandspræst pastor dr. Theol. Lindegaard Petersen, Vejlby og han mindede om Chr. 10. 50 års fødselsdag samme dag og sagde endvidere at minebøssen skulle minde om at enhver sømand var forpligtet til at hjælpe nødstedte. Det princip skulle også gælde de der havde været ofre for krigen og princippet om at hjælpe nødstedte skulle man lære sine børn ved at tage dem med hen til minebøssen. Marineforeningens formand F. Bilde takkede derefter bl.a. Marineministeriet for at have givet minen og DFDS for at have transporteret den til Grenå. I anledning af kongens fødselsdag sendte Marineforeningen i Grenå et telegram til ham og der indløb derefter et takke-telegram fra kongen.

Blandt andet pga. parkeringsforhold på havnen har minebøssen været flyttet et par gange. I 1954 blev kanonerne omkring minebøssen solgt da den skulle flyttes fordi der ikke var plads til dem på det nye sted. Minebøssen stod i 1990’erne på parkeringspladsen op til Havnefogedboligen. I 2004, året for Grenå Marineforenings 100 års jubilæum, blev den opstillet på sin nuværende placering på hjørnet af Sølystvej og Kattegat vej i nærheden af Marinestuen som ligger på Klitvej.

Den indgår nu i et lille anlæg sammen med et gammelt skibsanker fra et krigsskib fra 1700-tallet. Ankeret er bjærget på havet ved Havknude Flak af skibet ”Jens Sørensen” fra Farvandsvæsenet. Fundamentet for minebøssen er såkaldte ”positions-sten” dvs. en slags brosten. De er bjærget på havet fra jagten ”Rubine”, som sank 15. juni 1903 efter en kollision vest for øen Hven.

Grenås ældste minebøsse efter genopstillingen på hjørnet af Kattegatvej og Sølystvej tæt på Marinestuen på Klitvej i 2004.
Foto: Grenå Egnsarkiv

Indskriften Grenås minebøsse.
Foto: Grenå Egnsarkiv

Positionsstenene, en slags brosten, ses omkring minebøssen.
Foto: Grenå Egnsarkiv

Grenås første minebøsse er i dag opstillet sammen med et skibsanker fra 1700-tallet på hjørnet af Kattegatvej og Sølystvej tæt på Marinestuen på Klitvej som er Marineforeningens lokaler.
Foto: Grenå Egnsarkiv

I 2004, året for Grenå Marineforenings 100-års jubilæum, blev minebøssen genindviet på sin nye placering på hjørnet af Kattegatvej og Sølystvej. Indvielsen foregik blandt andet med en tale af Marineforeningens Formand, Claus Melin.
Foto: Marineforeningen for Grenaa og Omegn

Medlemmer af Grenå Marineforening i Marineforeningens uniform bestående af en blå jakke og grå bukser under genindvielsen i 2004. Foreningens fane ses også på billedet.
Foto: Marineforeningen for Grenaa og Omegn

Grenås anden minebøsse

Onsdag 20. juli 1920 blev Grenås anden minebøsse opstillet, og det skete i byens offentlige anlæg, hvor den stod i en trekant af træer på venstre side af en sti, der fører til Pavillonen. I indvielsen, hvor der blev holdt kaffebord, deltog ud over Marineforeningen også Byrådets plantningsudvalg og repræsentanter for pressen. Marineforeningens formand, havnefoged Bilde, takkede de fremmødte for deres medvirken til at få minebøssen opstillet. Også fra denne minebøsse gik 1/3 til Sømandsforeningen af 1856, mens resten bruges af Grenaa Marineforening til uddeling til sømænd og deres efterladte. Derefter talte Lærer Kahr om sømændenes farefulde færd under den nyligt overståede verdenskrig.

Minebøssens indskrift blev

TIL TRÆNGENDE SØMÆND OG SØMÆNDS EFTERLADTE

Denne minebøsse blev taget ned efter nogle år, fordi vedligeholdelsesomkostningerne var større end indtægterne fra den.

Den lille minebøsse i Marinestuen

Den blev opstillet i Marinestuen, Marineforeningens lokaler, 22. november 1921 og var givet af formanden for jolleroerne på enkelte medlemmers vegne. Det var en lille minebøsse på en søjle forestillende toppen af en mast og foden på et skibsdæk. Formanden takkede derpå for gaven. Det viste sig, at denne Minebøsse, der kom til at stå på Badehotellet, indsamlede lige så meget som minebøssen på Havnepladsen og dobbelt så meget som den i anlægget. Denne minebøsse står i dag i Marinestuen på Klitvej.

Litteratur

Marineforeningen for Grenaa og Omegn 90 år 1914 – 2004. Jubilæumsskrift (2004)

Kilde:

Marineforeningen for Grenaa og Omegn

Korsør

Korsørs minebøsse stod ved havnen, men eksisterer ikke længere. Den stod der indtil omkring 1944 hvorefter der ikke er noget spor af den. Ingen ved i dag hvad der er sket med minebøssen og dens indskrift kendes ikke.

Gammelt billede der viser Korsørs minebøsse som ses i baggrunden. Den forsvandt omkring 1944 og ingen ved i dag hvad der er blevet af den.
Foto: Marineforeningen Korsør Afdeling

Gammelt billede af minebøssen med omgivelserne på Korsør Havn
Foto: Marineforeningen Korsør Afdeling

København

En hornmine med et usædvanligt udseende blev i 1982 opstillet i Churchillparken i København. Den benyttes ikke som indsamlingsbøsse og er derfor en mine, men ikke en minebøsse.

Indskriften findes på et metalskilt i granitsoklens overside:

TILEGNET KØBENHAVNS KOMMUNE FRA MARINEFORENINGEN KØBENHAVNS AFDELING 1982

På minens sammenføjning på midten foran er en indskrift på et bogstav:

M

På højre side af øverste halvkugle står endvidere med gule tal

639

Hornminen blev afsløret den 11. maj 1982. Den skulle være en påmindelse om de farer, der lurede for søens folk under 2. Verdenskrig. Den er smykket med et dannebrogsmærke, Marineforeningens medlemsemblem.

Hornmine med usædvanligt udseende opstillet i Churchillparken i København.
Foto: Jens Peter Munk, Vej og Park, Københavns Kommune

Hornminen i Churchillparken med omgivelser.
Foto: Jens Peter Munk, Vej og Park, Københavns Kommune

Kilde:

www.vejpark.kk.dk/monumenter/index.asp?mode=detalje&id=284

Marstal

Minebøssen på havnen i Marstal er opstillet i 1920 af Sømandsforeningen af 1856 og er fra 1. verdenskrig 1914 - 1918. Den blev oprindeligt opstillet i Havnegade ved Kongegade for Vestenden af Dampskibsbroen. De indsamlede penge skulle komme trængende sømænd og enker til gode.

Minebøssen på havnen i Marstal i sit nuværende udseende.
Foto: Marstal Søfartsmuseum

Dens indskrift er:

FØR SØMÆNDS DØD OG ENKERS GRAAD NU TRØST FOR TAB OG TAK FOR DAAD.

Indtil 1996 blev minebøssen i Marstal passet af firmaet H. C. Grube der var repræsentant for Sømandsforeningen af 1856. Derefter blev den overtaget af Marineforeningen i Marstal, som malede den oprindelig mørkegrønne og senere sølvgrå mine om i de farver som Marineforeningen overalt i landet bruger på sine minebøsser nemlig rød med et hvidt kors – Dannebrogs farver.

Kilde

Marstal Søfartsmuseum, bl.a. baseret på erindringer af Albert E. Boye, p. 294.

Skagen

I Skagen står minebøssen ved havnen og det er byens Marineforening der vedligeholder den. Det vides ikke om den har haft en anden placering eller hvornår den er blevet opstillet. Der indsamles ikke længere penge i den pga. tyveri fra den.

Minebøsse i Skagen.
Foto: Lokalsamlingen i Skagen

Indskriften på minebøssen i Skagen lyder:

FØR SØMANDS DØD OG ENKERS GRÅD NU TRØST FOR TAB OG TAK FOR DÅD

Kilde

Kurt Ottesen, Skagen Marineforening

Lokalsamlingen i Skagen

Århus

I Århus har der oprindeligt været to minebøsser, men i dag er der kun en tilbage. Den er deponeret i Den Gamle By hvor den har været brugt til indsamling af penge til vedligeholdelse af museets gamle huse. I de seneste år har minebøssen dog været taget ned pga. gentagne tyverier fra den.

Århus Marineforenings overlevende minebøsse, som den så ud i 2004 i Den Gamle By – Danmarks Købstadmuseum. Den er nu på et af museets magasiner.
Foto: Jan Baltzersen

Dens oprindelige indskrift kendes ikke, men indskriften, som den havde mens den var opstillet i Den Gamle By i Århus var:

Støt Køb af Kalk og Tegl til Mur til næste Hus, der staar for Tur, og selv en enkelt Mønt kan veje Til Tømmer, Sten og Murværks Pleje.

Indskriften lavet af Den Gamle By til brug ved indsamling af penge til vedligeholdelse af museets gamle huse.
Foto: Jan Baltzersen

Litteratur om andre minebøsser

Næstved

”Foreningsmeddelelser”, i; Under Dannebrog – Marineforeningens Medlemsblad, april 1959, p. 11: Omhandler indvielsen af minebøssen i Næstved 7. december 1958.

Esbjerg

Byskov, Søren: ”Esbjerg Bombebøsse 1901-2001”, Sjæk’len, 2001, s. 69-79.

Litteratur om bombe- og minebøsser generelt

De Lichtenberg, G. Honnes: ”Peter Norden Sølling”, i; Under Dannebrog – Marineforeningens Medlemsblad, november 1958, pp. 3 – 4.

Møller, Anders Monrad: ”Med korn og kul”, Dansk søfartshistorie bd. 4, København 1998.

Møller, Anders Monrad, Dethlefsen, Henrik og Johansen, Hans Chr.: ”Sejl og damp”, Dansk søfartshistorie bd. 5, København 1998.

Nielsen, O. C.: Commandeur, Waterschout, Ridder Peter Norden Sølling og Sømandsstiftelsen Bombebøssen (København, 1936).

Olsen, Henrik: ”I Krig jeg voldte Sømandens Død. I Fred jeg lindrer Trængendes Nød”, Fredericiabogen 2004, s. 71-79.

Links

www.cemifor.dk har påbegyndt en registrering af samtlige bombe- og minebøsser i Danmark.