• Søg Nulstil


Benyttet litteratur og andet materiale

Bogtitel, evt. forfatter og anvendt forkortelse

  Beklædning

  • Beklædningsgenstand
  • Klædestykke
  • Smykke og udstyr

  Byens bebyggelse

  • "Hemmelighed"
  • Badstue
  • Befæstning
  • Bod
  • Borg og slot
  • Gård, hus, grund og jord
  • Hegn og skel
  • Inventar og indretning
  • Kælder
  • Mølle: heste-, vejr-, vind- og vandmølle
  • Port (indgang til gård)
  • Stenhus
  • Tagkonstruktion: fjælle, strå og sten
  • Teglgård og tegllade
  • Æblegård, have, humlegård og kålgård

  Byens infrastruktur

  • Affald og mødding
  • Besejling, havn, strand og å
  • Bro
  • Brolægning
  • Byens planker, mur, vold og voldgrav
  • Byens vægt
  • Byport
  • Dæmning
  • Gader og stræder
  • Rettersted, kag og galge
  • Told- og vejerbod
  • Torve og pladser

  Byliv

  • Almisse
  • Begravelse
  • Brænd
  • Fattige og fattigforsorg
  • Gudstjenester, sjælemesser, vigilis og vesperes
  • Krigshandlinger og leding
  • Spedalskhed
  • Sygdom
  • Tyveri og hærværk
  • Vold

  Bystyret og andre verdslige institutioner og personer

  • Arrest
  • Borgmester
  • Byen som møntsted
  • Byens kælder, øl og vin
  • Byens privilegier
  • Byfoged
  • Bysvend
  • Byting
  • Bøddel
  • Gildehus
  • Gilder og lav
  • Herredsfoged
  • Hofmester (hovmester) og hofmesterinde (hovmesterinde)
  • Høvedsmand og slotsfoged
  • Kammermester
  • Kongsgård
  • Kæmner
  • Landsdommer
  • Lensmand
  • Møntergård
  • Møntmester
  • Oldermand
  • Ombudsmand
  • Rentemester
  • Ridder og ridderorden
  • Rodemand
  • Rådhus
  • Rådmand
  • Rådmandsgård
  • Sandemand
  • Skriver
  • Tolder
  • Verdslig embedsmand
  • Væbner

  Dokumenter

  • Aflad
  • Byens arkiv og jordebog
  • Domme, stridigheder, trætter og tvister
  • Donation/gavebrev: for sjælemesse, stiftelse af alter.
  • Forlening
  • Kvittering
  • Køb, salg og overdragelse af ejendom
  • Lavs- og gildeskrå
  • Lejebrev og udleje
  • Mageskifte (ejerbytte)
  • Medgift
  • Pantsættelse og pantbrev
  • Privilegium
  • Stadfæstelse
  • Stadsret
  • Testamente
  • Tingsvidne (kongens retterting, bytingsvidne, herredstingsvidne, landstingsvidne)
  • Ægteskab

  Erhverv

  • Apotek
  • Badstuemand
  • Bager
  • Bartskærer
  • Blymester
  • Bogtrykker og prenter
  • Bonde
  • Brolægger
  • Brygger og brygning
  • Bødker
  • Fisker og fiskeri
  • Glarmester
  • Guldsmed
  • Herberg og krohold
  • Håndværkere af alle slags
  • Kok og steger
  • Krambodhandel
  • Kræmmer, købmand og købmandsskab
  • Kødmanger
  • Landbrug
  • Maler
  • Markeds- og torvehandel og handel i almindelighed
  • Murer
  • Møller
  • Overskærer
  • Remmesnider
  • Skinder
  • Skipper
  • Skomager og suder
  • Skovbrug og gartneri
  • Skrædder
  • Smede, div.
  • Støber, gryde- og kandestøber
  • Sværdfæger
  • Søfart og navigation
  • Teglbrænder, teglmager og teglslager
  • Tømrer
  • Vognmand og vognsvend
  • Værkmester
  • Væver

  Gejstlige institutioner og personer

  • Abbed
  • Abbedisse
  • Biskop
  • Bispedømme
  • Bispegård
  • Degn
  • Dekan
  • Domkirke
  • Evig vikar
  • Forstander (for kloster eller hospital)
  • Guardian
  • Hospital
  • Kannik
  • Kannikegård og residens
  • Kantor
  • Kapel
  • Kapellan
  • Kirkegård
  • Kirkeværge
  • Klerk
  • Kloster
  • Konvent
  • Orgelmester
  • Pave og pavestol
  • Prior
  • Priorinde
  • Provst
  • Præbende
  • Præst
  • Præstebolig
  • Sakristan
  • Skole
  • Skolemester
  • Sogn
  • Sognekirke
  • Sognepræst
  • Ærkebiskop
  • Ærkedegn

  Opland

  • Ager og eng
  • Bymark
  • Forstrand
  • Fægang og græsgang
  • Herredsting og landsting
  • Landevej
  • Landsby
  • Mark og lykke
  • Marked
  • Mølle
  • Skov
  • Stormflod og oversvømmelse
  • Ulovlig handel
  • Ulovlig marked