Monumenter i købstaden 1864 - 1920

Søg efter monumenter:

2. slesvigske krig 1864

Efter at Danmark uretmæssigt havde indlemmet Slesvig under sin forfatning i 1863, kom det til åben konfrontation med Holsten og staterne i Det tyske Forbund. Men i modsætning til krigen i 1848-50 var Danmark ikke halt så velforberedt denne gang, og de allierede, man havde håbet på hjælp fra, udeblev. Ved Stormen på Dybbøl d. 18. april led Danmark et voldsomt nederlag, og krigen endte med, at Danmark måtte afstå hele Hertugdømmet Slesvig til Det tyske Forbund.

”Danmark til Ejderen”

Dansk kanon i en skanse ved Dybbøl. Historiecenteret Dybbøl Banke..
Foto: Jan Baltzersen

Der var i den danske offentlighed en stærk nationalisme, som pressede det politiske system til at kræve et Danmark til Ejderen, og som håbede på en skandinavisk alliance. I 1863 valgte regeringen en definitiv kurs mod ”Danmark til Ejderen”. Den fremlagde et forslag om en fælles forfatning for Danmark og hertugdømmet Slesvig, som blev vedtaget af den danske rigsdag 13. november. Det ville reelt være et Danmark til Ejderen.

Den danske politik var præget af ønsketænkning. Man troede, at man ville få militær bistand fra Sverige, hvis det skulle komme til en krig med de tyske stater. Samtidig havde hertugdømmet Holsten en stærk tiltro til, at det i en sådan situation ville få støtte fra Det Tyske Forbund. De tyske stater var endnu ikke blevet et samlet land og blev det først i 1871. Holsten afviste derfor ethvert kompromis om en fælles forfatning, der ikke gav hvert af de 3 hertugdømmer Slesvig, Holsten og det lille Lauenburg fuld ligestilling med det danske kongerige, hvad angik muligheden for at træffe beslutninger. 

Samtidig var Danmarks tidligere allierede, Rusland, svækket efter Krimkrigen 1854-56, og Preussen var nu entydigt kontinentets stærkeste magt, politisk dygtigt ledet af rigskansler Bismarck. Han sigtede mod en militær konfrontation med Danmark for at frigøre sig fra internationale aftaler, der begrænsede preussisk militær og politisk handlefrihed.

Situationen tilspidses

I de følgende to måneder sikrede den preussiske kansler Bismarck gennem diplomatisk dygtighed sig, at de mulige alliancepartnere for Danmark såsom Sverige-Norge og England faldt fra. Danmark havde samtidig overtrådt aftaler fra 1851-52 om, hvordan landet skulle forholde sig til hertugdømmerne, og disse overtrædelserne gav en militær indgriben en juridisk berettigelse. Trods massivt pres fra venligtsindede magter og på trods af, at Sverige afviste enhver tanke om en alliance, trak Danmark ikke sin dansk-slesvigske forfatning tilbage.

Det medførte, at de tyske magter truede med at besætte Slesvig som pant, indtil forfatningen var droppet. Men på trods af dette og på trods af, at hannoveranske og saksiske tropper faktisk allerede havde besat Holsten og Lauenburg den 23. december, veg Danmark ikke fra sin position. Den 16. januar stillede Preussen og Østrig Danmark over for et ultimatum om at ophæve forfatningen inden for 48 timer. Det var reelt helt urealistisk, da det ikke kunne nås, og ingen forsøg på en forlængelse af fristen blev accepteret.

Krigen bryder ud

Den 31. januar 1864 stod 57.000 preussiske og østrigske soldater således klar til at overskride floden Ejderen på Slesvigs sydgrænse.

Danmark var dårligt forberedt til krig. Hæren var under omorganisering og havde for dårligt uddannede befalingsmænd og for få officerer. Der var endvidere problemer med transport- og forsyningsafdelingerne. Den danske stilling ved Dannevirke var blevet forbedret, mens stillingerne ved Dybbøl og Fredericia langt fra var udbyggede i en grad, så de var klar til krig. Samtidigt var der en overdrevet tiltro til det danske militærs formåen både i befolkningen og hos politikerne og sågar hos den militære øverstkommanderende, general de Meza. Stillingen ved Dannevirke blev betragtet som det sikre værn mod tyskerne, men den var 85 km lang, og de 40.000 danske soldater var for få til effektivt at kunne forsvare så lang en stilling. Endvidere frøs de oversvømmede arealer på stillingens flanker til i vinterkulden, så de kunne passeres.

Den 2. og 3. februar kom de første tyske angreb, men de blev slået tilbage. Det var dog klart, at situationen var uholdbar for de danske styrker. Natten mellem 5. og 6. februar trak de sig tilbage til Als og Dybbøl, uden at fjenden bemærkede det.

På trods af at de danske tropper intenst forsøgte at forbedre stillingen ved Dybbøl, kunne den beskydes fra Broager, og i løbet af marts blev situationen mere og mere håbløs for de danske styrker. Tyskerne holdt Dybbøl under belejring og bragte stadig flere tropper og tungere artilleri frem. Den danske hærledelse ønskede styrkerne trukket tilbage til Als, men de danske politiske magthavere ønskede, at soldaterne blev i stillingen for at styrke Danmarks forhandlingsposition ved en forestående fredskonference i London.

Stormen på Dybbøl

Men 18. april faldt Dybbøl efter et blodigt preussisk stormangreb. Danmark led et tab på 4.700 mand, hvoraf 1.700 enten var døde eller sårede, mens resten blev taget til fange. De preussiske tab var på 1.200 mand.

Mens belejringen af Dybbøl stod på, havde tyske styrker besat Jylland op til Limfjorden. Selv om den danske flåde var i stand til at blokere de preussiske østersøhavne og i maj besejrede en østrigsk flådeeskadre i slaget ved Helgoland, stod Danmark svagt ved fredskonferencen i London, der blev indledt 25. april. Konferencen endte uden resultat, efter at det lykkedes den preussiske kansler Bismarck ved diplomatisk snilde at få Danmark til at afvise et engelsk-fransk forslag om Slesvigs deling.

Det danske nederlag

Monument for slaget ved Lundby syd for Ålborg, som Danmark tabte i krigens sidste dage.
Foto: Lisbeth Skjernov

Dermed kunne de tyske styrker fortsætte fremrykningen. Den 29. juni erobrede de preussiske styrker Als, og de danske tropper trak sig tilbage til Fyn, mens hele Jylland nu blev besat af tyske styrker. I juli måtte en ny dansk regering acceptere de tyske krav for at opnå en fredsaftale. Den indebar, at Danmark skulle afstå hertugdømmerne Slesvig, Holsten og Lauenburg til Kongen af Preussen og Kejseren af Østrig. Danmarks grænse mod syd kom dermed til at gå ved Kongeåen.

Fredsaftalen blev underskrevet i Wien den 30. oktober og derefter ratificeret med stort flertal af den danske rigsdag. Den betød, at Danmark var reduceret til en ubetydelig småstat, der havde mistet 2/5 af sit landområde og en tilsvarende del af sin befolkning. Landet havde nu kun 1,7 mio. indbyggere, og dets samlede areal udgjorde 39.000 kvadratkilometer. Krigen i 1864 havde kostet omkring 4.000 danske soldater livet.

Monumenter fra krigen i 1864

De faldne danskere er mindet på en lang række monumenter landet over. De står hovedsageligt på de kirkegårde, hvor de faldne soldater er begravet. De af monumenterne, der findes i købstæderne, kan ses i denne databases registrant, og de omtales også i databasens artikel om emnet.

Monument for faldne skandinaviske frivillige på dansk side under krigen i 1864.
Foto: Jan Baltzersen

På websitet www.milhist.dk kan man endvidere se en række monumenter fra krigen i 1864.

Litteratur

Steen Busck og Henning Poulsen (red.): Danmarks historie – i grundtræk (Århus, 2000), s. 239-247.

Kristian Hvidt: Gyldendal og Politikens Danmarkshistorie, bind 11, 1850-1900 Det folkelige gennembrud, (2. udg., København 2004), s. 111-141.

www.milhist.dk