De enkelte byer

Den Digitale Byport » By og opland » Assens

Assens

Oplandskort

Opland

Region

Købstadssogne.
Sogne, der entydigt er underlagt torvehandelen i én købstad (cirkumferensen).
Sogne, der gennemskæres af en cirkumferens.
Administrativt og regionalt afgrænsede enheder, f.eks. len og navngivne sogne henlagt til en bestemt købstads torvehandel.
Sogne, der er henlagt til to eller flere købstæders torvehandel.
Sogne med skiftende eller omstridt status.
Sogne, der slet ikke var omfattet af den formelle oplandsdeling.

Historisk oversigt

Assens fik formentligt sine købstadsprivilegier under kong Valdemar 2. sejr i perioden 1202 til 1241.[Note 1] Bebyggelsen var opstået i forbindelse med færgestedet, som udgjorde overgangen til Sønderjylland og Slesvig. Assens er i kong Valdemars Jordebog af 1231 sammen med Odense fastsat til 150 mark, som var væsentligt mere end alle andre fynske købstæder. Det er således rimeligt at antage, at Assens på denne tid var en væsentlig købstad, hvilket indicier fra 1300-tallet også antyder. I 1400-tallet forblev Assens med sin beliggenhed på vejen mod Sønderjylland og dermed Slesvig en vigtig udskibningshavn.

Færgestedet bragte omsætning til købstaden. Købstaden blev dog herefter på andre punkter mere uanselig og voksede hverken i indbyggertal eller handelsmæssig position ud over det jævne, selv ikke sammenlignet med de øvrige fynske købstæder. Hvor Assens i 1500-tallet nogenlunde formåede at bevare sin status, var 1600-tallet og det meste af 1700-tallet en lang nedgangsperiode.1800-tallet gav fremgang, men konkurrerende købstæder voksede ligeledes, og Assens forblev en af de mindre købstæder med en betydning, som overvejende var lokalt baseret.

I tidlig middelalder var byen befæstet, men i 1600-tallet var der kun volde omkring byen.

Assens var ikke en typisk købstad og ernærede sig kun delvist af sin handel med oplandets bønder. Så sent som i år 1700 købte bønderne kun enkelte produkter som salt, jern, humle, tobak og brændevin i købstaden.[Note 2] I 1670 præciseredes i privilegierne, at onsdag var fast torvedag, men når det samtidig blev tilføjet, at bønderne havde ret til at handle på ikke-helligdage, kan man ikke kalde det decideret torvetvang, som dette normalt opfattedes i sådanne torvedagspræciseringer. Allerede i 1524 understregedes i lovgivningen, at det var ulovligt for udlændinge eller bønder at gøre landkøb omkring Assens.

Assens har som de fleste købstæder formentligt haft et tomileopland, men endegyldig dokumentation for dette kendes ikke.[[Rosted noterer, at Assens i 1443-privilegiet fik defineret et tomileopland, men henviser ikke til kilde. På samme side oplyses, at Odense har et defineret firemileopland, hvilket heller ikke kan påvises, så længe kilden ikke kendes. Rosted1924:4].]

Der er adskillige eksempler på, at Assens gennem århundreder ikke har kunnet håndhæve sine handelsrettigheder. I 1593 drev en præstefrue stor handel med forbudte varer, i 1617 købte en håndværker til videresalg og i 1618 ansatte byen ligefrem fire kontrollanter, der skulle stoppe ulovlighederne. I 1630 solgte flere borgere på landet, og nogle år senere stævnedes blandt andet en feldbereder, en rebslager og en skomager for forprang. I 1635 klagedes over, at borgere og deres tjenere løb omkring i landsbyerne og handlede. Opkøb på landet var normalt, og allerede i 1546 konstateredes, at adskillige sønderjydere opkøbte korn omkring Assens og udskibede fra ulovlige havne.[Note 3] Der var ikke langt fra Sønderjylland til Assens, og i 1623 blev Michael Ibsen fra Haderslev tiltalt for forprang og ulovlige køb på Assens-egnen. Lybækkerne var gennem tiderne godt repræsenteret i byen, og i 1664 blev hele tre af dem taget for at have solgt lærred og salt ulovligt og for at have opkøbt hør og smør hos bønderne.

Om Haderslev-borgere ofte overtrådte handelsprivilegierne, er uvist, men i 1696 var det en John Ranchel fra Haderslev, der havde købt rug af Niels fra Kerte.[Note 4] Borgernes klager var i 1735 dog ikke kun rettet mod Haderslev, men også mod borgere fra Åbenrå og Flensborg. Der blev opkøbt korn på egnen, og der blev indført varer, som blev solgt fra kysten uden om tolden. Ulovlige havne i Hagenskov Len og Nyborg Len omtales specifikt i privilegiet af 1622, der forbyder disse havne omkring Assens. Bøndernes klager var typiske for mindre købstæder og var rettet mod købmændenes manglende vareudbud. I 1689 klagedes eksempelvis over, at det ikke var til at købe salt i Assens.[Note 5] Den ulovlige handel fortsatte langt op i 1700-tallet, og så sent som i 1766 afviste Assens-borgerne at købe silke som påbudt, da de såkaldte snighandlere på egnen kunne sælge det billigere. I 1700-tallet omtales også ulovlig handel ved Saltofte og Torøhuse i forbindelse med fiskeriet.[Note 6]

Bønhaseri var heller ikke ukendt for Assens-egnen. I starten af 1500-tallet klagede skrædderne eksempelvis over en skrædder i Saltofte. I 1720 flyttede en skrædder på landet, og de mange krige, som ramte Assens forholdsvis hårdt, har givet gjort det formålstjenligt for den enkelte håndværker at søge skattely i landsbyerne. I 1628 købte en slagter bevidst stjålet kvæg fra soldater, og det er helt sikkert, at besættelserne har betydet alvorlige tilsidesættelser af lovfæstede rettigheder, og dette har i sidste ende været medvirkende årsag til, at Assens mistede fordums styrke i slutningen af middelalderen.

1600-tallets svenskerkrige ramte Fyn hårdt, og specielt Karl Gustavkrigene fra 1657-60, som kom kun få år efter pesten, satte sig længerevarende spor i byens udvikling. Befolkningstallet stagnerede i perioden 1672 til 1769, og Assens var nu blandt de mindste byer på øen. Da svenskerne forlod Assens, efterlod de sig en udplyndret by, som havde problemer med at fungere normalt. Færgerne fik konkurrence fra illegal færgefart af lokale fiskere, og det gjorde ikke situationen bedre, at kongen i 1662 gav sig selv og hoffet fri overfart ved Assens. Købstaden var lille, og indkvarteringsforpligtigelserne ramte hårdt.

Den illegale færgefart var stadig et faktum i 1736, og det lovmæssige færgeri var langt mindre end i århundrederne forinden.[Note 7] Den lokale færgemand Hans Werner måtte i denne periode supplere sin indtægt ved sideløbende at drive et gæstgiveri. Trods færgefartens mindre betydning gav den dog stadig omsætning i gæstgiverierne, som opstod i forbindelse med havnen, og Assens var stadig den vigtigste færgeby i Odense Amt og således vigtigere end både Strib, Bogense og Middelfart.

Hvor Assens i 1500-tallet med afbræk på grund af Grevens Fejde var en vigtig købstad med stor aktivitet på skibsbroen, blev købstaden således i senere århundreder mere ubetydelig. Avlsbrugene blev vigtigere i 1700-tallet på samme måde, som skibsfarten voksede. Bemærkelsesværdigt er det, at Assens trods fremgang i denne periode stadig var en af de mindste søfartsbyer på Fyn.

Torvedagen, der i 1670 defineredes som værende onsdag, blev aldrig en succes, og modsat andre købstæder blev det ikke væsentlig bedre op imod 1800-tallet. Så sent som 1790 var det normalt, at når en bonde kom til byen, blev hans varer opkøbt lige inden for porten. Dette kan naturligvis henføres til byens lave befolkningstal, der ikke i praksis har gjort det muligt at skabe et velfungerende handelscentrum i det vestfynske. Assens har med sikkerhed haft et årligt Bertelsmesse marked, som indtil 1719 blev afholdt på Bartholomæi dag, og fra 1719 blev afholdt den 7. oktober på Amalie dag. I 1719 fik Assens desuden tilladelse til at afholde et heste- og kvægmarked den 25. oktober. Der var derudover også et Pedersmesse marked, som i 1693 blev afholdt den 22. februar, men som dog var minimal af størrelse.[Note 8]

I 1800-tallet blev handlen mere organiseret, og håndhævelsen af privilegierne noget nemmere. Problemer var der dog stadigvæk, og specifikt omtales i 1852 ulovlige udskænkningssteder med brænderi i Byllerup, Balslev og Mosegård samt ulovligt kroholderi i Kerte, Tanderup og Ebberup i Kærum Sogn. Dette var dog typisk for denne tid og kan ikke henføres til specielle forhold for Assens.

I 1856 fik Assens tilladelse til at afholde torvedag med levende kreaturer den første onsdag i hver måned. Kort før næringslovens vedtagelse var det dog stadig sjældent, at bønderne førte fjerkreaturer, smør, æg og lignende til torvs, og de varer, der blev indført, blev normalt solgt direkte til en af byens købmænd.[Note 9]

Noter

[Note 1] Maaløe 1946:17.
[Note 2] Maaløe 1946:130.
[Note 3] Maaløe 1946:132.
[Note 4] Kerte Sogn er inden for Assens ikke-definerede tomilegrænse i nordlig retning.
[Note 5] Maaløe 1946:136.
[Note 6] Maaløe:1946:163f.
[Note 7] Der klages over Assens-fiskere, der drev færgeri i 1719, 1731, 1734 og 1736. Maaløe 1946:80.
[Note 8] Maaløe omtaler Bertelsmesse marked 1693 blev afholdt den 24. august. Maaløe 1946:162. Rosted har medtaget beretning fra et efterårsmarked den 28. september 1852, og markedsforholdene for Assens må i det hele taget siges at være dårligt belyst. Rosted 1924:48.
[Note 9] Rosted 1924:54.

Privilegier og bestemmelser

1205-1231 Kong Valdemar 2. sejr giver formentlig Assens status af købstad i denne periode.[Note 1]
1475 Forordning forbyder danske adelsmænd at føre kreaturer længere end til Assens, Kolding og Ribe.[Note 2]
1475 30. september Kong Christian 1. pålægger bønderne i hele riget kun at sælge og købe med borgere i købstæderne, og på landet må ingen købe mere end til eget behov. Kongen tillader tyskere at sejle til Danmark. Danskere må derimod ikke sejle købmandsvarer til Tyskland, men dog inden for de tre riger. Til gengæld skal tyske kompagni ophæves, om end tyskerne må optages i danske kompagni. Der pålægges danskere forbud mod at eksportere øksne.[Note 3] Det vurderes, at forordningen gjaldt hele kongeriget.[Note 4]
1510 11. maj Kong Hans overlader Assens jord uden for byen.
1514 26. september Kong Christian stadfæster gældende privilegier.
1524 25. november Kong Frederik 1. stadfæster gældende privilegier og præciserer, at hverken udlændinge eller bønder må gøre landkøb omkring Assens.[Note 5]
1558 13. december Reces, bl.a. om hvordan adelen må bruge deres handel med sild og staldokser. Det skal stå adelen frit for at salte dem selv, ligesom det tillades udlændinge og fremmede. Det skal også stå adelen frit for at købe eller sælge så mange okser, som han kan stalde på sit eget eller sine tjeneres foder, dog kun hvis det ikke krænker kongens told. I samme reces (§33) forbydes det alle at benytte sig af nogen form for købmandskab til forprang i bygderne og landsbyerne. Alle som bor på landet og pløjer og sår, skal dog have lov til at købe sædekorn og hvad de ellers har brug for til deres husholdning.
1559 12. august Kong Frederik 2.s håndfæstning, der præciserer, at det skal stå adelen frit at handle med udenlandske købmænd.
1559 12. august Kong Frederik 2.s håndfæstning om, hvordan adelen må bruge deres handel med sild og staldokser. Det skal stå adelen frit for at salte dem selv, ligesom det tillades udlændinge og fremmede. Det skal også stå adelen frit for at købe eller sælge så mange okser, som den kan stalde på sit eget eller sine tjeneres foder, dog kun hvis det ikke krænker kongens told.
1562 10. oktober Kong Frederik 2. stadfæster gældende privilegier.
1570 26. april Kong Frederik 2. pålægger præster, bønder og andre, der har arvet, købt eller pantet gårde eller grunde i Vejle, Kolding og Assens, at svare skat som pålagt dem af borgmestre og råd.
1575 21. juni Åbent brev til provster, præster og bønder om, at stald- eller græsokser kun må sælges på markeder i købstæderne.
1589 20. juli Kong Christian 4. præciserer, at der kun må udføres staldøksner på de fem almindelige toldsteder, herunder Assens.
1590 20. august Åbent brev om afskaffelse af forprang, landekøb og ulovlige havne. Man har erfaret, at der bliver drevet omfattende forprang og landekøb (altså handel uden for købstæderne) med korn og andre varer, der krænker både de borgerlige privilegier, og kronens ret til told. Efter denne dag må ingen bruge nogen landekøb eller forprang på landsbyerne eller andre steder, hverken med korn eller andre varer, som er imod recessen. Også drift af ulovlige havne skal høre op, og det gælder både opskibning og udskibning. Bliver man efter denne dag taget i at bedrive landekøb eller gøre brug af ulovlige havne, vil disse varer blive konfiskerede af kronen. Det påbydes, at man går til kongens fogde eller embedsmænd, hvis man kender til sådanne ulovlige drifter. Ser en lensmand igennem fingre hermed, da skal den, der gør, havde forbrudt det len, han er forlent med.
1622 1. december Kong Christian 4. forbyder udskibning af øskne og andet kvæg fra forbudte havne ved Assens. (Hageskov Len og en del af Nyborg Len omtales specifikt).
1623 19. november Forordning om liggere og kræmmere, som ikke er borgere og indbyggere, samt om bissekræmmere. Angående udenlandske liggere, der opholder sig i købstæderne og bedriver borgerlig handel og landekøb. Derforuden om bissekræmmere, der rejser fra by til by. Ingen sådanne liggere skal i riget efter denne dag ”lidis eller tilstedis”, og al gæsteskud skal derfor afskaffes. Ingen skal herefter have lov til at omløbe med kramvarer fra en købstad til en anden og sælge af dem, med mindre han først havde vundet borgerskab, nedsat sig i riget og betaler skatter lig med andre undersåtter. Ingen skal drive bissekræmmeri på landet og embedsmænd, fogder, borgmestre, rådmænd m.fl. skal sørge for at denne forordning bliver holdt og efterkommet.
1623 25. juli Forordning om land- og studehandel. Udstedt pga. det store misbrug mod recessen og stadsretten om landekøb og forprang. Ingen ufri mand må herefter drive nogen form for køb eller salg på landet, med mindre han har søgt og fået borgerskab i en købstad. Ingen må købe græsstude uden at indberette det. Det skal stå de købmænd, som driver okse, frit for at købe græsokse, såfremt de kan opstalde dem på deres eget foder og straks opstalder dem på kongens eller adelens ladegårde. Forprang med græsokser skal herefter ikke være tilladt.
1627 9. december Åbent brev om, at borgerne i købstæderne på Fyn skal antage varer af bønderne efter den af kongen satte takst.
1642 23. maj Åbent brev om, at alle må handle i købstæderne med fremmede, så længe købstædernes privilegier og friheder ikke krænkes.
1648 30. november Frederik 3. stadfæster gældende privilegier.
1662 Kong giver i forordning kongen og hoffet fri overfart ved Assens.[Note 6]
1670 Magistraten præciserer, at onsdag er torvedag, og giver samtidig bønderne ret til at handle på alle ikke-helligdage.[Note 7]
1671 22. november Forordning om konsumtion over hele Danmark, hvori konsumtionen genindføres. Konsumtionen var først blevet søgt indført i 1657, men blev det ikke før den såkaldte konsumtionsfred af 18. november 1660, som gjaldt for hele kongeriget. Denne blev dog ophævet igen (undtagen for Københavns vedkommende) allerede i 1662. I forordningen opremses alle de forskellige varer, der pålægges konsumtion, herunder de varer, der blev pålagt portkonsumtion ved indførsel til byen.
1680 9. oktober Forbud mod købmandshandling på landet. Baggrunden er, at nogle på landet boende – både ved kysten (hvilke med sandskuder og andre skibe sejler mellem rigerne og provinserne) og en del andre steder – bruger købmandskab og handel og dermed gør stor afbræk og svækkelse på købstadsborgerskabets handel og næring, fordi de kan som fritagne for borgerlig tynge og konsumtion i købstæderne kan sælge deres varer billigere. Derfor skal alle i Danmark, som på landet – med undtagelse af Samsø og Læsø – driver handel og købmandskab enten ved sejlads eller på andre måder, flytte ind til købstæderne og tage del i byens afgifter eller straks holde op.
1681 16. april Forordning om kommerciens og navigationens befordring. I 1. kapitel §9 bliver det bestemt, at alle kroer, der ligger tættere end to mil på den nærmeste købstad, skal købe øl i denne købstad.
1683 15. april Kong Christian 5.s Danske Lov, der afløste landskabslovene og dermed skabte retsenhed i Danmark, om end lovgivning om bl.a. skatter og told samt andre dele af forvaltningsretten er udeladt. Mange af landskabslovenes forskelle var med tiden og med den stadige strøm af landsdækkende rigslove efterhånden blevet udjævnet, og Danske Lov var derfor først og fremmest et lovkorpus af stadfæstende karakter. Angående købstadslovgivning (herunder privilegier og rettigheder) er den tredje af de seks bøger ’Om Verdslig- og Huus-Stand’ den væsentligste. Heri blev det blandt andet fastslået, at bonden uhindret skal kunne sælge sine varer til hvem, han vil (kap 13, § 16), men også at han er forpligtet til at føre varerne til købstæderne og sælge dem her, frem for at sælge dem til høkere og forprangere ”som landet omløbe” (kap. 13, § 26). Såfremt det er til eget brug (og ikke til forprang), har bonden dog ret til at købe sædekorn og andet, han har behov for i sin drift, herunder foder samt tømmer til vedligeholdelse af bygninger, plove og vogne, ”hvor han det bekomme kan” (kap. 13, § 27).
1689 Kong Christian 5. ophæver stabelstadsordningen af 1682.
1689 4. juni Om unyttig krohold samt destileer-pander og brændevins-hattes afskaffelse på landet. Kroer på landet der ikke er privilegerede forbydes og skal afskaffes. Det samme skal ske med destileer-pander og brændevins-hatte på landet.
1692 13. december Forbud for enhver proprietær mod at opkøbe korn på landet for at sælge det videre. Han må kun købe korn til anvendelse i sin egen husholdning og sin egen gårds avl. Begrundelsen er, at det ellers ødelægger købstadmandens næring.
1719 september Kong Frederik 4. beslutter, at det marked, som hidtil er afholdt på Bartholomæi dag – Bertelsmessse Marked, for fremtiden skal afholdes på Amalie dag den 7. oktober. Derudover får Assens tilladelse til hvert år at afholde et heste- og kvægmarked den 25. oktober.[Note 8]
1734 30. april Forbud mod utilladelige krohold på landet. Da ulovligt krohold på landet skader købstædernes handel og konsumtion, gentages og skærpes reglerne for krohold på landet. Alle kroer skal optælles i amterne, og de uprivilegerede kroer skal lukkes og gives bøde. De lovlige kroer får frataget deres ret til at brygge øl og brænde brændevin og må ikke eje udstyr til destillering.[Note 9]
1741 25. august Forordning om land- og forprang. Købstæderne er angiveligt ‘meget fornærmede i deres lovlige handel og næring’, da land- og forprang har taget så meget overhånd, at mange slet ikke længere ved, hvad der er gældende ret. Det præciseres derfor, at landprang er, når nogen på landet boende eller omrejsende – hvem det end måtte være – ude på landet sælger eller faldholder de varer, som alene må sælges i købstæderne og skal afhentes der af bonden. Forprang – også kaldet utilladeligt forkøb på landet – er, når nogen (borger, bonde eller helt tredje) med henblik på at drive handel og søge profit opkøber korn, kvæg eller andre varer ude hos bonden uden at have privilegium dertil, vel at mærke varer, der ellers burde indføres til akseltorvene i købstæderne, og som overstiger, hvad han måtte behøve til sin egen husholdnings fornødenhed eller til at drive sin håndværksbedrift. Dette omfatter dog ikke sædegårdene (godserne). For at ingen herefter skal være i tvivl om, hvad der står i loven, gentages en lang række forordninger og andre love (f.eks. Danske Lovs bestemmelser 3-8, 3-9-3, 3-13-16, 23, 24, 25, 26 og 27, forordning af 9. oktober 1680 om købmandshandling på landet og forordning af 13. december 1692 om forprang med kornkøb på landet), “samt alle andre Kiøbstæderne enten i Almindelighed eller enhver især givne Privilegier, saadan Handel angaaende”. Der bliver også givet en indskærpelse af straffen for at overtræde lovene.
1775 13. februar Forordning hvorved al omløben med handels-, kram-, galanteri- og håndværksvarer i købstæderne og på landet i kongeriget Danmark aldeles forbydes. Det forbydes alle og enhver at rejse rundt som handelskræmmere på landet og i købstæderne og afsætte varer udenfor markeds tider. Det er heller ikke tilladt at medtage varer til markedet, med mindre man har lov dertil.
1794 22. oktober Forordning angående den almindelige frihed til at tilvirke, forarbejde og forhandle leer og skæreknive. Dette tillades alle i købstæderne og på landet.
1797 1. februar Forordning om tolden og købstadskonsumptionen i Danmark og Norge.
1817 23. april Anordning angående handelsberettigelse m.m. Enhver, der vil drive handel, skal have borgerskab. Fremmede handelsrejsende har tilladelse til at slutte handel med alle danskere under deres ophold i det danske rige. Dog er det dem ikke tilladt at sælge varer, som de har købt her i landet. Den fremmede, som driver videre handel, end den han er berettiget til, bør modtage straf. De bestemmelser i ’Forordning angående kommercen af 4. august 1742’ i hvis følge varer i almindelighed skulle forskrives fra første hånd, bliver hævet; og det skal herefter være enhver vedkommende tilladt, at forskrive sine varer fra det sted han finder mest tjenligt. Dog for så vidt toldordningerne i dette henseende ingen indskrænkning indeholder.
1825 17. november Retten til at tilvirke leer og skæreknive udvides til at gælde alle redskaber, der hører til agerdyrkningen. Dette gælder for alle i købstæderne og på landet.
1839 27. november Nærmere bestemmelser om omløben med varer. Straffen for bissekræmmerhandel fastsættes og det fastslås, at sognefogeden kan blive straffet, hvis han forsømmer at anholde en bissekræmmer.
1845 14. maj Forordning om ulovlig brændevinsbrænden og -besiddelse på landet i Danmark, da de allerede virkende foranstaltninger er blevet forældede og utilstrækkelige. Bliver man fra da af taget i at brænde brændevin eller være i uberettiget besiddelse af brændevin uden for købstæderne, straffes det med bøde og konfiskation. Herefter følger en udførlig præcisering af lovens detaljer.
1845 23. april Forordning angående opkøb af landmandens produkter. Det skal herefter være alle landboere (hvad enten det er gårdmænd, husmænd eller inderste) tilladt i landdistrikterne at opkøbe samt at indbringe og sælge alle slags naturelprodukter til købstæderne – dvs. landbrug, kreaturhold, havedyrkning og fiskeri samt ”skoveffekter” og tørv. Tilladelsen gælder også forarbejdede produkter, der holder sig inden for grænserne af ”landbo og husflid”, og den gælder således også smør og ost, røget kød og flæsk, kalk, mursten, pottemageri o. lign. produkter.
1847 24. marts Brev, hvori forordningen om købstadsjorder i kongeriget (af 14. august 1741) erklæres for ophævet.
1851 7. februar Lov om konsumtionens ophør, brændevinsbeskatningens forandring og den inderste toldgrænses ophævelse (mellem Nørrejylland og Slesvig). Indførsels- og personalkonsumtion samt formalingsafgifterne ophæves i hele landet (for København dog indtil d. 1. april 1852 kun delvist), og som følge heraf bortfalder told- og konsumtionsvæsenets eftersyn ved byportene samt formalingskontrollen ved møllerne i og ved købstæderne. Den kommunale ’accisse’ (brændevinsafgift) oppebæres til fordel for stadens kasse, og loven indeholder i forlængelse heraf nye afgiftssatser for brændevinsbeskatning samt foranstaltninger mod - og straf ved illegal destillering.
1851 9. december Ophævelse af forbud fra tidligere forordning mod at anlægge bryggerier på købstadens jorder. Det bliver herefter tilladt for bryggerierne på landet at indføre og afsætte øl både i København og i de andre købstæder.
1852 14. april Lov om møllenæring. Enhver ejer af en melmølle skal det være tilladt at forbinde hvilken som helst ny kraft med den, som allerede er tilstede i hans mølleværk, og ligeledes at udvide værket med nye kværne. Det skal være enhver tilladt at opføre en ny mølle, såfremt der ingen anden mølle findes inden for en radius af en mil. Fra og med 1. januar 1862 vil møllenæringen blive aldeles frigivet.
1854 15. april Lov indeholdende bestemmelser angående handel med kornvarer og brød. Herunder, at handel med uformalede kornvarer i købstæderne skal stå enhver aldeles frit, ligesom alle, der er bosiddende på landet, her skal have ret til at indføre, holde og afhænde såvel formalede som uformalede kornvarer.
1856 24. november Kong Frederik 7. giver Assens tilladelse til at afholde torvedag med levende kreaturer den første onsdag i hver måned.[Note 10]
1856 8. marts Lov angående høkerhandel på landet (populært ’Høkerloven’). Det skulle nu være enhver tilladt at drive købmandshandel fra et fast udsalgssted på landet. Tilladelsen gjaldt alle slags kornvarer, brød og andre naturalprodukter fra landbruget, kreaturhold, havedyrkning og fiskeri samt let forarbejde produkter (husflid) som smør og ost, røget kød og flæsk, kalk, mursten, pottemageri o. lign. Desuden salt, brændeolie, træsko, sæbe, kaffe, sukker, te og tobak m.m. Høkerne måtte dog ikke sælge disse varer i store mængder, og samme varer skulle desuden indkøbes i de danske købstæder, der tillige blev beskyttet af et ”læbælte” på en mil i radius, inden for hvilken høkerhandel ikke var tilladt. Loven trådte i kraft 1. januar 1857.
1857 29. december Næringsloven. Loven trådte først i kraft i 1858 (og flere af bestemmelserne først i 1862) og betød, at alle kunne slå sig ned med ethvert erhverv, om det så var i købstaden eller på landet. Enkelte erhverv var undtaget og krævede særlig tilladelse bl.a. pga. sikkerheds- og sundhedshensyn. Nogle læbælter omkring byerne vedblev dog med at eksistere frem til 1920. For engros-, købmands- og detailhandlen var der et læbælte på 1½ mil, og for de fleste håndværk var der et bælte på 1 mil omkring købstæderne. Næringsloven opløste desuden lavene som erhvervsorganisationer.
1862 20. november I et brev til Københavns Magistrat meddeler justitsministeriet, hvad udtrykket ’borgerlig næring’ skal være at forstå som, nemlig: ”…enhver Handels-, Kommissions-, Haandværks- eller Fabriksdrift, der drives som selvstændigt Erhverv, uden hensyn til om det er bunden Næring eller ikke…”.
1863 10. april Nye vedtægter angående bunden næring, hvor der bestemmes, hvad der i hver købstad og i hvert amt er at anse som bunden næring. De bundne erhverv opremses.

Noter

[Note 1] Maaløe 1946:17.
[Note 2] Rosted 1924:4.
[Note 3] Se yderligere indhold i Kroman 1955. Bd. 3:106ff.
[Note 4] Degn 1991:655.
[Note 5] Rosted 1924:5.
[Note 6] Maaløe 1946:86.
[Note 7] Yderst selvmodsigende, og Maaløe vurderer, at loven mere har karakter af en helligdagsanordning end en forpligtende torvedag. Maaløe 1946:160.
[Note 8] Maaløe 1946:163.
[Note 9] Denne forordning blev skærpet ved forordningerne af 1. februar 1757, 23. november 1757, 2. september 1773 og 26. april 1776. Disse forordninger blev afskaffet i forordningen af 2. august 1786, hvor loven blev gentaget og indskærpet endnu en gang.
[Note 10] Rosted 1924:54. Torvedag må her forstås som marked.

Litteratur

Næringslovgivning (artikel i E. Alstrup og P.E. Olsen (red.): Dansk kulturhistorisk Opslagsværk II, s. 654-658)

Degn, Ole, Åbyhøj, 1991

Danmarks gamle Købstadslovgivning - Sjælland, Lolland, Falster, Møn, Fyn og Langeland

Kroman, Erik, København, 1955

Assens gennem 700 Aar

Maaløe, Lauritz, Fåborg, 1980

Assens Bys Bog

Rosted, Kr., Assens, 1924

Find den benyttede litteratur i Byhistorisk Bibliografi.