De enkelte byer

Den Digitale Byport » By og opland » Skive

Skive

Oplandskort

Opland

Region

Købstadssogne.
Sogne, der entydigt er underlagt torvehandelen i én købstad (cirkumferensen).
Sogne, der gennemskæres af en cirkumferens.
Administrativt og regionalt afgrænsede enheder, f.eks. len og navngivne sogne henlagt til en bestemt købstads torvehandel.
Sogne, der er henlagt til to eller flere købstæders torvehandel.
Sogne med skiftende eller omstridt status.
Sogne, der slet ikke var omfattet af den formelle oplandsdeling.

Historisk oversigt

Skive er formentligt anlagt i 1100-tallet, og er blevet en egentlig by omkring midten af 1200-tallet.[Note 1] Skive var et knudepunkt, som lå ved et bekvemt vadested og færgested i frugtbar natur. Der voksede en handelsplads frem på bakken tæt ved åens udløb i Limfjorden, hvor en borg var placeret.[Note 2]

Det første kendte privilegium, som henviser til tidligere privilegier, er dateret 15. august 1326. Det har været vanskeligt at få egnens storbønder til at respektere byens handelsprivilegier. Skive var et samlingspunkt for Sallingboerne i nord og Fjendsboerne i syd og var på mange måder en typisk mindre købstad, hvor borgerne nødvendigvis måtte drive landbrug ved siden at deres borgerlige erhverv. I starten af 1500-tallet stod egnens bønder på Skipper Clements side, hvad forarmede bønderne og i sidste ende borgerne, der blev mere agerbrugsorienteret end tidligere.De forholdsvis små arealer af bymarker, som købstaden ejede, kom dog til at udgøre en begrænsning for byens landbrug.

Skive ligger i bunden af Limfjorden, og det var langt op i perioden muligt at sejle helt ind til byen. I 1600-tallets slutning dog kun til Krabbesholm Strand en kilometer nord for byen.[Note 3] Decideret eksport var der meget lidt af fra Skive, og udover lidt udførsel til Norge samt lidt handel med Lübeck var det især København og i særdeleshed Ålborg, som handelen gik til. Ålborg fik i 1655 privilegium på at måtte handle i hele Limfjorden og fik samtidig eneret på visse varer til stor skade for de de øvrige købstæder i Limfjorden, herunder Skive (se u/Ålborg).

I 1687-88 klagede købmænd i Skive over, at i Vest- og Nordsalling var der flere småhavne og anlægssteder, hvor skipperne handlede direkte fra skuderne med de lokale bønder. Et af de værste steder var Lysen havn ved indsejlingen til Harre Vig, og det nærliggende Hummelgaard var på grund af den ulovlige havn ligefrem blevet et samlingssted for omløbende kræmmere og handelsfolk.[Note 4] Det vides ikke, om klagen gav bonus med et forbud mod småhavne i Salling, men i 1720 klagede Sallingbønderne over mangel på træ, hvad efter sigende skulle have varet i hele 22 år.[Note 5]

Ålborgkøbmænd overtrådte ofte de øvrige Limfjords-købstæders privilegier i denne tid, og kysten langs Salling og Fjends var bestemt ingen undtagelse.[Note 6]. Store nordiske krig bragte fattigdom i starten af 1700-tallet, og i 1735 var handelen stadig aftagende. I 1735 berettedes om, at mindre fartøjer stadig lagde til ved udhavnene i Nord- og Vestsalling, samt at købmændene i Skive selv købte varer i Lysen Havn. På dette tidspunkt var havnen tilsandet, og tættere end Krabbesholm Strand kom man ikke med skib. Som vinterhavn måtte Nykøbing Mors, Ålborg eller andre havne benyttes.

I midten af 1700-tallet fik Skive en ny og mere aggressiv borgmester, som straks efter sin tiltræden forviste Ålborg-handlende fra byens julemarked, hvad Ålborg dog efterfølgende fik ret til af kongen. I 1530 havde kong Frederik 1. stadfæstet Skives ret til al handel og håndværk i en radius af to mil fra købstaden, men hermed var store dele af det nord-vestlige Salling principielt uden for Skives opland. Den nye borgmester skrev til kongen i 1758-59 og bad om at få udvidet tomilegrænsen til at gælde hele Salling og argumenterede for, at det ville give ordnede forhold på nogle halvøer og odder, hvor beboerne havde udhavne og anlægsbroer til skade for borgerne i Skive. Kongen accepterede dette med privilegiet af 30. maj 1759, og Skives handelsopland blev i teorien fordoblet.[Note 7]

Selve overholdelsen af rettighederne i forhold til oplandet var dog svær at kontrollere, og kampen mod forprang var permanent i hele 1700-tallet og langt ind i 1800-tallet. Salling havde flere store selvejerbønder, som drev omfattende forretninger, og generelt faldt der sjældent dom. Specifikt kan nævnes Niels Kusk i Ramsinggård, Esper Sørensen i Krejbjerg, ’Ville’ i Haldborg og ’manden’ i Hummelgaard.[Note 8] Selvejerbønderne var kendt som driftige folk, der hovedsageligt solgte heste og stude og ikke var bange for at overtræde loven, såfremt der var økonomi i det. I Limfjordsegnene havde de ofte jagter og kåge, som lå i egne havne og anløbssteder, hvorfra de drev handel med omegnens bønder. Enkelte af disse selvejere blev med tiden købmænd i Skive.

I 1817 brændte de fleste bønder stadig selv deres brændevin, hvad var muligt, hvis blot man bestak en af byens to toldkontrollører. En beretning fra Skive Landsogn og Resen i 1842 vidner om, at ulovlige brændevinsbrænderier stadig var et problem, men at der trods alt ingen hemmelige kroer var i sognene, hvad der så givetvis har været i andre sogne. Skive har på mange måder været en typisk købstad, og selvom de mange havne i oplandet var problematiske især efter 1655-privilegiet til Ålborg, så har også andre købstæder haft svære betingelser.

Fra midten af 1700-tallet gik det fremad økonomisk, og brande i blandt andet 1748-49 var med til at give håndværkerne fremgang. Et egentligt lavsvæsen blev der dog ikke basis for i Skive. Skibsfarten voksede med årene i betydning, åen blev renset og skibe kunne i slutningen af 1700-tallet sejle helt ind til Bleghaven. Købstaden fik hele ti nye skippere som borgere, de fleste fra Løgstør, der fik dårligere besejlingsforhold i denne tid. Hvor fiskeri traditionelt havde spillet en stor rolle for Skive, var det i 1700-tallet næsten aftaget.[Note 9]

Skive havde helt tilbage til oldtiden haft flere markeder, som stadig blev afholdt på faste dage hvert år. Et forårsmarked omkring 1. maj, et høstmarked samt et pinsemarked, som også var en slags folkefest.[Note 10] I 1687 fik Skive desuden tilladelse til at afholde et julemarked hvert år i januar med heste, korn og trævarer. Markederne var velbesøgte, og omkring 1750 berettedes om handlende helt fra Holsten. I forbindelse med markederne klagedes over, at kræmmerne besøgte adelen rundt omkring i oplandet efter markederne og ofte solgte til bønder, møllere og kromænd på disse ture. Et andet klagepunkt var årsmarkedet i Balling, der trods tidligere ulovliggørelse stadig blev afholdt. I 1800 lykkedes det endelig at få markedet flyttet til Skive efter årtiers kamp.[Note 11]

En købstad som Skive har naturligvis også haft basis for at afholde en ugentlig torvedag. I privilegierne af 1530 præciseredes, at fredag var fast torvedag, men hvorvidt der har været torvedag tidligere, eller om ugedagen og antallet er ændret på et senere tidspunkt, vides ikke.

I 1825 gennembrød havet Agger Tange, og Skives havn voksede i betydning og fik eget toldsted i 1841. I 1863 åbnedes Frederik 7’s Kanal ved Løgstør, og i 1869 åbnedes en mere tidssvarende havn ved Krabbesholm. 1800-tallet gav stor vækst i Skives handel, og købstadens lidt isolerede placering i forhold til de største købstæder samt det faktum, at byen ingen storkøbmænd havde, var medvirkende årsag til, at krigene ikke ramte Skive så hårdt, som eksempelvis i de sønderjyske købstæder. I 1864 fik Skive med jernbanen forbindelse til Viborg, året efter til Struer og endelig i 1884 til Glyngøre, hvor færgen forbandt Skive med Nykøbing Mors.

Noter

[Note 1] Elsøe Jensen 1995:122. Andrén 1985:177.
[Note 2] Thiesen 1926:53.
[Note 3] Thiesen 1926:353ff.
[Note 4] Thiesen 1926:384.
[Note 5] Det er nærliggende at antage, at en lov eller lignende har forbudt eller indskrænket ulovlige havne i Salling omkring 1698.
[Note 6] Hansen 1976:35.
[Note 7] Thiesen 1926:396ff. Bjerregaard 1947:15.
[Note 8] Thiesen 1926:398.
[Note 9] Bjerregaard 1947:8.
[Note 10] Resen satte markedsdatoerne til 11. og 19. juni. Resen 1934:80.
[Note 11] Thiesen 1926:397.

Privilegier og bestemmelser

1326 15. august Kong Valdemar stadfæster gældende privilegier og giver borgerne i Skive toldfrihed overalt i riget med undtagelse i Skanør og Malmø om efteråret.[Note 1]
1442 22. januar Kong Christoffer 3. af Bayern stadfæster gældende privilegier.[Note 2]
1475 30. september Kong Christian 1. pålægger bønderne i hele riget kun at sælge og købe med borgere i købstæderne, og på landet må ingen købe mere end til eget behov. Kongen tillader tyskere at sejle til Danmark. Danskere må derimod ikke sejle købmandsvarer til Tyskland, men dog inden for de tre riger. Til gengæld skal tyske kompagni ophæves, om end tyskerne må optages i danske kompagni. Der pålægges danskere forbud mod at eksportere øksne.[Note 3] Det vurderes, at forordningen gjaldt hele kongeriget.[Note 4]
1503 16. februar Kong Hans stadfæster gældende privilegier.[Note 5]
1515 23. oktober Kong Christian 2. giver borgerne i de nørrejyske købstæder en række privilegier vedrørende handel i Nørrejylland. Det præciseres blandt andet, at udførsel kun må ske via Ribe og Kolding, og at øksne kun må handles på markederne Natiutatis Marie i Ribe og Sanncti Francisci i Kolding, dog ikke mere end 100 øksne per borger. Derudover præciseres, at ingen må købe på andres vegne.
1530 Kong Frederik 1. stadfæster gældende privilegier og præciserer blandt andet, at borgerne i Skive har eneret på al handel og håndværk i en afstand af to mil fra købstaden. Derudover gøres fredag til fast torvedag.[Note 6]
1540 Kong Christian 3. stadfæster gældende privilegier.[Note 7]
1558 13. december Reces, bl.a. om hvordan adelen må bruge deres handel med sild og staldokser. Det skal stå adelen frit for at salte dem selv, ligesom det tillades udlændinge og fremmede. Det skal også stå adelen frit for at købe eller sælge så mange okser, som han kan stalde på sit eget eller sine tjeneres foder, dog kun hvis det ikke krænker kongens told. I samme reces (§33) forbydes det alle at benytte sig af nogen form for købmandskab til forprang i bygderne og landsbyerne. Alle som bor på landet og pløjer og sår, skal dog have lov til at købe sædekorn og hvad de ellers har brug for til deres husholdning.
1559 12. august Kong Frederik 2.s håndfæstning om, hvordan adelen må bruge deres handel med sild og staldokser. Det skal stå adelen frit for at salte dem selv, ligesom det tillades udlændinge og fremmede. Det skal også stå adelen frit for at købe eller sælge så mange okser, som den kan stalde på sit eget eller sine tjeneres foder, dog kun hvis det ikke krænker kongens told.
1559 12. august Kong Frederik 2.s håndfæstning, der præciserer, at det skal stå adelen frit at handle med udenlandske købmænd.
1566 22. august Kong Frederik 2. stadfæster gældende privilegier.[Note 8]
1575 21. juni Åbent brev til provster, præster og bønder om, at stald- eller græsokser kun må sælges på markeder i købstæderne.
1590 18. august Kong Christian 4. forbyder forprang, landekøb og ulovlige havne.[Note 9]
1590 20. august Åbent brev om afskaffelse af forprang, landekøb og ulovlige havne. Man har erfaret, at der bliver drevet omfattende forprang og landekøb (altså handel udenfor købstæderne) med korn og andre varer, der krænker både de borgerlige privilegier, og kronens ret til told. Efter denne dag må ingen bruge nogen landekøb eller forprang på landsbyerne eller andre steder, hverken med korn eller andre varer, som er imod recessen. Også drift af ulovlige havne skal høre op, og det gælder både opskibning og udskibning. Bliver man efter denne dag taget i at bedrive landekøb eller gøre brug af ulovlige havne, vil disse varer blive konfiskerede af kronen. Det påbydes, at man går til kongens fogde eller embedsmænd, hvis man kender til sådanne ulovlige drifter. Ser en lensmand igennem fingre hermed, da skal den, der gør, havde forbrudt det len, han er forlent med.
1598 13. juni Kong Christian 4. stadfæster gældende privilegier.[Note 10]
1618 13. juli Kong Christian 4. giver bevilling på ølbrygning og salg af øl i de nærmest liggende fiskerlejer og havne.[Note 11]
1623 19. november Forordning om liggere og kræmmere, som ikke er borgere og indbyggere, samt om bissekræmmere. Angående udenlandske liggere, der opholder sig i købstæderne og bedriver borgerlig handel og landekøb. Derforuden om bissekræmmere, der rejser fra by til by. Ingen sådanne liggere skal i riget efter denne dag ”lidis eller tilstedis”, og al gæsteskud skal derfor afskaffes. Ingen skal herefter have lov til at omløbe med kramvarer fra en købstad til en anden og sælge af dem, med mindre han først havde vundet borgerskab, nedsat sig i riget og betaler skatter lig med andre undersåtter. Ingen skal drive bissekræmmeri på landet og embedsmænd, fogder, borgmestre, rådmænd m.fl. skal sørge for at denne forordning bliver holdt og efterkommet.
1623 25. juli Forordning om land- og studehandel. Udstedt pga. det store misbrug mod recessen og stadsretten om landekøb og forprang. Ingen ufri mand må herefter drive nogen form for køb eller salg på landet, med mindre han har søgt og fået borgerskab i en købstad. Ingen må købe græsstude uden at indberette det. Det skal stå de købmænd, som driver okse, frit for at købe græsokse, såfremt de kan opstalde dem på deres eget foder og straks opstalder dem på kongens eller adelens ladegårde. Forprang med græsokser skal herefter ikke være tilladt.
1642 23. maj Åbent brev om, at alle må handle i købstæderne med fremmede, så længe købstædernes privilegier og friheder ikke krænkes.
1648 30. november Kong Frederik 3. stadfæster gældende privilegier.
1671 22. november Forordning om konsumtion over hele Danmark, hvori konsumtionen genindføres. Konsumtionen var først blevet søgt indført i 1657, men blev det ikke før den såkaldte konsumtionsfred af 18. november 1660, som gjaldt for hele kongeriget. Denne blev dog ophævet igen (undtagen for Københavns vedkommende) allerede i 1662. I forordningen opremses alle de forskellige varer, der pålægges konsumtion, herunder de varer, der blev pålagt portkonsumtion ved indførsel til byen.
1680 9. oktober Forbud mod købmandshandling på landet. Baggrunden er, at nogle på landet boende – både ved kysten (hvilke med sandskuder og andre skibe sejler mellem rigerne og provinserne) og en del andre steder – bruger købmandskab og handel og dermed gør stor afbræk og svækkelse på købstadsborgerskabets handel og næring, fordi de kan som fritagne for borgerlig tynge og konsumtion i købstæderne kan sælge deres varer billigere. Derfor skal alle i Danmark, som på landet – med undtagelse af Samsø og Læsø – driver handel og købmandskab enten ved sejlads eller på andre måder, flytte ind til købstæderne og tage del i byens afgifter eller straks holde op.
1681 16. april Forordning om kommerciens og navigationens befordring. I 1. kapitel §9 bliver det bestemt, at alle kroer, der ligger tættere end to mil på den nærmeste købstad, skal købe øl i denne købstad.
1682 Kong Christian 5. ophæver stabelstadsordningen af 1682.
1683 15. april Kong Christian 5.s Danske Lov, der afløste landskabslovene og dermed skabte retsenhed i Danmark, om end lovgivning om bl.a. skatter og told samt andre dele af forvaltningsretten er udeladt. Mange af landskabslovenes forskelle var med tiden og med den stadige strøm af landsdækkende rigslove efterhånden blevet udjævnet, og Danske Lov var derfor først og fremmest et lovkorpus af stadfæstende karakter. Angående købstadslovgivning (herunder privilegier og rettigheder) er den tredje af de seks bøger ’Om Verdslig- og Huus-Stand’ den væsentligste. Heri blev det blandt andet fastslået, at bonden uhindret skal kunne sælge sine varer til hvem, han vil (kap 13, § 16), men også at han er forpligtet til at føre varerne til købstæderne og sælge dem her, frem for at sælge dem til høkere og forprangere ”som landet omløbe” (kap. 13, § 26). Såfremt det er til eget brug (og ikke til forprang), har bonden dog ret til at købe sædekorn og andet, han har behov for i sin drift, herunder foder samt tømmer til vedligeholdelse af bygninger, plove og vogne, ”hvor han det bekomme kan” (kap. 13, § 27).
1687 Kong Christian 5. giver Skive tilladelse til at afholde et julemarked først i januar med heste, korn og trævarer.[Note 12]
1689 4. juni Om unyttig krohold samt destileer-pander og brændevins-hattes afskaffelse på landet. Kroer på landet der ikke er privilegerede forbydes og skal afskaffes. Det samme skal ske med destileer-pander og brændevins-hatte på landet.
1692 13. december Forbud for enhver proprietær mod at opkøbe korn på landet for at sælge det videre. Han må kun købe korn til anvendelse i sin egen husholdning og sin egen gårds avl. Begrundelsen er, at det ellers ødelægger købstadmandens næring.
1734 30. april Forbud mod utilladelige krohold på landet. Da ulovligt krohold på landet skader købstædernes handel og konsumtion, gentages og skærpes reglerne for krohold på landet. Alle kroer skal optælles i amterne, og de uprivilegerede kroer skal lukkes og gives bøde. De lovlige kroer får frataget deres ret til at brygge øl og brænde brændevin og må ikke eje udstyr til destillering.[Note 13]
1741 25. august Forordning om land- og forprang. Købstæderne er angiveligt ‘meget fornærmede i deres lovlige handel og næring’, da land- og forprang har taget så meget overhånd, at mange slet ikke længere ved, hvad der er gældende ret. Det præciseres derfor, at landprang er, når nogen på landet boende eller omrejsende – hvem det end måtte være – ude på landet sælger eller faldholder de varer, som alene må sælges i købstæderne og skal afhentes der af bonden. Forprang – også kaldet utilladeligt forkøb på landet – er, når nogen (borger, bonde eller helt tredje) med henblik på at drive handel og søge profit opkøber korn, kvæg eller andre varer ude hos bonden uden at have privilegium dertil, vel at mærke varer, der ellers burde indføres til akseltorvene i købstæderne, og som overstiger, hvad han måtte behøve til sin egen husholdnings fornødenhed eller til at drive sin håndværksbedrift. Dette omfatter dog ikke sædegårdene (godserne). For at ingen herefter skal være i tvivl om, hvad der står i loven, gentages en lang række forordninger og andre love (f.eks. Danske Lovs bestemmelser 3-8, 3-9-3, 3-13-16, 23, 24, 25, 26 og 27, forordning af 9. oktober 1680 om købmandshandling på landet og forordning af 13. december 1692 om forprang med kornkøb på landet), “samt alle andre Kiøbstæderne enten i Almindelighed eller enhver især givne Privilegier, saadan Handel angaaende”. Der bliver også givet en indskærpelse af straffen for at overtræde lovene.
1759 30. maj Kong Frederik 5. definerer Skives handelsopland til at omfatte landet indtil tre mil fra byen, eller så langt som Salling rækker.[Note 14]
1775 13. februar Forordning hvorved al omløben med handels-, kram-, galanteri- og håndværksvarer i købstæderne og på landet i kongeriget Danmark aldeles forbydes. Det forbydes alle og enhver at rejse rundt som handelskræmmere på landet og i købstæderne og afsætte varer udenfor markeds tider. Det er heller ikke tilladt at medtage varer til markedet, med mindre man har lov dertil.
1794 22. oktober Forordning angående den almindelige frihed til at tilvirke, forarbejde og forhandle leer og skæreknive. Dette tillades alle i købstæderne og på landet.
1797 1. februar Forordning om tolden og købstadskonsumptionen i Danmark og Norge.
1800 Kong Christian 7. flytter markedet, som hidtil har været afholdt i Balling, til Skive.[Note 15]
1817 23. april Anordning angående handelsberettigelse m.m. Enhver, der vil drive handel, skal have borgerskab. Fremmede handelsrejsende har tilladelse til at slutte handel med alle danskere under deres ophold i det danske rige. Dog er det dem ikke tilladt at sælge varer, som de har købt her i landet. Den fremmede, som driver videre handel, end den han er berettiget til, bør modtage straf. De bestemmelser i ’Forordning angående kommercen af 4. august 1742’ i hvis følge varer i almindelighed skulle forskrives fra første hånd, bliver hævet; og det skal herefter være enhver vedkommende tilladt, at forskrive sine varer fra det sted han finder mest tjenligt. Dog for så vidt toldordningerne i dette henseende ingen indskrænkning indeholder.
1825 17. november Retten til at tilvirke leer og skæreknive udvides til at gælde alle redskaber, der hører til agerdyrkningen. Dette gælder for alle i købstæderne og på landet.
1839 27. november Nærmere bestemmelser om omløben med varer. Straffen for bissekræmmerhandel fastsættes og det fastslås, at sognefogeden kan blive straffet, hvis han forsømmer at anholde en bissekræmmer.
1845 14. maj Forordning om ulovlig brændevinsbrænden og -besiddelse på landet i Danmark, da de allerede virkende foranstaltninger er blevet forældede og utilstrækkelige. Bliver man fra da af taget i at brænde brændevin eller være i uberettiget besiddelse af brændevin uden for købstæderne, straffes det med bøde og konfiskation. Herefter følger en udførlig præcisering af lovens detaljer.
1845 23. april Forordning angående opkøb af landmandens produkter. Det skal herefter være alle landboere (hvad enten det er gårdmænd, husmænd eller inderste) tilladt i landdistrikterne at opkøbe samt at indbringe og sælge alle slags naturelprodukter til købstæderne – dvs. landbrug, kreaturhold, havedyrkning og fiskeri samt ”skoveffekter” og tørv. Tilladelsen gælder også forarbejdede produkter, der holder sig inden for grænserne af ”landbo og husflid”, og den gælder således også smør og ost, røget kød og flæsk, kalk, mursten, pottemageri o. lign. produkter.
1847 24. marts Brev, hvori forordningen om købstadsjorder i kongeriget (af 14. august 1741) erklæres for ophævet.
1851 7. februar Lov om konsumtionens ophør, brændevinsbeskatningens forandring og den inderste toldgrænses ophævelse (mellem Nørrejylland og Slesvig). Indførsels- og personalkonsumtion samt formalingsafgifterne ophæves i hele landet (for København dog indtil d. 1. april 1852 kun delvist), og som følge heraf bortfalder told- og konsumtionsvæsenets eftersyn ved byportene samt formalingskontrollen ved møllerne i og ved købstæderne. Den kommunale ’accisse’ (brændevinsafgift) oppebæres til fordel for stadens kasse, og loven indeholder i forlængelse heraf nye afgiftssatser for brændevinsbeskatning samt foranstaltninger mod - og straf ved illegal destillering.
1851 9. december Ophævelse af forbud fra tidligere forordning mod at anlægge bryggerier på købstadens jorder. Det bliver herefter tilladt for bryggerierne på landet at indføre og afsætte øl både i København og i de andre købstæder.
1852 14. april Lov om møllenæring. Enhver ejer af en melmølle skal det være tilladt at forbinde hvilken som helst ny kraft med den, som allerede er tilstede i hans mølleværk, og ligeledes at udvide værket med nye kværne. Det skal være enhver tilladt at opføre en ny mølle, såfremt der ingen anden mølle findes inden for en radius af en mil. Fra og med 1. januar 1862 vil møllenæringen blive aldeles frigivet.
1854 15. april Lov indeholdende bestemmelser angående handel med kornvarer og brød. Herunder, at handel med uformalede kornvarer i købstæderne skal stå enhver aldeles frit, ligesom alle, der er bosiddende på landet, her skal have ret til at indføre, holde og afhænde såvel formalede som uformalede kornvarer.
1856 8. marts Lov angående høkerhandel på landet (populært ’Høkerloven’). Det skulle nu være enhver tilladt at drive købmandshandel fra et fast udsalgssted på landet. Tilladelsen gjaldt alle slags kornvarer, brød og andre naturalprodukter fra landbruget, kreaturhold, havedyrkning og fiskeri samt let forarbejde produkter (husflid) som smør og ost, røget kød og flæsk, kalk, mursten, pottemageri o. lign. Desuden salt, brændeolie, træsko, sæbe, kaffe, sukker, te og tobak m.m. Høkerne måtte dog ikke sælge disse varer i store mængder, og samme varer skulle desuden indkøbes i de danske købstæder, der tillige blev beskyttet af et ”læbælte” på en mil i radius, inden for hvilken høkerhandel ikke var tilladt. Loven trådte i kraft 1. januar 1857.
1857 29. december Næringsloven. Loven trådte først i kraft i 1858 (og flere af bestemmelserne først i 1862) og betød, at alle kunne slå sig ned med ethvert erhverv, om det så var i købstaden eller på landet. Enkelte erhverv var undtaget og krævede særlig tilladelse bl.a. pga. sikkerheds- og sundhedshensyn. Nogle læbælter omkring byerne vedblev dog med at eksistere frem til 1920. For engros-, købmands- og detailhandlen var der et læbælte på 1½ mil, og for de fleste håndværk var der et bælte på 1 mil omkring købstæderne. Næringsloven opløste desuden lavene som erhvervsorganisationer.
1862 20. november I et brev til Københavns Magistrat meddeler justitsministeriet, hvad udtrykket ’borgerlig næring’ skal være at forstå som, nemlig: ”…enhver Handels-, Kommissions-, Haandværks- eller Fabriksdrift, der drives som selvstændigt Erhverv, uden hensyn til om det er bunden Næring eller ikke…”.
1863 10. april Nye vedtægter angående bunden næring, hvor der bestemmes, hvad der i hver købstad og i hvert amt er at anse som bunden næring. De bundne erhverv opremses.

Noter

[Note 1] Kildesituationen giver ikke mulighed for at angive en sandsynlig datering af de første privilegier.
[Note 2] Bjerregaard 1947:14 daterer fejlagtigt til 1443.
[Note 3] Se yderligere indhold i Kroman 1955. Bind 3:106ff.
[Note 4] Degn 1991:655.
[Note 5] Bjerregaard 1947:14 datererer fejlagtigt stadfæstelse givet af kong Hans til 1500.
[Note 6] Thiesen 1926:378.
[Note 7] Bjerregaard 1947:14.
[Note 8] Bjerregaard 1947:14 påstår, at samme konge fornyede privilegierne i 1560, 1578 og 1580, hvilket ikke bekræftes fra anden side.
[Note 9] Resen 1934:82.
[Note 10] Bjerregaard 1947:15 påstår, at samme konge fornyede priviegierne i 1589, 1596 og 1618, hvilket ikke bekræftes fra anden side.
[Note 11] Resen 1934:83.
[Note 12] Thiesen 1926:394.
[Note 13] Denne forordning blev skærpet ved forordningerne af 1. februar 1757, 23. november 1757, 2. september 1773 og 26. april 1776. Disse forordninger blev afskaffet i forordningen af 2. august 1786, hvor loven blev gentaget og indskærpet endnu en gang.
[Note 14] Bjerregaard 1947:15 og Thiesen 1926:396.
[Note 15] Thiesen 1926:397.

Litteratur

Af Skives historie

Bjerregaard, Niels P., Skive, 1947

Næringslovgivning (artikel i E. Alstrup og P.E. Olsen (red.): Dansk kulturhistorisk Opslagsværk II, s. 654-658)

Degn, Ole, Åbyhøj, 1991

Skive – 650 år

Hansen, Karen Strøm m.fl. (red.), Skive, 1976

Danske middelalderlige byplaner. Bind 4: Nordjylland

Jensen, Jørgen Elsøe, Odense, 1995

Danmarks gamle Købstadlovgivning - Nørrejylland

Kroman, Erik, København, 1952

Atlas Danicus. VI, B: Viborg Stiftedømme

Resen, Peder Hansen, København, 1934

Bogen om Skive. I anledning af købstadens 600 aars jubilæum den 15. august 1926

Thiesen, Charles (red.), Skive, 1926

Find den benyttede litteratur i Byhistorisk Bibliografi.