De enkelte byer

Den Digitale Byport » By og opland » Nyborg

Nyborg

Oplandskort

Opland

Region

Købstadssogne.
Sogne, der entydigt er underlagt torvehandelen i én købstad (cirkumferensen).
Sogne, der gennemskæres af en cirkumferens.
Administrativt og regionalt afgrænsede enheder, f.eks. len og navngivne sogne henlagt til en bestemt købstads torvehandel.
Sogne, der er henlagt til to eller flere købstæders torvehandel.
Sogne med skiftende eller omstridt status.
Sogne, der slet ikke var omfattet af den formelle oplandsdeling.

Historisk oversigt

Nyborg var ifølge privilegium af 1292 købstad under kong Valdemar, hvilket vil sige i perioden 1202-1241. Navnet fik købstaden efter den nye borg grundlagt omkring år 1170, og da et kongebrev udstedtes her allerede i 1193, er det langtfra usandsynligt, at Nyborg fik sine privilegier allerede i slutningen af 1100-tallet.[Note 1] Den nye borg og købstad ved det store bælt lå centralt i Danmark, hvad var afgørende for, at denne købstad i 1200-tallet blev hjemsted for de tilbagevendende Danehof. Dette gav stor handel og prestige til Nyborg, som var i decideret vækst i midten af 1200-tallet og i 1271 fik egen stadsret.

I 1299 fik Nyborg det første af flere vigtige privilegier, og købstaden havde mere end andre købstæder kongemagtens opmærksomhed. Indbyggerne i Vindinge Herred blev pålagt at holde ting i Nyborg, hvilket har fundet sted i forbindelse med torvedagen, som blev fastsat til onsdag. Dette privilegium gentages flere gange helt frem til 1400-tallet. I 1410 fik Nyborg endvidere samme privilegier som borgerne i Odense, den ældste og største købstad på Fyn.

Danehoffet blev afholdt i Nyborg helt frem til 1413, og selvom betydningen heraf var mindre væsentlig fra 1320 og frem, var grunden lagt til, at Nyborg også fremover blev betragtet som mere end blot en mellemstor købstad. Privilegiet af 1446 forbød forprang i både Gudme og Vindinge Herred og, hvad vigtigere er, pålagde indbyggerne i disse to herreder at søge torv i Nyborg. Samtidigt blev alle ulovlige havne mellem Svendborg, Slipshavn (Nyborgs havn) og Kerteminde forbudt. 1446-privilegiet, som også gav Nyborg tilladelse til afholdelse af et årsmarked i byen, er af stor vigtighed først og fremmest på grund af oplandsdefinitionen, der gav Nyborg et opland af en størrelse, som sjældent blev defineret til andre end de største jyske købstæder. Året efter blev smede, skomagere, skræddere og andre håndværkere i Vindinge Herred påbudt at flytte til købstæderne, og selvom adelens gårde var undtaget, er det tydeligt, at Nyborgs funktion som handels- og håndværkscentrum ikke blot var tomme ord, hvad det var for flere mindre købstæder. Da kongen og følget ofte rejste via Nyborg, som dermed var pålagt store forpligtigelser i den henseende, fik købstaden i 1449 hele 40 års skattefrihed.

I 1500-tallet blev Nyborg fortsat begunstiget. I 1560 fik byen retten til at opkræve sundtold, hvilket syv år senere udvidedes i en sådan grad, at Nyborg herefter kom ind i en storhedstid.[Note 2] I 1546 fik Nyborg desuden præciseret i sine privilegier, og at adelige, præster og landbeboere ikke måtte drive handel, at det var forbudt for fremmede købmænd at rejse omkring på landet, ligesom der indførtes hårdere straffe for brug af ulovlige havne. Alle håndværkere på nær grovsmede blev desuden pålagt at søge købstaden. Præciseringerne var typiske, og intet tyder på, at problemerne med ulovlig handel har været udpræget for Nyborg, tværtimod.

I 1520'erne var Nyborg tæt på at blive hovedstad, og Grevens Fejde i 1530'erne cementerede yderligere Nyborgs position. Borgen blev udbygget flere gange, og man kan sige, at Nyborg i slutningen af 1500-tallet havde en militær styrke som aldrig tidligere. Strømtolden gav byen betydelige indtægter, og Nyborg blev med tiden en velstående by. Havnen blev i denne tid betragtet som den næstbedste i Danmark, og det var i høj grad handel, borgerskabet ernærede sig af. Kong Frederik 2. gæstede tit byen og skænkede under sin regeringstid byen et torv samt en grund til rådhuset. Nyborg var i tiden omkring år 1600 mere rig end stor rent befolkningsmæssigt. En kombination af beliggenheden, den gode havn og foretagsomme handelsmænd gjorde, at kongerne så en fremtid i Nyborg, der i denne periode var mere velfungerende end de fleste andre købstæder.

De første årtier i 1600-tallet var også gunstige for Nyborg, der i 1624 blev en vigtig station på postruten København-Hamborg. Storebælts betydning steg, og Nyborg blev en gennemfartsby med de fordele, det gav byens handelsliv. I år 1600 blev Hindsholm ved Kerteminde pålagt at søge mølle i Nyborg, og i 1632 blev Nyborg sammen med Kerteminde og Helsingør som de eneste købstæder fritaget for den forhøjede Øresundstold. To år senere, i 1634, fik Nyborg ret til at afholde et årligt fæ- og hestemarked den 16. oktober og i 1646 desuden ret til et hestemarked hver onsdag før fastelavn til Philippi Jacobi dag. I 1643 præciseredes endvidere, at heste fra Fyn, Lolland og Falster kun måtte udskibes fra Assens, Fåborg, Gedser, Rødby og Nyborg. Købstaden havde således en lovfæstet position i det fynske købstadshierarki, som gjorde den meget svær at ignorere.

I 1650'erne blev Nyborg ramt af pestepidemi, og besættelsen 1658-1659 blev afløst af en befrielse, der ikke var stort bedre. Denne krigsafslutning kunne således have varslet nye og dårlige tider for Nyborg, hvad dog ikke skete, i hvert fald på papiret. I 1661 blev Nyborg sammen med Korsør, København, Nakskov og Fredericia begunstiget med stabelstadsprivilegiet. Disse købstæder var således de eneste, som måtte udskibe til eksport, hvad i teorien betød en koncentration af handel og kapital til stor fordel for Nyborgs borgere. Privilegiet blev ikke håndhævet slavisk, og det gjorde det ikke bedre, at en lettere korrupt embedsmand ved navn Rausch blev sat til at administrere det. Han blev senere dømt.

Trods gode privilegier lykkedes det ikke Nyborg at genvinde sin dominans på egnen, hvad i stor udstrækning er begrundet i følgerne af krigene sidst i 1650'erne. Efter krigen var store dele af omegnens gårde afbrændt, marker uopdyrket og skovene generelt forhuggede. I 1674 var nedturen i gang, og stabelstadsprivilegiet blev ikke så givtigt, som det var tiltænkt. I 1682 udvidedes den eksklusive klub af stabelstæder, og da stabelstadsideen gradvist ignoreredes af andre købstæder, blev loven ophævet i 1698. Privilegiet havde dog længe inden været sat ud af kraft.[Note 3]

Jorden omkring Nyborg var dårligt egnet til korndyrkning, og det gjorde det ikke bedre, at der var misvækst i årene 1674, 1681 og 1699. At Nyborg ikke som tidligere indtog en altdominerende stilling på egnen er tydeligt, og i 1674 klagede byen sammen med Odense, Assens og Middelfart over fåborgensere, der opkøbte ved deres byporte. Odense var dog inde i en gunstig udvikling, som står i kontrast til de øvrige fynske købstæders udvikling, med Fåborg som en mulig undtagelse.

I 1700-tallet fortsatte den dårlige udvikling, og med udbrud af kvægpest i perioden 1745 til 1751 var der grobund for pessimisme. I 1759 blev fæstningen nedlagt, og befolkningen var modsat 150 år tidligere relativt fattige. I slutningen af 1700-tallet blev Nyborg ramt af flere brande, værst var den i 1797, som angiveligt berørte halvdelen af byens ejendomme. Ved folketællingen i 1801 var Nyborg da også blevet overhalet af Svendborg, selvom der relativt set ikke var de store udsving i de fynske købstæders interne hierarki.

I 1800-tallet vendte udviklingen i kraft af de bedre konjunkturer, og genopbygningen efter brandene gav så stor aktivitet, at der taltes om ’det lille København’. Dette var dog en stor overdrivelse, for selvom Nyborg i perioden 1800 til 1860 fordoblede sit indbyggertal, så var udviklingen noget større for både Svendborg og Odense. Pengekrisen i 1814 ramte Nyborg hårdt, og købstaden var ikke specielt præget af industrialiseringen med de fordele, den bragte med sig. I 1828 lagde det første dampskib til kaj i Nyborg, og bedre tider fra omkring 1835 var medvirkende til at danne basis for en spirende industri omkring 1850 og en stor stigning i søfarten. Perioden fra 1850 til 1870 blev en storhedstid for Nyborgs søfart, og strømtoldens definitive ophør i 1857 har ikke haft en mærkbar effekt.

I 1800-tallet var der store markeder fem gange om året. Tre forårsmarkeder den anden, fjerde og sjette uge i fasten med heste og i juli et sommermarked med kram. I oktober måned afholdtes desuden St. Galli-markedet, samme marked, som fra 1634 blev afholdt med fæ og heste, men som i 1800-tallet også omfattede kram, korn og fedevarer. Dette marked blev tidligere afholdt i Vindinge, og et andet Vindingemarked blev i 1700-tallet også flyttet til Nyborg med afholdelse på St. Matthaei dag den 21. september. De tre forårsmarkeder er givet de samme, som tillades i 1646-privilegiet, mens juli-markedet må være af nyere dato. Vor Frue markedet, som Nyborg fik tilladelse til at afholde i 1446, afholdtes ikke mere, men blev tidligere afholdt på Maria Bebudelsesdag den 25. marts.[Note 4] Nyborg havde således adskillige årlige markeder, hvad byens regionale position så afgjort også berettigede den til.

Egentlige torvedage omtales allerede i privilegiet af 1299, hvor den sættes til onsdag. I 1800-tallet var der efter sigende livlig handel hver onsdag og især lørdag. Hvorvidt Nyborg på dette tidspunkt havde to ugentlige torvedage, er uvist, men meget tyder på det.[Note 5]

Noter

[Note 1] Andrén 1985:168.
[Note 2] Hahn-Thomsen 1971. Bind 1:159.
[Note 3] Mærkeligt nok påstår både Johannes Høirup og Henning Henningsen, at stabelstadsprivilegiet var gældende helt frem til 1857, hvor den sammen med strømtolden blev droppet. Høirup 1950:36. Henningsen 1981:122.
[Note 4] Oplysningerne om de årlige markeder er hentet fra Hahn-Thomsen 1971:Bind 1:18 og 176f. samt Henningsen 1981:194f.
[Note 5] Henningsen 1981:193.

Privilegier og bestemmelser

1157-1182 Kong Valdemar giver Nyborg status af købstad.
1271 Nyborg får en stadsret.[Note 1]
1292 1. september Kong Erik 6. Menved stadfæster gældende privilegier, som Nyborg har haft fra kong Valdemars tid.
1299 11. april Kong Erik 6. Menved stadfæster gældende privilegier og tillader samtidig borgerne at holde torvedag hver onsdag. Indbyggerne i Vindinge Herred pålægges at søge ting i købstaden.
1320 27. august Kong Christoffer 2. stadfæster gældende privilegier og gentager privilegier blandt andet vedrørende torvedag.
1410 3. november Kong Erik 7. af Pommern stadfæster gældende privilegier og giver samtidig borgerne i Nyborg samme rettigheder som borgerne i Odense.
1415 16. juni Kong Christoffer 2. stadfæster gældende privilegier og gentager privilegier blandt andet vedrørende torvedag.
1416 23. januar Kong Erik 7. af Pommern gentager påbuddet om at indbyggerne i Vindinge Herred skal søge torv (og ting) i Nyborg.
1435 Kong Erik 7. af Pommern stadfæster gældende privilegier.[Note 2]
1446 10. november Kong Christoffer 3. af Bayern stadfæster gældende privilegier og præciserer, at forprang er forbudt i både Vindinge og Gudme Herred, og indbyggerne pålægges endvidere at søge torv i Nyborg. Derudover forbydes alle ulovlige havne mellem Svendborg, Slipshavn og Kerteminde. Nyborg får samtidig tilladelse til at afholde et årsmarked på Vor Frue dag.
1447 12. marts Kong Christoffer 3. af Bayern påbyder[Note 3] smede, skomagere, skræddere og andre håndværkere, som bor i Vindinge Herred, at flytte ind i købstæderne. Dog med forbehold for håndværkere på adelsgårde.
1449 26. september Kong Christian 1. stadfæster gældende privilegier, herunder et privilegium givet Nyborg af Dronning Dorothea, og som gav købstaden skattefrihed i 40 år.
1457 8. marts Kong Christian 1. stadfæster gældende privilegier og præciserer rettigheder vedrørende fremmede købmænd.
1475 30. september Kong Christian 1. pålægger bønderne i hele riget kun at sælge og købe med borgere i købstæderne, og på landet må ingen købe mere end til eget behov. Kongen tillader tyskere at sejle til Danmark. Danskere må derimod ikke sejle købmandsvarer til Tyskland, men dog inden for de tre riger. Til gengæld skal tyske kompagni ophæves, om end tyskerne må optages i danske kompagni. Der pålægges danskere forbud mod at eksportere øksne.[Note 4] Det vurderes, at forordningen gjaldt hele kongeriget.[Note 5]
1484 27. maj Kong Hans stadfæster gældende privilegier.
1514 3. december Kong Christian 2. stadfæster gældende privilegier og tilføjer, at ingen må indføre slagtede lam eller får til byen eller landøl til salg i tøndetal.
1525 Kong Frederik 1. stadfæster gældende privilegier.
1538 Kong Christian 3. stadfæster gældende privilegier.
1546 Kong Christian 3. befaler, at adelige, præster og landbeboere ikke må drive handel. Samtidig forbydes det købmænd at rejse omkring på landet, og straffen for at søge ulovlige havne skærpes. Alle håndværkere pånær grovsmede skal desuden søge Nyborg købstad.[Note 6]
1558 13. december Reces, bl.a. om hvordan adelen må bruge deres handel med sild og staldokser. Det skal stå adelen frit for at salte dem selv, ligesom det tillades udlændinge og fremmede. Det skal også stå adelen frit for at købe eller sælge så mange okser, som han kan stalde på sit eget eller sine tjeneres foder, dog kun hvis det ikke krænker kongens told. I samme reces (§33) forbydes det alle at benytte sig af nogen form for købmandskab til forprang i bygderne og landsbyerne. Alle som bor på landet og pløjer og sår, skal dog have lov til at købe sædekorn og hvad de ellers har brug for til deres husholdning.
1559 12. august Kong Frederik 2.s håndfæstning om, hvordan adelen må bruge deres handel med sild og staldokser. Det skal stå adelen frit for at salte dem selv, ligesom det tillades udlændinge og fremmede. Det skal også stå adelen frit for at købe eller sælge så mange okser, som den kan stalde på sit eget eller sine tjeneres foder, dog kun hvis det ikke krænker kongens told.
1559 12. august Kong Frederik 2.s håndfæstning, der præciserer, at det skal stå adelen frit at handle med udenlandske købmænd.
1560 Kong Frederik 2. gør Nyborg til toldby for Storebælt.
1575 21. juni Åbent brev til provster, præster og bønder om, at stald- eller græsokser kun må sælges på markeder i købstæderne.
1590 20. august Åbent brev om afskaffelse af forprang, landekøb og ulovlige havne. Man har erfaret, at der bliver drevet omfattende forprang og landekøb (altså handel udenfor købstæderne) med korn og andre varer, der krænker både de borgerlige privilegier, og kronens ret til told. Efter denne dag må ingen bruge nogen landekøb eller forprang på landsbyerne eller andre steder, hverken med korn eller andre varer, som er imod recessen. Også drift af ulovlige havne skal høre op, og det gælder både opskibning og udskibning. Bliver man efter denne dag taget i at bedrive landekøb eller gøre brug af ulovlige havne, vil disse varer blive konfiskerede af kronen. Det påbydes, at man går til kongens fogde eller embedsmænd, hvis man kender til sådanne ulovlige drifter. Ser en lensmand igennem fingre hermed, da skal den, der gør, havde forbrudt det len, han er forlent med.
1597 26. oktober Kong Christian 4. stadfæster gældende privilegier.[Note 7]
1600 29. oktober Kong Christian 4. præciserer, at Hindsholm som tidligere stadig skal søge mølle i Nyborg.
1609 3. februar Kong Christian 4. præciserer, at alle, som passerer gennem Storebælt, skal anmelde sit gods for tolderen i Nyborg.
1623 19. november Forordning om liggere og kræmmere, som ikke er borgere og indbyggere, samt om bissekræmmere. Angående udenlandske liggere, der opholder sig i købstæderne og bedriver borgerlig handel og landekøb. Derforuden om bissekræmmere, der rejser fra by til by. Ingen sådanne liggere skal i riget efter denne dag ”lidis eller tilstedis”, og al gæsteskud skal derfor afskaffes. Ingen skal herefter have lov til at omløbe med kramvarer fra en købstad til en anden og sælge af dem, med mindre han først havde vundet borgerskab, nedsat sig i riget og betaler skatter lig med andre undersåtter. Ingen skal drive bissekræmmeri på landet og embedsmænd, fogder, borgmestre, rådmænd m.fl. skal sørge for at denne forordning bliver holdt og efterkommet.
1623 25. juli Forordning om land- og studehandel. Udstedt pga. det store misbrug mod recessen og stadsretten om landekøb og forprang. Ingen ufri mand må herefter drive nogen form for køb eller salg på landet, med mindre han har søgt og fået borgerskab i en købstad. Ingen må købe græsstude uden at indberette det. Det skal stå de købmænd, som driver okse, frit for at købe græsokse, såfremt de kan opstalde dem på deres eget foder og straks opstalder dem på kongens eller adelens ladegårde. Forprang med græsokser skal herefter ikke være tilladt.
1627 9. december Åbent brev om, at borgerne i købstæderne på Fyn skal antage varer af bønderne efter den af kongen satte takst.
1632 23. april Kong Christian 4. fritager Helsingør, Nyborg og Kerteminde for den seneste forhøjede Øresundstold.
1634 7. marts Kong Christian 4. giver Nyborg ret til at afholde fæ- og hestemarked på St. Galli dag den 16. oktober.
1642 23. maj Åbent brev om, at alle må handle i købstæderne med fremmede, så længe købstædernes privilegier og friheder ikke krænkes.
1643 3. juni Kong Christian 4. præciserer, at heste fra Fyn, Lolland og Falster kun må udskibes fra Assens, Fåborg, Nyborg, Gedser og Rødby.
1646 12. november Kong Christian 4. giver ret til årligt at afholde et hestemarked hver onsdag før fastelavn og til Philippi Jacobi dag.
1648 30. november Kong Frederik 3. stadfæster gældende privilegier.
1650 1. oktober Kong Frederik 3. giver borgere fra Nyborg ret til at søge St. Mikkels markedet i Odense.
1656 30. maj Kong Frederik 3. befaler alle, som sejler gennem Storebælt, at melde sig for tolderen i Nyborg.
1661 8. november Kong Christian 5. giver Nyborg status af stabelstad.
1671 22. november Forordning om konsumtion over hele Danmark, hvori konsumtionen genindføres. Konsumtionen var først blevet søgt indført i 1657, men blev det ikke før den såkaldte konsumtionsfred af 18. november 1660, som gjaldt for hele kongeriget. Denne blev dog ophævet igen (undtagen for Københavns vedkommende) allerede i 1662. I forordningen opremses alle de forskellige varer, der pålægges konsumtion, herunder de varer, der blev pålagt portkonsumtion ved indførsel til byen.
1675 5. februar Kong Christian 5. stadfæster gældende privilegier.[Note 8]
1680 9. oktober Forbud mod købmandshandling på landet. Baggrunden er, at nogle på landet boende – både ved kysten (hvilke med sandskuder og andre skibe sejler mellem rigerne og provinserne) og en del andre steder – bruger købmandskab og handel og dermed gør stor afbræk og svækkelse på købstadsborgerskabets handel og næring, fordi de kan som fritagne for borgerlig tynge og konsumtion i købstæderne kan sælge deres varer billigere. Derfor skal alle i Danmark, som på landet – med undtagelse af Samsø og Læsø – driver handel og købmandskab enten ved sejlads eller på andre måder, flytte ind til købstæderne og tage del i byens afgifter eller straks holde op.
1681 16. april Forordning om kommerciens og navigationens befordring. I 1. kapitel §9 bliver det bestemt, at alle kroer, der ligger tættere end to mil på den nærmeste købstad, skal købe øl i denne købstad.
1683 15. april Kong Christian 5.s Danske Lov, der afløste landskabslovene og dermed skabte retsenhed i Danmark, om end lovgivning om bl.a. skatter og told samt andre dele af forvaltningsretten er udeladt. Mange af landskabslovenes forskelle var med tiden og med den stadige strøm af landsdækkende rigslove efterhånden blevet udjævnet, og Danske Lov var derfor først og fremmest et lovkorpus af stadfæstende karakter. Angående købstadslovgivning (herunder privilegier og rettigheder) er den tredje af de seks bøger ’Om Verdslig- og Huus-Stand’ den væsentligste. Heri blev det blandt andet fastslået, at bonden uhindret skal kunne sælge sine varer til hvem, han vil (kap 13, § 16), men også at han er forpligtet til at føre varerne til købstæderne og sælge dem her, frem for at sælge dem til høkere og forprangere ”som landet omløbe” (kap. 13, § 26). Såfremt det er til eget brug (og ikke til forprang), har bonden dog ret til at købe sædekorn og andet, han har behov for i sin drift, herunder foder samt tømmer til vedligeholdelse af bygninger, plove og vogne, ”hvor han det bekomme kan” (kap. 13, § 27).
1689 Kong Christian 5. ophæver stabelstadsordningen af 1682.
1689 4. juni Om unyttig krohold samt destileer-pander og brændevins-hattes afskaffelse på landet. Kroer på landet der ikke er privilegerede forbydes og skal afskaffes. Det samme skal ske med destileer-pander og brændevins-hatte på landet.
1692 13. december Forbud for enhver proprietær mod at opkøbe korn på landet for at sælge det videre. Han må kun købe korn til anvendelse i sin egen husholdning og sin egen gårds avl. Begrundelsen er, at det ellers ødelægger købstadmandens næring.
1698 Stabelstadsbegrebet afskaffes.
1734 30. april Forbud mod utilladelige krohold på landet. Da ulovligt krohold på landet skader købstædernes handel og konsumtion, gentages og skærpes reglerne for krohold på landet. Alle kroer skal optælles i amterne, og de uprivilegerede kroer skal lukkes og gives bøde. De lovlige kroer får frataget deres ret til at brygge øl og brænde brændevin og må ikke eje udstyr til destillering.[Note 9]
1741 25. august Forordning om land- og forprang. Købstæderne er angiveligt ‘meget fornærmede i deres lovlige handel og næring’, da land- og forprang har taget så meget overhånd, at mange slet ikke længere ved, hvad der er gældende ret. Det præciseres derfor, at landprang er, når nogen på landet boende eller omrejsende – hvem det end måtte være – ude på landet sælger eller faldholder de varer, som alene må sælges i købstæderne og skal afhentes der af bonden. Forprang – også kaldet utilladeligt forkøb på landet – er, når nogen (borger, bonde eller helt tredje) med henblik på at drive handel og søge profit opkøber korn, kvæg eller andre varer ude hos bonden uden at have privilegium dertil, vel at mærke varer, der ellers burde indføres til akseltorvene i købstæderne, og som overstiger, hvad han måtte behøve til sin egen husholdnings fornødenhed eller til at drive sin håndværksbedrift. Dette omfatter dog ikke sædegårdene (godserne). For at ingen herefter skal være i tvivl om, hvad der står i loven, gentages en lang række forordninger og andre love (f.eks. Danske Lovs bestemmelser 3-8, 3-9-3, 3-13-16, 23, 24, 25, 26 og 27, forordning af 9. oktober 1680 om købmandshandling på landet og forordning af 13. december 1692 om forprang med kornkøb på landet), “samt alle andre Kiøbstæderne enten i Almindelighed eller enhver især givne Privilegier, saadan Handel angaaende”. Der bliver også givet en indskærpelse af straffen for at overtræde lovene.
1775 13. februar Forordning hvorved al omløben med handels-, kram-, galanteri- og håndværksvarer i købstæderne og på landet i kongeriget Danmark aldeles forbydes. Det forbydes alle og enhver at rejse rundt som handelskræmmere på landet og i købstæderne og afsætte varer udenfor markeds tider. Det er heller ikke tilladt at medtage varer til markedet, med mindre man har lov dertil.
1794 22. oktober Forordning angående den almindelige frihed til at tilvirke, forarbejde og forhandle leer og skæreknive. Dette tillades alle i købstæderne og på landet.
1797 1. februar Forordning om tolden og købstadskonsumptionen i Danmark og Norge.
1817 23. april Anordning angående handelsberettigelse m.m. Enhver, der vil drive handel, skal have borgerskab. Fremmede handelsrejsende har tilladelse til at slutte handel med alle danskere under deres ophold i det danske rige. Dog er det dem ikke tilladt at sælge varer, som de har købt her i landet. Den fremmede, som driver videre handel, end den han er berettiget til, bør modtage straf. De bestemmelser i ’Forordning angående kommercen af 4. august 1742’ i hvis følge varer i almindelighed skulle forskrives fra første hånd, bliver hævet; og det skal herefter være enhver vedkommende tilladt, at forskrive sine varer fra det sted han finder mest tjenligt. Dog for så vidt toldordningerne i dette henseende ingen indskrænkning indeholder.
1825 17. november Retten til at tilvirke leer og skæreknive udvides til at gælde alle redskaber, der hører til agerdyrkningen. Dette gælder for alle i købstæderne og på landet.
1839 27. november Nærmere bestemmelser om omløben med varer. Straffen for bissekræmmerhandel fastsættes og det fastslås, at sognefogeden kan blive straffet, hvis han forsømmer at anholde en bissekræmmer.
1845 14. maj Forordning om ulovlig brændevinsbrænden og -besiddelse på landet i Danmark, da de allerede virkende foranstaltninger er blevet forældede og utilstrækkelige. Bliver man fra da af taget i at brænde brændevin eller være i uberettiget besiddelse af brændevin uden for købstæderne, straffes det med bøde og konfiskation. Herefter følger en udførlig præcisering af lovens detaljer.
1845 23. april Forordning angående opkøb af landmandens produkter. Det skal herefter være alle landboere (hvad enten det er gårdmænd, husmænd eller inderste) tilladt i landdistrikterne at opkøbe samt at indbringe og sælge alle slags naturelprodukter til købstæderne – dvs. landbrug, kreaturhold, havedyrkning og fiskeri samt ”skoveffekter” og tørv. Tilladelsen gælder også forarbejdede produkter, der holder sig inden for grænserne af ”landbo og husflid”, og den gælder således også smør og ost, røget kød og flæsk, kalk, mursten, pottemageri o. lign. produkter.
1847 24. marts Brev, hvori forordningen om købstadsjorder i kongeriget (af 14. august 1741) erklæres for ophævet.
1851 7. februar Lov om konsumtionens ophør, brændevinsbeskatningens forandring og den inderste toldgrænses ophævelse (mellem Nørrejylland og Slesvig). Indførsels- og personalkonsumtion samt formalingsafgifterne ophæves i hele landet (for København dog indtil d. 1. april 1852 kun delvist), og som følge heraf bortfalder told- og konsumtionsvæsenets eftersyn ved byportene samt formalingskontrollen ved møllerne i og ved købstæderne. Den kommunale ’accisse’ (brændevinsafgift) oppebæres til fordel for stadens kasse, og loven indeholder i forlængelse heraf nye afgiftssatser for brændevinsbeskatning samt foranstaltninger mod - og straf ved illegal destillering.
1851 9. december Ophævelse af forbud fra tidligere forordning mod at anlægge bryggerier på købstadens jorder. Det bliver herefter tilladt for bryggerierne på landet at indføre og afsætte øl både i København og i de andre købstæder.
1852 14. april Lov om møllenæring. Enhver ejer af en melmølle skal det være tilladt at forbinde hvilken som helst ny kraft med den, som allerede er tilstede i hans mølleværk, og ligeledes at udvide værket med nye kværne. Det skal være enhver tilladt at opføre en ny mølle, såfremt der ingen anden mølle findes inden for en radius af en mil. Fra og med 1. januar 1862 vil møllenæringen blive aldeles frigivet.
1854 15. april Lov indeholdende bestemmelser angående handel med kornvarer og brød. Herunder, at handel med uformalede kornvarer i købstæderne skal stå enhver aldeles frit, ligesom alle, der er bosiddende på landet, her skal have ret til at indføre, holde og afhænde såvel formalede som uformalede kornvarer.
1856 8. marts Lov angående høkerhandel på landet (populært ’Høkerloven’). Det skulle nu være enhver tilladt at drive købmandshandel fra et fast udsalgssted på landet. Tilladelsen gjaldt alle slags kornvarer, brød og andre naturalprodukter fra landbruget, kreaturhold, havedyrkning og fiskeri samt let forarbejde produkter (husflid) som smør og ost, røget kød og flæsk, kalk, mursten, pottemageri o. lign. Desuden salt, brændeolie, træsko, sæbe, kaffe, sukker, te og tobak m.m. Høkerne måtte dog ikke sælge disse varer i store mængder, og samme varer skulle desuden indkøbes i de danske købstæder, der tillige blev beskyttet af et ”læbælte” på en mil i radius, inden for hvilken høkerhandel ikke var tilladt. Loven trådte i kraft 1. januar 1857.
1857 10. august Kong Frederik 7. afskaffer strømtolden.[Note 10]
1857 29. december Næringsloven. Loven trådte først i kraft i 1858 (og flere af bestemmelserne først i 1862) og betød, at alle kunne slå sig ned med ethvert erhverv, om det så var i købstaden eller på landet. Enkelte erhverv var undtaget og krævede særlig tilladelse bl.a. pga. sikkerheds- og sundhedshensyn. Nogle læbælter omkring byerne vedblev dog med at eksistere frem til 1920. For engros-, købmands- og detailhandlen var der et læbælte på 1½ mil, og for de fleste håndværk var der et bælte på 1 mil omkring købstæderne. Næringsloven opløste desuden lavene som erhvervsorganisationer.
1862 20. november I et brev til Københavns Magistrat meddeler justitsministeriet, hvad udtrykket ’borgerlig næring’ skal være at forstå som, nemlig: ”…enhver Handels-, Kommissions-, Haandværks- eller Fabriksdrift, der drives som selvstændigt Erhverv, uden hensyn til om det er bunden Næring eller ikke…”.
1863 10. april Nye vedtægter angående bunden næring, hvor der bestemmes, hvad der i hver købstad og i hvert amt er at anse som bunden næring. De bundne erhverv opremses.

Noter

[Note 1] Hahn-Thomsen 1971. Bind 1:60.
[Note 2] Hahn-Thomsen 1971. Bind 1:120.
[Note 3] Hahn-Thomsen 1971. Bind 1:122 daterer privilegiet til 10. marts.
[Note 4] Se yderligere indhold i Kroman 1955. Bind 3:106ff.
[Note 5] Degn 1991:655.
[Note 6] Isager 1984:234.
[Note 7] På basis af 1538-privilegiet.
[Note 8] Hahn-Thomsen 1971. Bind 2:33.
[Note 9] Denne forordning blev skærpet ved forordningerne af 1. februar 1757, 23. november 1757, 2. september 1773 og 26. april 1776. Disse forordninger blev afskaffet i forordningen af 2. august 1786, hvor loven blev gentaget og indskærpet endnu en gang.
[Note 10] Hahn-Thomsen 1971. Bind 2:122.

Litteratur

Den urbana scenen. Städer och samhälle i det medeltida Danmark

Andrén, Anders, Malmö, Sverige., 1985

Næringslovgivning (artikel i E. Alstrup og P.E. Olsen (red.): Dansk kulturhistorisk Opslagsværk II, s. 654-658)

Degn, Ole, Åbyhøj, 1991

Nyborg i 800 år. Bind I

Hahn-Thomsen, Preben, Nyborg, 1971

Nyborg i 800 år. Bind II

Hahn-Thomsen, Preben, Nyborg, 1971

Nyborg da voldene stod. Livet i en fynsk fæstningsby i 1800-årene

Henning, Henningsen, Nyborg, 1981

Nyborg. Dannehoffernes by. Danmarks gamle hovedstad

Høirup, Johannes, Nyborg, 1950

Resens Atlas. Fyn

Isager, Jacob, Odense, 1984

Danmarks gamle Købstadslovgivning - Sjælland, Lolland, Falster, Møn, Fyn og Langeland

Kroman, Erik, København, 1955

Find den benyttede litteratur i Byhistorisk Bibliografi.