De enkelte byer

Den Digitale Byport » By og opland » Middelfart

Middelfart

Oplandskort

Opland

Region

Købstadssogne.
Sogne, der entydigt er underlagt torvehandelen i én købstad (cirkumferensen).
Sogne, der gennemskæres af en cirkumferens.
Administrativt og regionalt afgrænsede enheder, f.eks. len og navngivne sogne henlagt til en bestemt købstads torvehandel.
Sogne, der er henlagt til to eller flere købstæders torvehandel.
Sogne med skiftende eller omstridt status.
Sogne, der slet ikke var omfattet af den formelle oplandsdeling.

Historisk oversigt

Middelfart fik status af købstad af kong Erik Glipping i perioden 1287-1289. Der havde dog allerede fra 900-tallet været permanent bebyggelse på stedet, og den korteste vej fra Fyn til Jylland var da også overgangen fra Middelfart til Snoghøj.[Note 1] Fra omkring 1200-tallet steg ruten i betydning, i høj grad på grund af forbindelserne mellem Ribe og København. Jorden omkring Middelfart var god, men beliggenheden på den yderste halvø ved bæltet minimerede oplandet. Middelfart måtte derfor mere end andre købstæder ernære sig af de fordele, beliggenheden gav, hvilket først og fremmest ville sige færgefart, men også anden samfærdsel samt fiskeri.

De kendte privilegier giver ikke indtryk af en by, der var specielt begunstiget af kongerne, selvom borgerne i 1496 fik samme rettigheder som borgerne i Odense og Assens. I 1568 blev byen tillige hjemsted for Vends herredsting, hvad dog allerede et halvt år senere blev omgjort. Middelfart havde naturligvis interesse i tinget, som var medvirkende til at gøre torvedagene noget livligere og samtidig give mere tilførsel fra oplandet. Omvendt var bønderne ikke interesserede i køre for langt med deres korn, og Middelfart var som købstad ikke af en størrelse, der gjorde byen til et særlig attraktivt handelssted. I 1573 var byen en af de fem fynske toldsteder, hvorfra der måtte udføres okser til skibs, og det er sikkert, at Middelfart trods det ringe opland i kraft af sin beliggenhed blev en forholdsvis velstående købstad frem til svenskekrigene.[Note 2]

Svenskekrigene kostede Middelfart dyrt, først og fremmest på grund af store indkvarteringsomkostninger. I 1650 blev der anlagt en fæstning ved Bersodde, som senere blev kaldt Frederiksodde og i 1664 Fredericia. Dette var en alvorlig ulempe for Middelfart, selvom anlæggelsen af et færgested i 1651 i Frederiksodde langtfra fik den betydning, som den var tiltænkt. Middelfart havde da også sikret sig, at der ikke måtte være færgefart fra byen til Frederiksodde (Fredericia).

Perioden fra svenskekrigene til et godt stykke ind i 1700-tallet var som helhed sørgelig for Middelfart. I en indberetning fra 1735 beklagedes det faktum, at det var Fredericia, der stod for strømtolden for Lillebælt, samt at den konkurrerende købstad var stabelstad og dermed en udskibningshavn til eksport. Derudover var klagerne mere typiske: Langprangere opkøbte varer på landet og fordyrede varerne for Middelfart, der jo ellers havde monopol på al handel i sit opland.

I slutningen af 1700-tallet var Middelfart i fremgang, men der boede trods alt kun 1.019 indbyggere i byen i 1801. I 1845 var der 1.549, og samme år fik byen en ny havn.

Middelfart fik ikke defineret et opland i sine privilegier, og kilderne tyder ikke på, at de har forsøgt at håndhæve rettigheder inden for en nøjere defineret grænse. Omkring 1850 strakte det naturlige opland sig fra Gelsted i øst, nordøst til Brenderup og i syd til Weddelsborg. Det er dog yderst tvivlsomt, om bønderne fra dette store areal har søgt torv i Middelfart, men sikkert er det, at Middelfart fungerede som udskibningssted for hele Nordvestfyn. Da jernbanen i 1865 forbandt Middelfart med Nyborg, er det naturlige opland blevet mindsket mærkbart.

Middelfarts vigtigste funktion var færgeruten til Snoghøj, hvilken langt op i nyere tid forblev en af Danmarks betydeligste overgange. Hvor kilderne ikke i særlig grad omtaler handelsmæssige ulovligheder, er fokus i høj grad rettet mod ulovlige færgerier på kysten omkring Middelfart. I perioden 1700-1750 er der flere eksempler på, at det førte til domme, og det var alment kendt, at fiskere fra Lyng og fra fiskerlejerne Gudsø og Skærbæk overførte rejsende. Der var flere traditionsbundne forbehold til færgeretten, hvad lokale fiskere udnyttede til egen fordel. I 1707 blev fire fiskere dømt for at have overført rug til Snoghøj, men generelt var det svært at få fiskere dømt. I 1750 klagede byens færgemand til kongen, og i et kongeligt reskript samme år præciseredes, at det var forbudt at omgå færgemandens rettigheder.[Note 3] Sagerne var i denne periode mange, og færgemanden fandt sig med sit nye kongebrev ikke i meget. En postmand blev eksempelvis sigtet for at have transporteret en soldat.

Den konkurrerende rute fra Fredericia til Strib generede ikke Middelfart meget, men det kom dog til problemer i 1744, hvor Middelfart klagede over ulovlig færgefart på ruten. Problemet for Middelfart var, at der boede mange fiskere ved kysten, som nemt kunne transportere både varer og personer, uden at det kunne bevises i retten, og meget tyder på, at dette i længere perioder har været en alvorlig ulempe for Middelfart. Omkring 1850 mistede færgeriet eneretten som en helt naturlig konsekvens af handelens liberalisering. I 1850'erne voksede byen hastigt, og handelsflåden fik en storhedstid i perioden 1850-1870. Middelfart forblev dog kun vigtig som gennemfartsby, og købstaden var i tiden omkring næringslovens indførelse stadig blandt de 2-3 mindste købstæder på Fyn.

Privilegierne omtaler ikke torvedage, men Middelfart har med sikkerhed haft mindst en ugentlig torvedag, hvad flytningen af herredstinget i 1568-1569 ligeledes indikerer. I 1650 flyttedes et årsmarked, som tidligere blev afholdt i Fjelsted, til købstaden, men Middelfart har ifølge anden kilde haft et velbesøgt marked både sommer og efterår.[Note 4] I 1859 blev der afholdt marked den 30. juni og et hestemarked dagen før.[Note 5]

Noter

[Note 1] Der var dog alternative forbindelser fra Fønsskov Odde til Stenderup Hage samt en nordligere fra Bogense til Klakring. Berendt 1926:7.
[Note 2] Berendt 1938:41. Privilegierne stadfæster dog først dette i 1589.
[Note 3] Berendt 1926:127.
[Note 4] Berendt 1938:118. Kilden giver ingen datering, og det er også uvist, om efterårsmarkedet er det marked, der omtales i privilegiet af 1650.
[Note 5] Petersen 1962:31. Igen er det uvist, om det er sommermarkedet, som er omtalt af Berendt, eller et helt tredje marked.

Privilegier og bestemmelser

1287-1289 Kong Erik Glipping giver Middelfart status af købstad.
1475 30. september Kong Christian 1. pålægger bønderne i hele riget kun at sælge og købe med borgere i købstæderne, og på landet må ingen købe mere end til eget behov. Kongen tillader tyskere at sejle til Danmark. Danskere må derimod ikke sejle købmandsvarer til Tyskland, men dog inden for de tre riger. Til gengæld skal tyske kompagni ophæves, om end tyskerne må optages i danske kompagni. Der pålægges danskere forbud mod at eksportere øksne.[Note 1] Det vurderes, at forordningen gjaldt hele kongeriget.[Note 2]
1496 12. juli Kong Hans stadfæster gældende privilegier og præciserer, at borgerne i Middelfart har samme rettigheder som borgerne i Odense og Assens.
1510 23. april Kong Hans tillader borgerne i Middelfart at føre korn og andre varer til Ribe.
1540 Kong Christian 3. stadfæster gældende privilegier.[Note 3]
1558 13. december Reces, bl.a. om hvordan adelen må bruge deres handel med sild og staldokser. Det skal stå adelen frit for at salte dem selv, ligesom det tillades udlændinge og fremmede. Det skal også stå adelen frit for at købe eller sælge så mange okser, som han kan stalde på sit eget eller sine tjeneres foder, dog kun hvis det ikke krænker kongens told. I samme reces (§33) forbydes det alle at benytte sig af nogen form for købmandskab til forprang i bygderne og landsbyerne. Alle som bor på landet og pløjer og sår, skal dog have lov til at købe sædekorn og hvad de ellers har brug for til deres husholdning.
1559 12. august Kong Frederik 2.s håndfæstning, der præciserer, at det skal stå adelen frit at handle med udenlandske købmænd.
1559 12. august Kong Frederik 2.s håndfæstning om, hvordan adelen må bruge deres handel med sild og staldokser. Det skal stå adelen frit for at salte dem selv, ligesom det tillades udlændinge og fremmede. Det skal også stå adelen frit for at købe eller sælge så mange okser, som den kan stalde på sit eget eller sine tjeneres foder, dog kun hvis det ikke krænker kongens told.
1562 17. april Frederik 2. stadfæster gældende privilegier.
1564 7. september Kong Frederik 2. stadfæster gældende privilegier og tilføjer enkelte rettigheder.
1568 24. december Kong Frederik 2. flytter Vends herredsting til Middelfart.
1569 24. maj Kong Frederik 2. flytter Vends herredsting tilbage til det oprindelige sted.
1575 21. juni Åbent brev til provster, præster og bønder om, at stald- eller græsokser kun må sælges på markeder i købstæderne.
1589 20. juli Kong Christian 4. præciserer, at der kun må udføres staldøksne på de fem almindelige toldsteder, herunder Middelfart.
1590 20. august Åbent brev om afskaffelse af forprang, landekøb og ulovlige havne. Man har erfaret, at der bliver drevet omfattende forprang og landekøb (altså handel udenfor købstæderne) med korn og andre varer, der krænker både de borgerlige privilegier, og kronens ret til told. Efter denne dag må ingen bruge nogen landekøb eller forprang på landsbyerne eller andre steder, hverken med korn eller andre varer, som er imod recessen. Også drift af ulovlige havne skal høre op, og det gælder både opskibning og udskibning. Bliver man efter denne dag taget i at bedrive landekøb eller gøre brug af ulovlige havne, vil disse varer blive konfiskerede af kronen. Det påbydes, at man går til kongens fogde eller embedsmænd, hvis man kender til sådanne ulovlige drifter. Ser en lensmand igennem fingre hermed, da skal den, der gør, havde forbrudt det len, han er forlent med.
1596 18. maj Kong Christian 4. præciserer, at Middelfart har ret til at bedrive fiskeri i Middelfartsund.
1596 20. november Kong Christian 4. stadfæster gældende privilegier.
1623 19. november Forordning om liggere og kræmmere, som ikke er borgere og indbyggere, samt om bissekræmmere. Angående udenlandske liggere, der opholder sig i købstæderne og bedriver borgerlig handel og landekøb. Derforuden om bissekræmmere, der rejser fra by til by. Ingen sådanne liggere skal i riget efter denne dag ”lidis eller tilstedis”, og al gæsteskud skal derfor afskaffes. Ingen skal herefter have lov til at omløbe med kramvarer fra en købstad til en anden og sælge af dem, med mindre han først havde vundet borgerskab, nedsat sig i riget og betaler skatter lig med andre undersåtter. Ingen skal drive bissekræmmeri på landet og embedsmænd, fogder, borgmestre, rådmænd m.fl. skal sørge for at denne forordning bliver holdt og efterkommet.
1623 25. juli Forordning om land- og studehandel. Udstedt pga. det store misbrug mod recessen og stadsretten om landekøb og forprang. Ingen ufri mand må herefter drive nogen form for køb eller salg på landet, med mindre han har søgt og fået borgerskab i en købstad. Ingen må købe græsstude uden at indberette det. Det skal stå de købmænd, som driver okse, frit for at købe græsokse, såfremt de kan opstalde dem på deres eget foder og straks opstalder dem på kongens eller adelens ladegårde. Forprang med græsokser skal herefter ikke være tilladt.
1627 9. december Åbent brev om, at borgerne i købstæderne på Fyn skal antage varer af bønderne efter den af kongen satte takst.
1642 23. maj Åbent brev om, at alle må handle i købstæderne med fremmede, så længe købstædernes privilegier og friheder ikke krænkes.
1648 30. november Kong Frederik 3. stadfæster gældende privilegier.
1650 14. juni Kong Frederik 3. flytter markedet, som hidtil er afholdt i Fjelsted i Vends Herred, til Middelfart med afholdelse på Lamberti dag den 17. september.
1671 22. november Forordning om konsumtion over hele Danmark, hvori konsumtionen genindføres. Konsumtionen var først blevet søgt indført i 1657, men blev det ikke før den såkaldte konsumtionsfred af 18. november 1660, som gjaldt for hele kongeriget. Denne blev dog ophævet igen (undtagen for Københavns vedkommende) allerede i 1662. I forordningen opremses alle de forskellige varer, der pålægges konsumtion, herunder de varer, der blev pålagt portkonsumtion ved indførsel til byen.
1680 9. oktober Forbud mod købmandshandling på landet. Baggrunden er, at nogle på landet boende – både ved kysten (hvilke med sandskuder og andre skibe sejler mellem rigerne og provinserne) og en del andre steder – bruger købmandskab og handel og dermed gør stor afbræk og svækkelse på købstadsborgerskabets handel og næring, fordi de kan som fritagne for borgerlig tynge og konsumtion i købstæderne kan sælge deres varer billigere. Derfor skal alle i Danmark, som på landet – med undtagelse af Samsø og Læsø – driver handel og købmandskab enten ved sejlads eller på andre måder, flytte ind til købstæderne og tage del i byens afgifter eller straks holde op.
1681 16. april Forordning om kommerciens og navigationens befordring. I 1. kapitel §9 bliver det bestemt, at alle kroer, der ligger tættere end to mil på den nærmeste købstad, skal købe øl i denne købstad.
1683 15. april Kong Christian 5.s Danske Lov, der afløste landskabslovene og dermed skabte retsenhed i Danmark, om end lovgivning om bl.a. skatter og told samt andre dele af forvaltningsretten er udeladt. Mange af landskabslovenes forskelle var med tiden og med den stadige strøm af landsdækkende rigslove efterhånden blevet udjævnet, og Danske Lov var derfor først og fremmest et lovkorpus af stadfæstende karakter. Angående købstadslovgivning (herunder privilegier og rettigheder) er den tredje af de seks bøger ’Om Verdslig- og Huus-Stand’ den væsentligste. Heri blev det blandt andet fastslået, at bonden uhindret skal kunne sælge sine varer til hvem, han vil (kap 13, § 16), men også at han er forpligtet til at føre varerne til købstæderne og sælge dem her, frem for at sælge dem til høkere og forprangere ”som landet omløbe” (kap. 13, § 26). Såfremt det er til eget brug (og ikke til forprang), har bonden dog ret til at købe sædekorn og andet, han har behov for i sin drift, herunder foder samt tømmer til vedligeholdelse af bygninger, plove og vogne, ”hvor han det bekomme kan” (kap. 13, § 27).
1689 Kong Christian 5. ophæver stabelstadsordningen af 1682.
1689 4. juni Om unyttig krohold samt destileer-pander og brændevins-hattes afskaffelse på landet. Kroer på landet der ikke er privilegerede forbydes og skal afskaffes. Det samme skal ske med destileer-pander og brændevins-hatte på landet.
1692 13. december Forbud for enhver proprietær mod at opkøbe korn på landet for at sælge det videre. Han må kun købe korn til anvendelse i sin egen husholdning og sin egen gårds avl. Begrundelsen er, at det ellers ødelægger købstadmandens næring.
1734 30. april Forbud mod utilladelige krohold på landet. Da ulovligt krohold på landet skader købstædernes handel og konsumtion, gentages og skærpes reglerne for krohold på landet. Alle kroer skal optælles i amterne, og de uprivilegerede kroer skal lukkes og gives bøde. De lovlige kroer får frataget deres ret til at brygge øl og brænde brændevin og må ikke eje udstyr til destillering.[Note 4]
1741 25. august Forordning om land- og forprang. Købstæderne er angiveligt ‘meget fornærmede i deres lovlige handel og næring’, da land- og forprang har taget så meget overhånd, at mange slet ikke længere ved, hvad der er gældende ret. Det præciseres derfor, at landprang er, når nogen på landet boende eller omrejsende – hvem det end måtte være – ude på landet sælger eller faldholder de varer, som alene må sælges i købstæderne og skal afhentes der af bonden. Forprang – også kaldet utilladeligt forkøb på landet – er, når nogen (borger, bonde eller helt tredje) med henblik på at drive handel og søge profit opkøber korn, kvæg eller andre varer ude hos bonden uden at have privilegium dertil, vel at mærke varer, der ellers burde indføres til akseltorvene i købstæderne, og som overstiger, hvad han måtte behøve til sin egen husholdnings fornødenhed eller til at drive sin håndværksbedrift. Dette omfatter dog ikke sædegårdene (godserne). For at ingen herefter skal være i tvivl om, hvad der står i loven, gentages en lang række forordninger og andre love (f.eks. Danske Lovs bestemmelser 3-8, 3-9-3, 3-13-16, 23, 24, 25, 26 og 27, forordning af 9. oktober 1680 om købmandshandling på landet og forordning af 13. december 1692 om forprang med kornkøb på landet), “samt alle andre Kiøbstæderne enten i Almindelighed eller enhver især givne Privilegier, saadan Handel angaaende”. Der bliver også givet en indskærpelse af straffen for at overtræde lovene.
1750 3. februar Kong Frederik 5. forbyder al omgåelse af færgemandens rettigheder.
1775 13. februar Forordning hvorved al omløben med handels-, kram-, galanteri- og håndværksvarer i købstæderne og på landet i kongeriget Danmark aldeles forbydes. Det forbydes alle og enhver at rejse rundt som handelskræmmere på landet og i købstæderne og afsætte varer udenfor markeds tider. Det er heller ikke tilladt at medtage varer til markedet, med mindre man har lov dertil.
1794 22. oktober Forordning angående den almindelige frihed til at tilvirke, forarbejde og forhandle leer og skæreknive. Dette tillades alle i købstæderne og på landet.
1797 1. februar Forordning om tolden og købstadskonsumptionen i Danmark og Norge.
1817 23. april Anordning angående handelsberettigelse m.m. Enhver, der vil drive handel, skal have borgerskab. Fremmede handelsrejsende har tilladelse til at slutte handel med alle danskere under deres ophold i det danske rige. Dog er det dem ikke tilladt at sælge varer, som de har købt her i landet. Den fremmede, som driver videre handel, end den han er berettiget til, bør modtage straf. De bestemmelser i ’Forordning angående kommercen af 4. august 1742’ i hvis følge varer i almindelighed skulle forskrives fra første hånd, bliver hævet; og det skal herefter være enhver vedkommende tilladt, at forskrive sine varer fra det sted han finder mest tjenligt. Dog for så vidt toldordningerne i dette henseende ingen indskrænkning indeholder.
1825 17. november Retten til at tilvirke leer og skæreknive udvides til at gælde alle redskaber, der hører til agerdyrkningen. Dette gælder for alle i købstæderne og på landet.
1839 27. november Nærmere bestemmelser om omløben med varer. Straffen for bissekræmmerhandel fastsættes og det fastslås, at sognefogeden kan blive straffet, hvis han forsømmer at anholde en bissekræmmer.
1845 14. maj Forordning om ulovlig brændevinsbrænden og -besiddelse på landet i Danmark, da de allerede virkende foranstaltninger er blevet forældede og utilstrækkelige. Bliver man fra da af taget i at brænde brændevin eller være i uberettiget besiddelse af brændevin uden for købstæderne, straffes det med bøde og konfiskation. Herefter følger en udførlig præcisering af lovens detaljer.
1845 23. april Forordning angående opkøb af landmandens produkter. Det skal herefter være alle landboere (hvad enten det er gårdmænd, husmænd eller inderste) tilladt i landdistrikterne at opkøbe samt at indbringe og sælge alle slags naturelprodukter til købstæderne – dvs. landbrug, kreaturhold, havedyrkning og fiskeri samt ”skoveffekter” og tørv. Tilladelsen gælder også forarbejdede produkter, der holder sig inden for grænserne af ”landbo og husflid”, og den gælder således også smør og ost, røget kød og flæsk, kalk, mursten, pottemageri o. lign. produkter.
1847 24. marts Brev, hvori forordningen om købstadsjorder i kongeriget (af 14. august 1741) erklæres for ophævet.
1851 7. februar Lov om konsumtionens ophør, brændevinsbeskatningens forandring og den inderste toldgrænses ophævelse (mellem Nørrejylland og Slesvig). Indførsels- og personalkonsumtion samt formalingsafgifterne ophæves i hele landet (for København dog indtil d. 1. april 1852 kun delvist), og som følge heraf bortfalder told- og konsumtionsvæsenets eftersyn ved byportene samt formalingskontrollen ved møllerne i og ved købstæderne. Den kommunale ’accisse’ (brændevinsafgift) oppebæres til fordel for stadens kasse, og loven indeholder i forlængelse heraf nye afgiftssatser for brændevinsbeskatning samt foranstaltninger mod - og straf ved illegal destillering.
1851 9. december Ophævelse af forbud fra tidligere forordning mod at anlægge bryggerier på købstadens jorder. Det bliver herefter tilladt for bryggerierne på landet at indføre og afsætte øl både i København og i de andre købstæder.
1852 14. april Lov om møllenæring. Enhver ejer af en melmølle skal det være tilladt at forbinde hvilken som helst ny kraft med den, som allerede er tilstede i hans mølleværk, og ligeledes at udvide værket med nye kværne. Det skal være enhver tilladt at opføre en ny mølle, såfremt der ingen anden mølle findes inden for en radius af en mil. Fra og med 1. januar 1862 vil møllenæringen blive aldeles frigivet.
1854 15. april Lov indeholdende bestemmelser angående handel med kornvarer og brød. Herunder, at handel med uformalede kornvarer i købstæderne skal stå enhver aldeles frit, ligesom alle, der er bosiddende på landet, her skal have ret til at indføre, holde og afhænde såvel formalede som uformalede kornvarer.
1856 8. marts Lov angående høkerhandel på landet (populært ’Høkerloven’). Det skulle nu være enhver tilladt at drive købmandshandel fra et fast udsalgssted på landet. Tilladelsen gjaldt alle slags kornvarer, brød og andre naturalprodukter fra landbruget, kreaturhold, havedyrkning og fiskeri samt let forarbejde produkter (husflid) som smør og ost, røget kød og flæsk, kalk, mursten, pottemageri o. lign. Desuden salt, brændeolie, træsko, sæbe, kaffe, sukker, te og tobak m.m. Høkerne måtte dog ikke sælge disse varer i store mængder, og samme varer skulle desuden indkøbes i de danske købstæder, der tillige blev beskyttet af et ”læbælte” på en mil i radius, inden for hvilken høkerhandel ikke var tilladt. Loven trådte i kraft 1. januar 1857.
1857 29. december Næringsloven. Loven trådte først i kraft i 1858 (og flere af bestemmelserne først i 1862) og betød, at alle kunne slå sig ned med ethvert erhverv, om det så var i købstaden eller på landet. Enkelte erhverv var undtaget og krævede særlig tilladelse bl.a. pga. sikkerheds- og sundhedshensyn. Nogle læbælter omkring byerne vedblev dog med at eksistere frem til 1920. For engros-, købmands- og detailhandlen var der et læbælte på 1½ mil, og for de fleste håndværk var der et bælte på 1 mil omkring købstæderne. Næringsloven opløste desuden lavene som erhvervsorganisationer.
1862 20. november I et brev til Københavns Magistrat meddeler justitsministeriet, hvad udtrykket ’borgerlig næring’ skal være at forstå som, nemlig: ”…enhver Handels-, Kommissions-, Haandværks- eller Fabriksdrift, der drives som selvstændigt Erhverv, uden hensyn til om det er bunden Næring eller ikke…”.
1863 10. april Nye vedtægter angående bunden næring, hvor der bestemmes, hvad der i hver købstad og i hvert amt er at anse som bunden næring. De bundne erhverv opremses.

Noter

[Note 1] Se yderligere indhold i Kroman 1955. Bind 3:106ff.
[Note 2] Degn 1991:655.
[Note 3] Isager 1984:271.
[Note 4] Denne forordning blev skærpet ved forordningerne af 1. februar 1757, 23. november 1757, 2. september 1773 og 26. april 1776. Disse forordninger blev afskaffet i forordningen af 2. august 1786, hvor loven blev gentaget og indskærpet endnu en gang.

Litteratur

Fra det gamle Middelfart. Bind I-II. Middelfart

Berendt, Chr., Middelfart, 1938-41

Færgeløbet ved Middelfart. Spredte Træk fra svundne Tiders Samfærdsel

Berendt, Chr., Middelfart, 1926

Næringslovgivning (artikel i E. Alstrup og P.E. Olsen (red.): Dansk kulturhistorisk Opslagsværk II, s. 654-658)

Degn, Ole, Åbyhøj, 1991

Middelfart. Fra færgeby til broby. Middelfarts Historie 1200-1940

Dragsbo, Peters og Merete Hansen, Harriet, Odense, 1996

Resens Atlas. Fyn

Isager, Jacob, Odense, 1984

Danmarks gamle Købstadslovgivning - Sjælland, Lolland, Falster, Møn, Fyn og Langeland

Kroman, Erik, København, 1955

I tranlygternes skær. Skildringer fra det gamle Middelfart

Petersen, Åge, Odense, 1962

Find den benyttede litteratur i Byhistorisk Bibliografi.