• Søg Nulstil


Benyttet litteratur og andet materiale

Bogtitel, evt. forfatter og anvendt forkortelse

(Ny) Kirkehistoriske samlinger (Kirkehist Saml.), 1848-1968

Acta pontificum Danica (APD) København, 1904-1943

Adam af Bremen (Adam af Bremen), 1930

Adam von Bremen, Adamus Bremensis (Adambrem) Hannover, 1917

Aktstykker til Nordens Historie i Grevefeidens tid I-II (Paludan-MüllerAkstk) Odense, 1852-1853

Aktstykker til Ribes ældre Historie, Adler, Peter (Adler 1847) Ribe, 1847

Aktstykker vedkommende Staden og Stiftet Aarhus (Aktst Aarh) København, 1845-1846

Annaler for Nordisk Oldkyndighed og Historie (AnnOldkHist) København, 1851-1856

Annales Danici medii ævi (AnnDan) København, 1920

Annales Ecclesiæ Danicæ Diplomatici (Ann. Eccl.) København, 1741-1752

Antiqvariske Bidrag til Ribe-Byes Beskrivelse, Thorup, P.N. (Thorup 1833) Ribe, 1833

Atlas Danicus II F-J, Sydsjælland, Resen, Peder Hansen (Resen ) København, 1935

Bidrag til Odense Byes ældre Historie I-III, Simonsen, L.S. Vedel (VedelSBidrag) Odense, 1842-1844

Bille-Ættens Historie, Meidell, F.R. & Mollerup, W. (Mollerup og Heidell I 1893) København, 1893

Borgruinerne, Simonsen, L.S. Vedel (VedelSBorgruiner ) København, 1813

Bullarium Danicum (BullDan) København, 1931-1932

Danmarks gamle købstadlovgivning (Købst. L ) København, 1951-1961

Danmarks Riges Breve (DRB) København, 1957-ff

Danmarks Riges Krønike I-IX og bispekrøniken, 1595-1604 , Huitfeldt, Arild (Huitfeldt 4O. Chronologia III) København, 1976-1978

Danmarks Riges Krønike. Chr. III's Historie 1595-1604, Huitfeldt, Arild (Huitfelt, Chr.III's historie) København, 1977

Danske Adelige Brevkister (Adel Brevk) København, 1897

Danske Domme 1375-1662 (PrivDaDomme) København, 1978

Danske helgeners levned i oversættelse ved - (Danske Helgeners Levned ) København, 1968-

Danske Kirkelove 1536-1683 I-III (DaKirkelove) København, 1883-1889

Danske Kancelliregistranter, 1535-1550 (Da. Kanc. Reg) København, 1881-1982

De danske Helligaandsklostres Bygningshistorie, Lindbæk, J. & Stemann, G. (Lind. og Sten. Dipl. ) København, 1906

De ældste danske Archivregistraturer (ÆA) København, 1854-1910

Den danske Atlas, Pontoppidan, Erik (Pont.) København (genopt.), 1968-1972

Den danske Panterets Historie indtil Chr. V's Lov, Matzen, Henning (H. Matzen) København, 1869

Den Stormægtigste Konge Kong Christian den Tredie, Konge til Danmark og Norge… Hans historie I-II + Suppl., Krag, N. og S. Stephanius (KragStephanius Suppl. ) København, 1776-1779

Diplomatarium Arnæ-Magnæanum (Arnemagn. Dipl) København, 1796

Diplomatarium Diocesis Lundensis (Dipl. Dioc. Lund) Lund, 1921-39

Diplomatarium Flensborgense (Dipl. Flensb. ) København, 1865-1873

Diplomatarium Norvegicum, Lange, Chr. C. A. (Diplomatar. Norveg. ) Kristiania/Oslo, 1847 -

Diplomatarium Viborgense (Dipl. Vib.) København, 1879

Diplomatarium Christierni Primi (Dipl. Chri. I) København, 1856

Diplomatarium Danicum (Dipl. Dan.) København, 1938-ff

Dueholms Diplomatarium (Dipl. Dueb) København, 1872

Efterretninger om Gammelkjøgegaard og Omegn, Carlsen, Franziska (Carlsen) København, 1876-1878

En islandsk Vejviser for Pilgrimme fra 12. Aarhundrede, Kålund, Kr. (En islandsk vejviser for pligrimme) København, 1913

Esrom Klosters Brevbog (Esrom Klosters Brevbog ) København, 1973

Gammeldanske diplomer (Gl.da. Dipl) København, 1959-1969

Gilde- og Lavskraaer fra Middelalderen (Skråer) København, 1899

Hanserecesse, Koppmann, K. m.fl. (Hanserecesse) Leipzig , 1870-

Hansisches Urkundenbuch (Hans. Urk.) Halle, 1876-1916

Historisk Tidsskrift (Hist. Tidsskr.) København

Jens Andersen Beldenak. Biskop i Fyen, Paludan, C. Müller (Paludan-Müller, J. A. Beldenak's) Odense, 1836

Judicia Placati Regis Daniæ Justitiarii (Secher, Rettertingsdomme) København, 1881-1886

Kjøge Byes Historie samlet efter trykte og utrykte Kilder, Petersen, Anders (A. Petersen 1888) København, 1888

Kong Valdemars Jordebog (Vald. Jb.) København, 1925-1945

Kongesagaer, Sturlason, Snorre (Sturlason) 1975

Københavns Diplomatarium (Dipl. Kbh. ) København, 1872 ff.

Køge Bys Historie, Victor Hermansen (Køge Bys H) København, 1932

Liber Daticus Roskildensis (Otto 1933) København, 1933

Libri Memoriales Capituli Lundensis (LibDatLund ) København, 1884-1889

Lunds domkyrkas nekrologium, Weibull, Lauritz (Necrologium Lundense) Lund, 1923

Lübecker Ratsurteile bd. 2. 1501-1525 (Lübecker Ratsurt.) Göttingen, 1956

Monumenta Germaniae Historica. Diplomata regum et imperatorum Germaniae I-II (Monum. Ger. Hist. Dipl. regum et imp.) Hannoverae, 1884-1893

Monumenta historiæ Danicæ (Rørdam, Monumenta) København, 1873-1887

Nordalbingische Studien (Nordalb.Stud) Kiel, 1844-1854

Nye Samlinger til den danske Historie (Suhm Nye saml.) København, 1792-1795

Næstved St. Peders Kloster (Skovkloster), Helms, H.J. (NæstvedSkovkl) Næstved, 1940

Odense Bys Historie (Holbeck 1926) Odense, 1926

Papirer. I-II (Liber dat), 1860-1905

Peder Oxes til Gisselfeld Liv og Levnets Beskrivelse, Ryge, A.N. (Ryge) København, 1765

Privateje (Privateje)

Prospekt (Prospekt)

Regesta diplomatica historiæ Danicæ (Reg.Dan) København, 1843-1907

Reynold Junge's Møntmesterregnskaber 1534-1540, Junge, Reynold (Junges Mønt) København, 1934

Ribe rådstuedombøger, 1527-1576 og 1580-1599, Kroman, Erik (Ribe Rådstuedomme) København, 1974

Sakses Danesaga. Oltid og ældste middelalder. (Saxe Olrik) København, 1925

Samlinger til den danske historie (Suhmsaml.) København, 1779-1784

Samlinger til Jydsk Historie og Topografi, Schultz, Marinus M. (Saml. til Jy. His/Top) Ålborg, 1866-1930

Saxonis Gesta Danorum (Saxo) København, 1931

Skrifter af Paulus Heilie (Paulus Heilie) København, 1932-1948

Sogur Danakonunga (Sogur Knytlinga), 1919-1925

St. Galler Klostergeschichten, Casus Sancti Galli, Haefele, Hans F. (St. Galler) Darmstadt, 1980

Studier i senmiddelalderlig dansk kirkeorganisation, Dahlerup, Troels (Dahlerup 1963) København, 1963

Udvalg af hidtil utrykte danske Diplomer og Breve fra det 14., 15. og 16. Aarhundrede, Molbech, C. &Petersen, N.M. (Dipl. og Breve) København, 1842-58

Vermischte Nachrichten und Urkunden, Moller, Olaus Heinrich (Moller) Flensburg, 1775

Vitae Sanctorum Danorum (Vitae Sanct.) København, 1908-10

Aarhus Hospital i det tidligere Sortebrødrekloster, Thomsen, Marianne (Aarhus Hospital) Århus, 1942

Aarsberetning fra Geh.-Archivet II (Aarsberetning fra Geh.-Archivet II), 1728 - 1798